فراخوان جذب عضو هيات علمي متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تاریخ انقضا :1397/5/31

کد :83605

✳️️دانشگاه علوم پزشكي تبريز در نظر دارد با توجه به اعلام نياز آموزشي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز گروههاي آموزشي از فارغ التحصيلان مقاطع فوق تخصص، تخصص، Ph.Dرشته هاي ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان محترم جهت ارائه پرونده تا پايان وقت اداري مورخ 31/5/97  به معاونت آموزشي دانشكده يا مديريت مركز تحقيقات مربوطه مراجعه نمايند. مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.
شرايط عمومي:
●تدين به دين مبين اسلام با يكي از اديان رسمي كشور
●تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
●عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن
●عدم وابستگي استخدامي به سازمانها، موسسات آموزشي عالي و يا ساير نهادهاي دولتي
حداقل شرايط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي آموزشي - متعهد خدمت در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
● داشتن معدل17و بالاتر در كليه مقاطع تحصيلي دكتري حرفه اي ،ارشد و Ph.D
● داراي مدرك معتبر زبان انگليسي (براساس آئين نامه وزارتي)
● داشتن حداقل يك مقاله چاپ شده ISIبه عنوان نفر اول يا نويسنده رابط
● كسب حداقل70 نمره آزمون مصاحبه
● تعهد كسب امتياز ساليانه حداقل 30 امتياز بر اساس شاخص هاي ذيل :
الف) فعاليت آموزشي: ( حداقل12امتياز ، حداكثر 24امتياز)
● ارائه فعاليت تدريس به عنوان مدرس حداقل 12واحد درسي سالانه يا حداقل80درصد فعاليت باليني مورد انتظار با تاييد بخش ،مدير گروه و دانشكده مربوطه (هر واحد درسي 5/1 امتياز)
ب) فعاليت تحقيقاتي : (حداقل 5امتياز )
1)چاپ مقاله
●چاپ حداقل يك مقاله ISIبه عنوان نويسنده رابط (هر مقاله 5امتياز)
●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات PubMedيا : ( Scopusهر مقاله 3امتياز)
●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا) -5امتياز
●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات : ISIهر مقاله1امتياز + 5/0 IF
●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات PubMedيا : Scopusهر مقاله 5/0امتياز
●به ازاء چاپ هر مقاله نفر غير اول يا نويسنده غير رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا) - 5امتياز
انتظار مي رود حداقل 75 درصدفعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه اعلام نياز در فراخوان جذب باشد.
2)استنادات علمي (حداكثر 5امتياز)
●ميزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع،25/0 امتياز
ج) فناوري
●ارائه و اجراي طرحهاي فناورانه با ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 15 امتياز به عنوان مجري اصلي و 5 امتياز براي همكار اصلي)
●ارائه و اجراي طرحهاي فناورانه بدون ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 5امتياز براي عنوان مجري اصليو 3امتياز براي همكار اصلي)
توضيح : هر گونه طرح فناورانه لازم است داراي تائيديه شوراي فناوري بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
د) جذب گرنت
●گرنت ملي خارج دانشگاهي: به ازاي هر40ميليون ريال، 1امتياز (حداكثر 10امتياز)
●گرنت بينالمللي: به ازاي هر معادل ريالي گرنت ملّي،2امتياز (حداكثر15امتياز)
توضيح: براي هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.
ه ) به عنوان استاد مشاور نظام استاد راهنما /استاد حامي استعدادهاي درخشان (سالانه4  امتياز)
و) فعاليت در بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش (سالانه4 امتياز )
حداقل شرايط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي پژوهشي- متعهد خدمت در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
●داشتن مدرك معتبر علمي Ph.Dيا دكتري تخصصي در رشته متناسب با مركز تحقيقات مربوطه
●چاپ حداقل 3مقاله ISIبه عنوان نويسنده اول و يا نويسنده رابط كه حداقل يكي از آن ها داراي ضريب تاثير بالاتر از 2باشد؛ بديهي است علاوه بر سه مقاله ISIشرطي، ساير مقالات متقاضي نيز در امتيازگذاري لحاظ خواهند شد.
●داراي مدرك معتبر زبان انگليسي (براساس آئين نامه وزارتي) با توانائي به زبان انگليسي آكادميك مورد تائيد شوراي پژوهشي مركز تحقيقات
● تعهد كسب امتياز ساليانه حداقل 30امتياز بر اساس شاخص هاي ذيل:
الف) فعاليت آموزشي: (حداكثر 5امتياز)
ارايه مواد آموزشي و يا فعاليت تدريسي به عنوان مدرس در كارگاهها يا برنامه هاي آموزشي مرتبط با وظايف (هر واحد درسي، يا هر كارگاه 0ساعته، يك امتياز؛ يا تهيه هر بسته آموزشي مجازي 5امتياز)
ب) فعاليت تحقيقاتي
1)چاپ مقاله
●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات : ISIهر مقاله 5امتياز + 2 × IF
●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات PubMedيا : Scopusهر مقاله 3امتياز
●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا) -5امتياز
●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات : ISIهر مقاله1 امتياز + 5/0 IF
●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات PubMedيا : Scopusهر مقاله 5/0 امتياز
●به ازاء چاپ هر مقاله نفر غير اول يا نويسنده غير رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا) -5امتياز
انتظار مي رود حداقل75درصدفعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه اعلام نياز در فراخوان جذب باشد.
2)استنادات علمي (حداكثر 5امتياز)
ميزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع،25/0امتياز
ج) فناوري
ارائه و اجراي طرحهاي فناورانه با ثبت اختراع (حداكثر هر طرح15 امتياز به عنوان مجري اصلي و 5امتياز براي همكار اصلي)
ارائه و اجراي طرحهاي فناورانه بدون ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 5امتياز براي عنوان مجري اصليو 3امتياز براي همكار اصلي)
توضيح : هر گونه طرح فناورانه لازم است داراي تائيديه شوراي فناوري بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
د) جذب گرنت
گرنت ملي خارج دانشگاهي: به ازاي هر40ميليون ريال، 1 امتياز (حداكثر 10امتياز)
گرنت بين المللي: به ازاي هر معادل ريالي گرنت ملّي،2 امتياز (حداكثر 15 امتياز)
توضيح: براي هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.
1) امتيازات مكتسبه، مربوط به همان سال (براي مستندات انگليسي زبان، سال ميلادي و براي ساير موارد سال شمسي) بوده، قابل ذخيره براي سال بعد نيست.
2)اشتغال فرد هيات علمي پژوهشي متعهد خدمت، به صورت تمام وقت بوده و به هيچ عنوان مجاز به فعاليت آموزشي ، پژوهشي و درماني در خارج از مراكز تحقيقاتي دانشگاه نخواهد بود.(در موارد استثنائي اخذ مجوز از معاونت تحقيقات و فناوري الزامي است).
3)ظرفيت نيروي انساني مورد نياز به عنوان نيروي متعهد خدمت، متناسب با عملكرد مركز تحقيقاتي و ارزشيابي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعيين خواهد شد.
4) تقاضاها و مدارك رسيده به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه پس از امتياز گذاري مستندات براي مصاحبه با كميته دانشگاهي و جمع بندي امتيازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ كردن تعداد مجوزهايجذب نيروي متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد.
5)افراد متقاضي، مجاز به شركت در فراخوان يك مركز تحقيقاتي مي باشند.
🔲علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي www.tbzmed.ac.ir مراجعه نمايند.

https://healthfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/5090/files/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%2097.pdf
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط