استخدام در شركت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان

تاریخ انقضا :1397/3/24

کد :82311

✳️جوانان خوزستان در سالروز حماسه غرور آفرين فتح خرمشهر، حماسه اي ديگر را به ثمر رسانده اند و با همت آنان خبر اميدبخش افتتاح فاز اول از مجموعه پروژه هاي شركت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان در سال 1398 محقق گرديده است.
به اين مناسبت شركت پتروشيمي مسجد سليمان  در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامي شركت، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي كارداني، ليسانس و فوق ليسانس ، نيروي انساني داراي شرايط احراز 
خود را پس از كسب موفقيت در مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي، با انعقاد قرارداد طبق قانون كار استخدام نمايد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرتخصص و تواناييجنسيتاستان محل خدمت
 1 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها به غير از صنايع غذايي، سلولزي،بيوشيمي، صنايع معدني و صنايع نظامي مهندسي شيمي
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 2 کاردان صنايع شيميايي، پتروشيمي  کارداني شيمي
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 3 کارشناس، کارشناس ارشد شيمي كاربردي شیمی
 معدل: 14
 مرد و زن خوزستان
 4 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها  مهندسي مکانيک
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 5 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها  مهندسي الکترونيک
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 6 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها  مهندسي برق
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 7 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها  مهندسي ايمني صنعتي
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 8 کارشناس، کارشناس ارشد مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني
 معدل: 14
 مرد خوزستان
 9 کارشناس كليه گرايش ها  مهندسي صنايع و مديريت
 معدل: 14
 مرد و زن خوزستان

 

شرايط عمومي و اختصاصي:
1- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
2- متدين بودن به يکي از ادبيان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران 
3- دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم قانوني
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ 3/3/1397 باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت 
معافيت دائم پزشکي، در صورت موفقيت در مراحل مربوطه پس از تائيد پزشک صنعتي معتمد شرکت و به شرط توانايي کار در سمت سازماني مربوطه، بلامانع خواهد بود.
شرط سن داوطلبان:
4- دارا بودن حداکثر 30 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس 28 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس، 25 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي کارداني تا تاريخ 3/3/1397
تبصره 1: مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده مي شود.
تبصره 2: حداقل معدل کل مورد قبول براي مقاطع تحصيلي مطابق با جدول آگهي مي باشد.
تبصره 3: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان مي بايست قبل از 3/3/1397 باشد.
تبصره4: سابقه خدمت موثر و مرتبط در شرکت هاي مشابه با ارائه گواهي معتبر، به ازاي هر سال سابقه کار مفيد و مرتبط يک سال به حداکثر سنين اعلام شده فوق اضافه خواهد شد. (سابقه معتبر در صورت بارگزاري و ارائه سابقه پرداخت بيمه محاسبه مي گردد.
تبصره 5: براي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه تهران/ شريف/ صنعتي اميرکبير/ نفت/ اهواز/ شيراز/ اصفهان/ علم و صنعت/ خواجه نصيرالدين طوسي/ علامه طباطبايي/ تربيت مدرس و فردوسي مشهد يک نمره تقليل در حداقل معدل کل مورد قبول منظور خواهد شد.
5- مدرک تحصيلي دانشگاهي قابل قبول شامل مراکزي است که از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاههاي سراسري و آزاد اقدام به جذب دانشجو نموده باشند.
6- تندرستي و توانايي کامل جسمي و رواني براي انجام شغل محوله طبق تائيد پزشک صنعتي معتمد شرکت خواهد بود.
7- عدم محکوميت به فساد اخلاقي،نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
8- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي (موکدا اعلام مي گردد چنانچه در مراحل استخدامي مشخص شود داوطلبي اشتغال به تحصيل دارد ادامه مراحل استخدامي وي منتفي خواهد شد.)
9- نداشتن تعهد انجام کار در ساير سازمانها، شرکتها، موسسات دولتي و غير دولتي 
10- متقاضيان بومي داراي اولويت در استخدام مي باشند.
تبصره: داوطلب بومي به فردي اتلاق مي شود که متولد يا ساکن يکي از شهرستان هاي مسجد سليمان، انديکا، لالي، هفتکل بوده و يا مدرک تحصيلي ديپلم خود را از شهرهاي ذکر شده اخذ نموده باشد.
شرايط اولويت هاي اجتماعي مطابق جدول زير مي باشد:
اولويت معافيت از شرط معدل اولويت امتيازي
فرزندان شهدا، مفقودين، جانبازان، آزادگان 1 نمره 20% کل امتياز کسب شده
جانبازان 1 نمره هر 5% جانبازي 3% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده
آزادگان 1 نمره هر سال اسارت 2% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده
رزمندگان 1 نمره هر 1 ماه سابقه حضور در جبهه 1% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده
ساکنين شهرستان هاي مسجد سليمان، انديکا، لالي و هفتکل 1 نمره 15% کل امتياز کسب شده
مراحل ثبت نام:
11-1- مراجعه به وب سايت شرکت
https://www.misipcc.com/eorg/registration/application
11-2- تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در بخش استخدام
11-3- ارسال ساير مدارک شناسايي (شامل شناسنامه، کارت ملي،گواهي پايان خدمت، مدرک تحصيلي ديپلم و آخرين مدرک تحصيلي)
تبصره 1: کليه مراحل ثبت نام رايگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضي انجام مي پذيرد.
ثبت نام:
داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 03/03/1397 لغايت ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 24/03/1397 جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي  https://www.misipcc.com/eorg/registration/application  مراجعه  و پس از ارائه اطلاعات درخواستي بدون واريز هزينه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگيري خود اقدام نمايند.
پيگيري ثبت نام:
پيگيري ثبت نام صرفا از طريق وب سايت رسمي شرکت و با استفاده از کد پيگيري ارائه شده انجام خواهد پذيرفت.
اطلاع رساني به متقاضياني که داراي شرايط احراز جذب مي باشند،از طريق سايت و در قسمت پيگيري ثبت نام انجام خواهد پذيرفت.
نکات مهم :
13-1- قبل از ثبت نام شرايط عمومي و اختصاصي تکميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آن را دقيقا مطالعه نماييد
13-2- ثبت نام زماني تکميل مي باشد که شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
13-3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيري به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
14- تذکرات مهم:
14-1- ثبت نام متقاضيان صرفا از طريق سايت مذکور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارک نمي باشد.
14-2- به منظور جلوگيري از سوء استفاده از متقاضيان ، موکدا اعلام مي شود کليه مراحل ثبت نام رايگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضي انجام مي پذيرد.
14-3- به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني که پس از مهلت مقرر (24/03/1397) اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
14-4- پس از پايان مهلت نهايي ثبت نام،مطابق با سه برابر ظرفيت مورد نياز شرکت نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان جهت مصاحبه هاي فني و تخصصي و  روانشناختي و پزشکي اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهايي انتخاب شوند.
14-4- لازم به توضيح است که جذب نيروي انساني در شرکت براساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي (مشتمل بر احراز شرايط عمومي ، تائيد رزومه تخصصي، مصاحبه عمومي و تخصصي ،گزينش و معاينات پزشکي )تعيين گرديده و چنانچه متقاضيان در هريک از مراحل فوق موفقيت لازم را کسب ننمايند،موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
14-5- جذب نيرو صرفا جهت به کارگيري در واحدهاي مورد نياز شرکت در محل سايت شرکت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان مي باشد.
14-6- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري خدمت به ميزان 7 سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.
14-7- استخدام نيروي انساني براي سال اول، در قالب کارورزي و همراه با حداقل حقوق قانوني عقد گرديده که در صورت رضايت طرفين از شرايط همکاري، قرارداد سال جديد براساس آئين نامه حقوق و دستمزد شرکت برقرار خواهد شد.

 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط