استخدام در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1396/9/7

کد :78388

 ✳️استخدام افسر پيماني (پنج ساله)،كارمند پيماني (شش ساله) و كارمند رسمي در رشته هاي بهداشتي، فني، درماني در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران.

الف) شرايط عمومي
1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه
4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمانهاي سياسي
5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري
6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي (حداقل قد 165 سانتي متر و  حداقل ديد چشم بدون عينك 10/8 )
8- شرايط سني:
8-1: حداكثر سن داوطلبان با مدرك دكترا 40 سال تمام مي باشد.
8-2:  براي داوطلبان افسر پيماني و كارمند علمي پيماني(بندهاي ج- د)شرايط سني حداقل22وحداكثر 28 سال مي باشد.
8-3: حداقل سن كارمندان تجربي پيماني و رسمي 18و حداكثرآن 26 سال مي باشد.(تبصره: جهت راننده  پايه يكم، جرثقيل نيمه سنگين و بلدوزر حداكثر 30 سال مي باشد.)
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازكارافتاده كلي ازشروط سن ومعدل معاف مي باشند)
9- براي داوطلبان استخدام پيماني و رسمي داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) كه تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1396 باشد، الزامي است .
10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمانها و ارگانهاي دولتي.
11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي مربوط به افسران پيماني و حداقل معدل 14 در رشتههاي بهداشتي و درماني (حداقل معدل رشته هاي مهندسي13 مي باشد.)
ب) شرايط اختصاصي استخدام
1- دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصصهاي علمي، بهداشتي، فني، درماني و افسري  بهشرح مندرج در برابر هر تخصص ( براي تخصصهاي فني مندرج در بند « ه »  و «و» مدرك فني يا سابقة كار ذكر شده فقط بايد در همان حوزة تخصصي باشد.)
2- داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردي ارتش داشته باشند، از اولويت برخوردار هستند، اما افرادي كه قبلاً يك بار بهصورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نمودهاند، نميتوانند داوطلب بند «ج»و«د»و«و» شده ولي مي توانند جهت ثبت نام بند «ه» اقدام نمايند.
3- براي استخدام در كلية تخصصها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويتهايي برخوردار خواهند شد. 
4- حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.
5- پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردي ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنابه صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.
ج : تخصصهاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله) 
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرجنسيتتعداداستان محل خدمت
 1 کارشناس كارشناس مهندسي برق- مخابرات مرد 19 تهران
 2 کارشناس كارشناس مهندسي نرم افزار مرد 4 تهران
 3 کارشناس كارشناس مهندسي سخت افزار مرد 1 تهران
 4 کارشناس كارشناسي حقوق مرد 3 تهران
 5 کارشناس ارشد كارشناسي ارشد صنايع/نساجي مرد 1 تهران

 

د : تخصصهاي بهداشتي مورد نياز (کارمند علمي پيماني 6 ساله) 

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسيت

1

پزشك عمومي

دکترا

چهارنفر

آمادگاه سيرجان- جاسك-کنارک-کارخانجات بندرعباس

زن و مرد

2

بينايي سنجي

کارشناس

يک نفر

کنارک

زن و مرد

3

بهداشت حرفه اي

کارشناس

يک نفر

کنارک

زن و مرد

4

پرستاري

کارشناس

سه نفر

جاسك- منجيل-کنارک

زن و مرد

5

راديولوژي

کارشناس

يك نفر

کنارک

زن و مرد

6

بيهوشي

کارشناس

يك نفر

آمادگاه ناوگان جنوب سيرجان

زن و مرد

7

شنوايي سنجي

كارشناس

دو نفر

بندرعباس- كنارك

زن و مرد

8

بهداشت محيط

كارشناس

دو نفر

جاسک- مرکز آموزش وظيفه سيرجان

زن و مرد

9

بهيار

ديپلم

يک نفر

تهران

زن و مرد

10

کمک کار بهداشتي

ديپلم

دو نفر

تهران

زن و مرد


 

ه : تخصص هاي فني مورد نياز (کارمند تجربي رسمي)

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد 

محل خدمتي

جنسيت

1

راننده جرثقيل نيمه سنگين

   ديپلم

يک نفر

جاسک

مرد

2

راننده بلدوزر

ديپلم

يک نفر

جاسک

مرد

3

راننده پايه يک

ديپلم

يک نفر

مهندسي رزمي ناوگان جنوب

مرد

4

جوشکار

ديپلم

يک نفر

کارخانجات نداجا/ بندرعباس

مرد

5

لوله کش

ديپلم

يک نفر

کارخانجات نداجا/ بندرعباس

مرد

6

ورقکار

ديپلم

يک نفر

کارخانجات نداجا/ بندرعباس

مرد

7

ريخته گر

ديپلم

يک نفر

کارخانجات نداجا/ بندرعباس

مرد


 

و: تخصص هاي فني مورد نياز (کارمند تجربي پيماني 6 ساله)

 

رديف

تخصص

   مدرک تحصيلي

تعداد 

محل خدمتي

جنسيت

1

آشپز

   ديپلم

پنج نفر

    بندرعباس- جاسک- پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل)

مرد

2

مهماندار

ديپلم

پنج نفر

انزلي- بندرعباس- کنارک

مرد

3

نانوايي

ديپلم

يک نفر

پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل)

مرد

4

ماشين هاي خشکشويي و لباسشويي

ديپلم

يک نفر

پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل)

مرد

5

برش و ستون بندي

ديپلم

يک نفر

تهران

مرد

6

آرايشگر

ديپلم

دو نفر

نوشهر-مرکز آموزش وظيفه سيرجان

مرد

7

پمپ هاي آبرساني و تصويه آب

ديپلم

يک نفر

منجيل

مرد

8

جلوبندي خودرو

ديپلم

يک نفر

کنارک

مرد

9

 آهنگري و جوشکاري

ديپلم

يک نفر

جاسک

مرد

10

 آهنگري و جوشکاري خودرو

ديپلم

يک نفر

کنارک

مرد

11

راننده پايه يک

ديپلم

يک نفر

بندرعباس

مرد

 

ز) امتيازها
1-پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت
2-پذيرفته شدگان از تسهيلات وامهاي مصوب، کارت اعتباري حکمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
3-همسر و فرزندان پذيرفته شدگان بهعنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ح) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
1- يک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
2- يك برگ روگرفت از مدرک تحصيلي(دارندگان مدارك دكترا مقالات، فعاليت هاو تحقيقات علمي خود را به همراه داشته باشند)  
3- يك برگ روگرفت از مدرك فني و حرفهاي براي متقاضيان استخدام بند «ه» و بند «و» ( براي متقاضيان شغل رانندگي، روگرفت گواهينامة پاية يكم وگواهينامة ويژه يا گواهي معتبر سابقة کار) به تناسب موارد مندرج در جدولهاي تخصص 
4- يک برگ روگرفت از كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده بهخدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال 1396
5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد 
6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان
7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانوادههاي ايثارگران، نيروهاي مسلح و دارندگان سابقة بسيج با عضويت فعال
8- واريز مبلغ 000/500 ريال(پانصد هزار ريال) به حساب 1210,173,1029196,1 بانک حكمت ( به نام مديريت استخدام معاونت نيروي انساني نداجا)  و ارائه اصل برگة واريزي در زمان ثبت نام
ت) نحوه ثبت نام
الف) ثبت نام از داوطلبان بهصورت حضوري انجام ميشود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) داوطلبان براي ثبتنام با مدارک پيشگفته از تاريخ  13/08/1396 تا تاريخ 07/09/1396 ( به استثناي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي)  از ساعت 0800  تا 1300 با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني هاي زير مراجعه نمايند.
1-تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريايي، تلفن 77226003 و 77226007
2- بندرعباس، جادة اسكله، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلي 2055
3- بوشهر، منطقة دوم نيروي دريايي، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلي 3036
4- بندرجاسک، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن 5220458  
5- چابهار، کنارک، منطقة سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن4312145  و 4312922
6- نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، تلفن 3253083
7- رشت، پل عراق، خيابان رسالت، انتهاي منازل سازماني نيروي دريايي، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن 33339975  
8- خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن 4233518
9- سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شعبة گزينش و استخدام ،  تلفن 3203563  
10- مشهد، كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 05138598811   -  05138598300
11- شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 07132286313
12- اصفهان، خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي، خ صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان نيرو هاي مسلح، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 3136202146
13- كرمانشاه، بلوار حافظيه، خيابان شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   08338395093  
14- تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 04135414136
15- خرم آباد، خيابان60متري،پل مديريت،نبش افلاك،ساختمان بنيادنخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
16- سنندج، ميدان مولوي كرد،سه راه صفري،ساختمان شماره3استانداري،طبقه اول،دفتر نمايندگي نيروي دريايي
17- گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتر نمايندگي نيروي دريايي 01732686023
18- شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13 آبان، سازمان دانش آموزي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
19- يزد،  امام شهر، بلوار کارگر، خيابان باهنر شمالي، پلاک 2، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
20- اراک، خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
21- سمنان، بلوار ولي عصر، روبروي پارک سنگي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
* محل و ساعت برگزاري آزمون کتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
* شمارة تلفن هاي 77226003-021و 77226007-021در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.
 

 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط