نگارش رزومه

رضايت از كار، گاهي به خاطر يك نفر از بين مي‌رود: رئيس.رئيس شما مي‌تواند مهمتر از پول، عنوان و پست سازماني يا مزايا باشد . افرادي كه كارشان را ترك مي‌كنند هميشه به خاطر شغلشان نيست، گاهي اوقات در واقع آنها رئيس شان را ترك مي‌كنند. بسياري از كارمندان پست شان را به خاطر اينكه از رئيس شان ناراحت هستند ترك مي‌كنند.
12 اسفند 1387 10:0

سایت های مرتبط