استخدام در دانشگاه علامه طباطبائي

تاریخ انقضا :1396/12/22

کد :80838

دانشگاه علامه طباطبائي براي تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد موردنياز خود در چهارچوب آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و از محل مجوز هاي هيئت امناء دانشگاه، تعداد 5 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق مصاحبه عمومي، تخصصي و گزينش به صورت قراردادي (با پيش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمايشي) براي خدمت در تهران با رعايت شرايط عمومي و اختصاصي زير، به كار خواهد گرفت.
تذكر: ثبت نام منحصرا» به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاعرساني دانشگاه به آدرس اينترنتي www.atu.ac.ir از تاريخ 16/12/1396 آغاز و در تاريخ 22/12/1396 پايان مي پذيرد.
شرايط عمومي استخدام:
● داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
● اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
● التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
● دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژة آقايان) كه تاريخ صدور آن، قبل از پايان مهلت ثبت نام 22/12/1396 باشد.
● عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردانها
● نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذيصلاح)
● حداكثر سن داوطلبان داراي مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي 30 سال (1/1/1367به بعد) و كارشناسي ارشد 35 سال (1/1/1362به بعد)
● داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه به كارگيري ميشوند برابر ضوابط دانشگاه كه در مرحله مصاحبه و معاينات پزشكي مورد سنجش قرار ميگيرد.
● نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي بهموجب آراء مراجع قضائي و يا ذيصلاح
● داوطلبين نبايد كارمند رسمي، پيماني، قراردادي و يا بازخريد شده دستگاههاي اجرايي باشند.
مراحل ثبت نام:
1- تكميل دقيق فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي در مهلت مقرر
2-الصاق مدارك درخواستي ذيل الذكر
- لازم به توضيح است مدت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مهلت تعيين شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
● به ثبت نام هاي ناقص، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدارك لازم براي ثبت نام :
● آخرين مدرك تحصيلي
● كارت ملي
● شناسنامه
● كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( ويژه برادران)
موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه معتبر، به حداكثر سن مندرج در شرايط عمومي اضافه خواهد شد:
الف: جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يكسال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، از شرط حداكثر سن معاف ميباشند.
ب :  دارندگان كارت پايان خدمت به ميزان مدت خدمت نظام وظيفه
ج : داوطلباني كه سابقه همكاري با دانشگاه در قالب قرارداد همكاري در مدت محدود و يا تحت پوشش شركت خدمات پشتيباني دارد تا ميزان 3 سال
شرايط اختصاصي:
● دارا بودن مدرك و رشته هاي تحصيلي مجاز بهشرح جدول احراز رشته شغلي و مدرك تحصيلي و ساير توانايي هاي موردنياز
● تاريخ صدور گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان بايد قبل از 29/12/1396 باشد.
** داوطلب بايد بومي استان تهران باشد.
● داوطلب بومي: افرادي كه ساكن استان تهران بوده يا حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:
الف: شهرستان محل تولد داوطلب و يا همسر وي استان تهران باشد.
ب: داوطلب حداقل يكي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه) را در استان تهران طي كرده باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم يا پيشدانشگاهي داوطلـب استان تهران باشد.
ج: همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح  كه شهرستان محل خـدمت فعلي آنان استان تهران مي باشد.
تبصره: ملاك عمل درخصوص شرايط بومي بودن آخرين تقسيمات جغرافيايي كشور ميباشد.
مصاحبه عمومي و شغلي:
مصاحبه شامل دو بخش اختصاصي و عمومي است كه در حيطه شغل مورد تقاضا و رشته شغلي، بررسي توانمندي هاي جانبي داوطلب، مشاوره روان شناسي و شخصيت مي باشد. داوطلبان در روز انجام مصاحبه كه پس از پايان ثبت نام اعلام خواهد شد مي بايست به همراه داشتن سه قطعه عكس و اصل مدارك بارگذاري شده به هنگام ثبت نام و اصل و تصوير مدارك ICDL و ساير دوره هاي آموزشي مرتبط شغلي مراجعه نمايند.
تذكرات مهم:
● مدرك تحصيلي كه داوطلب براساس جدول شرايط رشته شغلي و مدرك تحصيلي، نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام نموده است، آخرين مدرك وي تلقي و مدارك اخذ شده بالاتر در حين فرآيند به كارگيري ترتيب اثر داده نخواهد شد.
● داوطلب پس از قبولي نهايي در فرآيند بكارگيري در دانشگاه متعهد ميگردد با مدرك تحصيلي ارائه شده و در عنوان شغلي مورد تقاضا مدت پنج سال خدمت نموده و ادامه تحصيل و پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر، منوط به موافقت با ادامه تحصيل و ضوابط پذيرش مدرك براساس نظر هيئت اجرايي منابع انساني دانشگاه خواهد بود.
● دانشگاه اختيار دارد در صورتي كه هيچ يك از داوطلبان را در هر كدام از رشته هاي شغلي واجد شرايط تشخيص ندهد، در آن رشته شغلي به كار گيري نيرو نداشته باشد.
● درصورتيكه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام باشد، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از فرايند بكارگيري و حتي در خلال دوره آزمايشي، متوجه عدم رعايت اصل صداقت در ثبت اطلاعات و تكميل فرم ثبتنام از سوي متقاضي شود، موضوع بهكارگيري كان لم يكن تلقي شده و  داوطلب حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرتخصص و تواناييجنسيتتعداداستان محل خدمت
 1 کارشناس، کارشناس ارشد  رشته هاي علوم تربيتي، مديريت اموزشي، مديريت و برنامه ريزي اموزشي، برنامه ريزي اموزشي، مديريت اموزش عالي، برنامه ريزي درسي، فلسفه و تاريخ تعليم و تربيت، تكنولوژي اموزشي کارشناس خدمات آموزشی
 توانایي طراحي اموزشي ، برنامه ریزي اموزشي و توانایي ارزیابي اموزش
 مرد و زن 2 تهران
 2 کارشناس، کارشناس ارشد  در رشته هاي علوم تربيتي)،روانشناسي مديريت اموزشي، مديريت و برنامه ريزي اموزشي، برنامه ريزي اموزشي، مديريت اموزش عالي، برنامه ريزي درسي، فلسفه و تاريخ تعليم و تربيت، تكنولوژي اموزشي، روانشناسي تربيتي، مشاوره، وانشناسي باليني، روانشناسي عمومي كارشناس خدمات دانشجویي
 توانایي برقراري روابط انساني با دانشجویان، مهارتهاي مدیریتي، نظم، سرعت عمل، انگیزش
 مرد و زن 1 تهران
 3 کارشناس  يكي از رشته هاي حسابداري، حسابرسي و امور مالي، مديريت مالي، حسابداري مديريت  کارشناس امور مالی
 آشنایی با سیستمها و نرمافزارهای مربوطه، آشنایی با قانون محاسبات، قوانین کار و تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم
 مرد و زن 1 تهران
 4 کارشناس، کارشناس ارشد در يكي از رشته هاي مديريت امور فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي، فرهنگ و زبانهاي باستاني، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، برنامه ريزي علوم اجتماعي، پژوهشگري علوم اجتماعي، خدمات اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، جمعيت شناسي، روابط عمومي، تحقيق در ارتباطات اجتماعي، علوم قرآني و حديث، ارتباطات اجتماعي، علوم سياسي و روابط بين الملل، الهيات و معارف اسالمي، فرهنگ و معارف اسالمي كارشناس امور فرهنگي
 مهارت هاي ارتباطي و توانایي برقراري ارتباط موثر، توانایي تحلیل مسائل فرهنگي، اشنایي با تشكل هاي دانشجویي، اشنایي با برنامه ها و فعالیتهاي فرهنگي
 مرد و زن 1 تهران

 

1 .تمامي متقاضیان بايد عالوه بر مهارتهای اختصاصي ذكر شده دارای مهارتهای 7گانه فناوری اطالعات )ICDL )نیز باشند.


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط