استخدام داوطلبان ديپلم در نيروي دريايي ارتش

تاریخ انقضا :1396/3/25

کد :72400

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تكميل كاركنان پايور (كادر) درجه داري يگان هاي تابعه خود از بين جوانان متعهد و علاقه مند به صورت پيماني داوطلب (پسر) مي پذيرد.


الف) شرايط عمومي:
1- متدين به دين اسلام و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران 
2- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي براي فداكاري در راه تحقق اهداف انقلاب 
3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقهي فقيه  
4- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
5- عدم عضويت و هواداري از احزاب، گروه ها و سازمان هاي سياسي
6- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه ي كيفري
7- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و سابقة محروميت از خدمات دولتي
8- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره ي بهداشت و درمان نداجا (حداقل قد 165 سانتيمتر و حداقل ديد چشم بدون عينك 10/8 )


ب) شرايط اختصاصي
1-  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي زير با شرايط مورد اشاره:
الف) نظري (رياضي فيزيك-علوم تجربي- علوم انساني -علوم ومعارف اسلامي) با حداقل معدل كل 13 و حداقل معدل كتبي 10
ب) رشته هاي فني وحرفه اي با حداقل معدل كل13 و حداقل معدل كتبي 10
پ)  رشته هاي مهارتي كاردانش با حداقل معدل كل 14
2- موفقيت در آزمايش هاي ورودي (علمي، عقيدتي، مصاحبة حضوري و ورزشي)
3- فقط از متولدين 75/1/1الي 78/12/29ثبت نام به عمل مي آيد. (مدت انجام خدمت مقدس سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود)


موارد مهم
(1) استخدام مشمولان وظيفة عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از ادارة وظيفه عمومي است. ( استخدام مشمولان غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)
(2) فرزندان معظم شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از اعمال شرط معدل وسن معاف ميباشند.( برابر ارائه مدرك از بنياد شهيد)
(3) فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نيروهاي مسلح ،ايثارگران ،بسيجيان فعال و سربازان جمعي آجا از اولويت هايي برخوردار خواهند بود.
(4) حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت مي باشند.
(5) داوطلبان، پيش بيني هاي لازم را براي حداقل سه روز اقامت در تهران  به عمل آورند.
(6) آزمون ورودي از كتب عمومي و مشترك سه سال دبيرستان و دين وزندگي خواهد بود.
(7) درصورتي كه قبول شدگان نهايي مراحل گزينش، بيشتر از ظرفيت مورد نياز باشند، داوطلبان براساس اولويت هاي شوراي گزينش انتخاب خواهند شد.
(8) در هر مرحله اي از گزينش كه مشخص شود داوطلب فاقد شرايط اعلام شده است، از ادامة مراحل گزينش وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
(9) در صورت تكميل سهميه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
(10) استخدام داوطلبان واجد شرايط، حسب اولويت هاي سازماني عمدتاً به منظورخدمت در مناطق و پايگاه هاي عملياتي نداجا صورت ميگيرد.
(11) با توجه به شبانه روزي بودن دوره ي آموزشي لازم است داوطلبان مجرد باشند .
(12) مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و اين مدت به منزلة انجام خدمت دورة ضرورت نيز محسوب مي گردد. گفتني است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضاي شخصي و داشتن شرايط لازم به استخدام رسمي تغيير وضعيت خواهند يافت.
(13) استخدام شدگان گروه هنر ( شاخه كاردانش) صرفاً در تخصص مربوط به كار گرفته خواهند شد.
(14) فارغ التحصيلان رشته هاي دريايي هنرستان هاي دريايي دراولويت جذب قراردارند.
ب) امتيازها
1- دورة آموزش داوطلبان در آموزشگاه به صورت شبانه روزي بوده و كلية مخارج آنان از قبيل وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك،  بهداشت و درمان  به عهدة نيروي دريايي است و ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينة تحصيلي نيز به آنان پرداخت خواهد شد. 
2- داوطلبان پس از اتمام دورة آموزش برابر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران، ترفيع مي گيرند و از حقوق و مزاياي شغلي مربوط برخوردار مي شوند.
3- دانش آموختگان از تسهيلات وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
4- درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اوليه ، همسر و فرزندان آن ها به عنوان افراد تحت تكفل منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.


ج) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
1- عكس 4×3 دو قطعه (پشت نويسي شده) 
2- اصل شناسنامه و كارت ملي 
3- اصل مدرك ديپلم يا گواهي قبولي موقت ديپلم
4- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد (براي فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان)ونامه ياكارت بسيج فعال
5- اصل و روگرفت نامه اشتغال به خدمت يامعرفي نامه ازكانون بازنشستگان و يادفترچه ي خدمات درماني نيروهاي مسلح خود يا والدين (براي فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح)
6-واريز مبلغ 500/000ريال (پانصد هزار ريال) به حساب1210،173،1029196،1 بانك حكمت ( به نام مديريت گزينش واستخدام معاونت نيروي انساني نداجا ) و ارائه اصل برگة واريزي در زمان ثبت نام(وجه واريزي به هيچ وجه قابل استرداد
نمي باشد.)
د) نحوة ثبت نام
ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد شد و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان واجد شرايط از تاريخ 96/2/23تا تاريخ 96/3/25فرصت دارند با در دست داشتن مدارك مورد نياز در بند (ج) و با  توجه به محل سكونت خود به يكي از نشانيهاي زير براي ثبتنام مراجعه نمايند:
تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريايي، تلفن 77226003 و 77226007
بندرعباس، اسكله باهنر، جنب كلينيك تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام، تلفن 07633423009
بوشهر، منطقة دوم نيروي دريايي، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19-4544201داخلي3036
بندرجاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن 07642520682  
چابهار، كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن 35386080 
نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، تلفن 01152353083
رشت، ميدان نيروي دريايي، فرماندهي آموزش تخصص هاي دريايي، دفتر استخدام، تلفن 01333339975
خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن 06153531835
سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شعبة گزينش و استخدام ،  تلفن 0343203313
مشهد،كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 05138598300
شيراز، ميدان اطلسي،نبش خيابان فروغي،روبروي بانك سپه، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 07132286313
اصفهان، خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي،خيابان صفه،نرسيده يه اتكاءجنب كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 03136202146
كرمانشاه، سهراه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   08338395093
تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 04135414136
خرم آباد،خيابان60متري،پل مديريت،نبش افلاك هشتم ،ساختمان بنيادنخبگان(طبقه همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريايي06633213586
سنندج،ميدان مولوي كرد( صفري)،خيابان آبيدر،ساختمان شماره 3 استانداري، طبقه اول، دفترنمايندگي نيروي دريايي08733246646
گرگان، ترمينال بسمت جاده آق قلا، جنب سي ان جي، دفترنمايندگي نداجا01732686023
سمنان،بلوارولي عصر،روبروي پارك سنگي،دفترنمايندگي نداجا09907953034
اراك،خيابان شهيدبهشتي(عباس آباد)جنب امامزاده،دفترنمايندگي نداجا32215852-086
بجنورد،خيابان امام خميني(ره)روبروي پمپ بنزين،خيابان ملاصدرا،بن بست اول،سمت چپ ،طبقه دوم،دفترنمايندگي نداجا32262238-058
هـ) مكان و زمان  برگزاري آزمون ورودي
1- محل برگزاري آزمون ورودي، همان شهري است كه داوطلب در آن اقدام به ثبت نام نموده است.
2- تاريخ برگزاري آزمون ورودي، همزمان با ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط