فراخوان ثبت نام آزمون تاسيس كارگزاري‌ رسمي سازمان تامين اجتماعي

تاریخ انقضا :1396/6/28

کد :76869

فراخوان ثبت نام آزمون اعطاي پروانه تاسيس كارگزاري‌هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعي با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اجراي برنامه هاي سازمان دائر بر برونسپاري خدمات سازماني با راهبرد سهولت دسترسي مخاطبين به خدمات سازمان و توسعه كيفيت نحوه خدمت رساني به شركاي اجتماعي (بيمه شدگان ، كارفرمايان و مستمري بگيران)در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ 18/02/1396 هيات مديره محترم، نسبت به ايجاد و تاسيس 76 كارگزاري جديد از  بين متقاضيان واجد شرايط و پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي مبادرت نمايد. لذا از كليه متقاضيان حائز شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. در اين خصوص متقاضيان مي توانند پس از تعيين محل جغرافيايي ايجاد كارگزاري در محدوده شعب پيوست (فقط يك محل) مدارك و فرم درخواست (نمونه فرم پيوست مي باشد) تكميل شده را به ادارات كل تأمين اجتماعي استان ذيربط تحويل و رسيد اخذ نمايند. 


شرايط عمومي متقاضيان:
1.داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.  
2.اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
3.التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4.انجام خدمت دوره ضرورت يا داشتن معافيت دائم (ويژه آقايان).
5.داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام وظايف محوله و عدم  اشتهار به فساد اخلاقي و مالي.
6.عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر(ارائه گواهي مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبي الزامي مي باشد).
7.عدم اشتغال در مؤسسات دولتي و غير دولتي. 
8.عدم اعتياد به مواد مخدر(ارائه گواهي مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبي مي باشد).
تذكر 1: شغل دارنده پروانه تاسيس كارگزاري رسمي صرفاً فعاليت در زمينه امور واگذار شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي بوده و متقاضي مي بايستي در حين عقد قرارداد با سازمان فاقد هر گونه شغل تمام وقت و پاره وقت باشد. در غير اينصورت درهر مرحله از فعاليت، جواز كارگزار لغو خواهد شد.
تذكر 2: دارنده پروانه فعاليت كارگزاري تأمين اجتماعي در زمان عقد قرارداد متعهد مي گردد تمامي ضوابط و مقررات ابلاغي سازمان (در گذشته و آينده) و نيز استانداردهاي ابلاغي را پياده سازي و اجرا نمايد.
شرايط اختصاصي متقاضيان:
داشتن حداقل 27 سال سن و حداكثر60 سال تمام. (ملاك سن تا آخرين روز مهلت تحويل مدارك ثبت نام ميباشد.)
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري.
توانايي و استطاعت مالي به منظور ابتياع يا اجاره ملك مناسب با كاربري اداري/ تجاري ، تأمين تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز و همچنين بكارگيري يك نفر مسلط به سامانه هاي رايانه اي (سخت افزار و نرم افزار) مطابق نرم ها و استانداردهاي سازمان. 
تبصره 1: در شرايط مساوي و همسان آندسته از متقاضيان كارگزاري كه بازنشسته سازمان مي باشند نسبت به ساير متقاضيان در اولويت قرار دارند.
تبصره2: خانواده هاي محترم شهداء، جانبازان و ايثارگران جنگ تحميلي در شرايط مساوي نسبت به ساير متقاضيان در اولويت مي باشند. (ارائه گواهي مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبي مي باشد)
تبصره 3: سپردن تضمين و يا وثيقه ملكي بنام سازمان تأمين اجتماعي  بر اساس ميزان و شرائط اعلامي از سوي سازمان در هنگام عقد قرارداد الزامي است.
تبصره4: متقاضيان مي بايست پس از دريافت مجوز نسبت به ثبت شخصيت حقوقي حسب ضوابط و مقررات اعلامي از سوي ستاد مركزي سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند.


نحوه ثبت نام :
ثبت نام متقاضيان واجد شرايط صرفاً بصورت حضور شخص متقاضي و از طريق مراجعه به ادارات كل تأمين اجتماعي استان ذيربط به نحوه ذيل  انجام مي شود:
متقاضيان ملزم هستند فرم ثبت نام تكميل شده خود را بهمراه ساير مدارك مشروحه ذيل از تاريخ1396/07/01 لغايت 1396/07/06از ساعت 8 صبح لغايت 16 راساً به ادارات كل تأمين اجتماعي استان ارائه و  پس از ثبت در دبيرخانه رسيد دريافت نمايند. بديهي است به درخواستهاي واصله قبل از آغاز فراخوان و  بعد از انقضاي تاريخ مذكور يا درخواستهائي كه مدارك آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.


هزينه ثبت نام:
داوطلبان مي بايست مبلغ 500,000 ريال (پانصد هزار ريال) را به عنوان هزينه هاي آزمون به حساب كوتاه مدت الكترونيك به شماره 1751621123 نزد بانك ملت شعبه خوش شمالي (كد 67421) به نام سازمان تامين اجتماعي  واريز نمايند.
توجه : هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
تذكر مهم : 
كليه متقاضيان محترم در صورت لزوم براي كسب اطلاعات بيشتر و افزايش آگاهي در رابطه با شرح وظائف ، تكاليف،خدمات قابل واگذاري و ...  ميتوانند در مهلت معين منحصراً به اداره كل استان مربوطه مراجعه نمايند. تقاضا ميشود از هرگونه مراجعه حضوري به ساير واحدهاي سازمان و تماس غيرحضوري با ستاد مركزي تأمين اجتماعي و يا ساير واحدهاي سازماني استان  اكيداً خودداري نمايند.


مدارك مورد نياز ثبت نام:
- تكميل فرم ثبت نام متقاضيان منضم به  1 قطعه عكس الصاق شده بر آن.
- چهار قطعه عكس 4×3 جديد با درج مشخصات متقاضي در پشت آن.
- ارائه اصل و تصوير تمامي صفحات شناسنامه.      ارائه اصل و تصوير كارت ملي.
- ارائه اصل و تصوير كامل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري (ويژه آقايان).
- ارائه اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي.
- ارائه اصل و تصوير حكم بازنشستگي همكار سازماني.
- ارائه اصل رسيد فيش واريزي هزينه ثبت نام.  
- ارائه فرم تعهدنامه تكميل شده توسط متقاضي.
زمان و محل توزيع كارت :
آزمون در روز پنجشنبه 20/07/1396 راس ساعت 8 صبح برگزار و توزيع كارت ورود به جلسه در ايام 18/07/1396 و 19/07/1396 راس ساعت 8 صبح لغايت 16 در محل ادارات كل تأمين اجتماعي استان مربوطه صورت خواهد پذيرفت. ضمناً محل دقيق برگزاري و نحوه حضور داوطلبين در آزمون در زمان توزيع كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. 
تذكر : شركت متقاضيان در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي به منزله پذيرفته شدن نهايي تلقي نگرديده  و چنانچه در هر يك از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب مشخص گردد، داوطلب به اشتباه يا به عمد مستندات و اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده، از انجام مراحل بعدي محروم و در صورت صدور و اعطاي مجوز، پروانه تاسيس كارگزاري مزبور لغو و بلا اثر گرديده و متناسب با خسارات وارده به سازمان اعاده حقوق مالي و غيرمالي خواهد شد.


مواد آزمون:
آزمون كتبي در دو بخش عمومي و تخصصي صورت خواهد پذيرفت:
الف ) آزمون عمومي شامل:  1- زبان و ادبيات فارسي  2- زبان انگليسي عمومي 
3- رياضي و آمار مقدماتي 4- آشنايي با كامپيوتر 5- اطلاعات عمومي  6- معارف اسلامي 
ب) آزمون تخصصي شامل :
1-آشنايي با كليات سازمان تأمين اجتماعي 2- آشنايي با كليات كارگزاريهاي رسمي سازمان تأمين اجتماعي 3-آشنايي با ضوابط و مقررات درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي
4- آشنايي با ضوابط و مقررات نامنويسي و حسابهاي انفرادي سازمان تأمين اجتماعي 5-  آشنايي با ضوابط و مقررات امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 6- آشنايي با ضوابط و مقررات امور فني مستمريها سازمان تأمين اجتماعي 7- آشنايي با درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي 8-  آشنايي با قانون مالياتهاي مستقيم 9-آشنايي با قانون كار 
تبصره: ضريب اختصاص داده شده به سوالات تخصصي «2» و سوالات عمومي «1» مي باشد.
ياد آور مي شود كه در ايام ارائه مدارك و تكميل مراحل ثبت نام و پذيرش متقاضيان تاسيس كارگزاري، جزوات و منابع تخصصي آزمون در اختيار داوطلبين قرار خواهد گرفت.(لوح فشرده و  بارگذاري در سايت رسمي  سازمان به نشاني: www.tamin.ir)


مصاحبه تخصصي:
برگزاري مصاحبه تخصصي به ميزان 2 برابر ظرفيت مورد نياز بر اساس اولويت مكتسبه به تفكيك محل جغرافياي مورد تقاضا صورت خواهد پذيرفت و نتايج پذيرفته شدگان  متعاقباً به نحو مقتضي اعلام خواهد شد.
تذكر: بديهي است دعوت از اولويتهاي برتر آزمون كتبي به منزله پذيرفته شدن نهايي تلقي نگرديده و ميانگين مجموع امتياز آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي ملاك عمل خواهد بود.


*توجه: فراخوان فوق در سايت تامين اجتماعي به همراه فايلهاي اولويتهاي مصوب فرمهاي ثبتنام، تعهدنامه و منبع تخصصي آزمون در سايت سازمان تامين اجتماعي ذكر شده است. مراجعه خوانندگان به اين سايت و مطالعه دقيق شرايط ضرروي است.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط