نگارش رزومه

رضايت از كار، گاهي به خاطر يك نفر از بين مي‌رود: رئيس.رئيس شما مي‌تواند مهمتر از پول، عنوان و پست سازماني يا مزايا باشد . افرادي كه كارشان را ترك مي‌كنند هميشه به خاطر شغلشان نيست، گاهي اوقات در واقع آنها رئيس شان را ترك مي‌كنند. بسياري از كارمندان پست شان را به خاطر اينكه از رئيس شان ناراحت هستند ترك مي‌كنند.
12 اسفند 1387 10:0
همه ما مي‌خواهيم چهره خود را به بهترين وجه نمايش دهيم. اما وقتي نوبت به نوشتن رزومه مي‌رسد، بسياري از چيرهاي زائد و غيرضروري مي‌نويسيم كه استخدام‌كننده را در دريافت پيام رزومه دچار آشفتگي مي‌كند. ظاهر رزومه خيلي مهم است. رزومه بايد تميز و حرفه‌اي نوشته شود اما به ياد داشته باشيد كه محتواي رزومه نقش اساسي دارد. اگر محتواي رزومه آنچه را كه مصاحبه‌گر مي‌خواهد بداند به او نگويد بي‌ارزش است .
12 شهريور 1386 11:45

سایت های مرتبط