استخدام كادر افسري و كارمند در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1397/8/30

کد :85665

استخدام كادر افسري و كارمند در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت صيانت از آرمان هاي انقلاب اسلامي و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذيل همرزم مي پذيرد .

(الف) شرايط عمومي:

۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران ۲ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي ۳ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت ، امداد و درمان نهاجا ۴- داشتن حداقل قد ۱۶۵ سانتي متر ۵ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي و اخلاقي ۶ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي ۷ـ داشتن مدرك فارغ التحصيلي معتبر در مقاطع تحصيلي و رشته هاي مورد نياز اشاره شده در جداول زير ۸- نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت رسمي ، آزمايشي يا پيماني ۹- داشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم غيرپزشكي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت با حداقل سه ماه فاصله تا تاريخ اعزام ۱۰- موفقيت در آزمايش هاي ورودي (آزمون علمي وروانشناسي ، معاينات پزشكي ، آزمون آمادگي جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي ، فرماندهي و …)

(ب) شرايط سني:

۱) شرايط سني براي داوطلبان افسر پيماني (جدول الف) و كارمند علمي(جدول ب) حداكثر ۲۸ سال ( متولدين ۰۱/۰۸/۶۹ به بعد) مي باشد.

۲) براي كارمندان تجربي (جدول ج) حداكثر سن ۲۶ سال مي باشد.( متولدين ۰۱/۰۸/۷۱ به بعد)

تبصره ۱: مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن داوطلبان مرد اضافه خواهد شد.

تبصره ۲: فرزندان معظم شهدا ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي( در صورت ارائه مدارك معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران) از شرط سن و معدل معاف مي باشند.

(ج) شرايط اختصاصي:

۱) دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب با تخصص هاي پيش بيني شده جهت داوطلبين تخصص هاي افسري و كارمند علمي. (جداول الف و ب )

۲) داشتن ديپلم مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص هاي كارمند تجربي (جدول ج) ودر صورت نداشتن ديپلم مرتبط ،داشتن گواهينامه مهارت فني از مراكز آموزش فني وحرفه اي الزامي مي باشد.

۳) داوطلباني كه سابقه خدمت قراردادي در نيروي هوايي ا.ج.ا.ا در تخصص هاي موردنياز را دارا باشند از اولويت برخوردار هستند، اما نفراتي كه قبلاً يك بار به صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده اند واجد شرايط استخدام مجدد بعنوان پيماني نمي باشند.

۴) حداقل معدل براي جذب داوطلبان افسري(جدول الف) وكارمند علمي(جدول ب) ۱۴ مي باشد.

ياد آوري:

۱)استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از سازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد. (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)

۲) پذيرفته شدگان نهايي بر اساس اولويت هاي كميته انتخاب اصلح تعيين خواهند شد.

۳) در طول مراحل گزينش، چنانچه موضوع عدم برخورداري هر يك از داوطلبان از شرايط لازم استخدام احراز گردد از ادامه مراحل گزينش وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

۴) مدت قرارداد خدمت براي نظاميان پيماني ۵ سال تمام و جهت كارمندان پيماني ۶ سال تمام است و كاركنان پيماني مي‌توانند حداكثر ۶ ماه قبل از انقضاي خدمت مورد تعهد، در صورت نياز نهاجا ، تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد در خصوص استخدام رسمي يا تمديد دوره قرارداد خود با لحاظ سهميه مصوب اقدام نمايند.

۵) خدمت كاركنان پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و پس از پايان تعهد، برابر مقررات كارت پايان خدمت به آنان اعطاء خواهد شد ليكن در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

۶) تعيين محل خدمتي پذيرفته شدگان نهايي بر اساس مقتضيات سازماني و نياز نهاجا صورت مي پذيرد.

(د) امتياز ها:

۱ـ طول مدت آموزش براي داوطلبان افسري پيماني(جدول الف) حداقل ۹ ماه شبانه روزي بوده و در طول اين مدت كليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ،بهداشت و درمان ، مسكن و وسايل زيست به عهده نهاجا خواهد بود و همچنين ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.

۲- براي داوطلبان كارمندي پيماني و رسمي (( جداول (ب) و (ج) )) حداقل يكماه دوره رزم مقدماتي برگزار خواهد شد.

۳- كليه پذيرفته شدگان پس از طي آموزش هاي پيش بيني شده از امتيازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

تبصره: صرفاً همسر و فرزندان مستخدمين به عنوان عائله تحت تكفل آنان محسوب مي گردند.

(ه)مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

۱ـ دو قطعه عكس ۴×۳ پشت نويسي شده .(تمام رخ با زمينه سفيد )

۲- اصل و روگرفت مدرك كارشناسي مرتبط و يا گواهي موقت پايان تحصيلات براي افسران و كارمندان علمي و اصل و روگرفت ديپلم مرتبط و يا ديپلم غيرمرتبط و گواهي مهارت فني و حرفه اي مرتبط براي كارمندان تجربي.

تبصره: درج معدل در مدارك تحصيلي (موقت يا دائم ) الزامي مي باشد.

۳ـ اصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمامي صفحات.

۴ـ اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه ملي .

۵ـ اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي يا برگه اعزام به خدمت تاريخ دار.

۶- واريز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال ( پانصد هزار ريال) به حساب شماره ۵۱۵۱۵۷۹۰۹۱۰۰۵ نزد بانك سپه ( به نام درآمد حاصل از جذب و گزينش دانشجويان آجا ) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام. (ضمنا” مبلغ واريزي به هيج وجه قابل استرداد نمي باشد)

تذكر: به دليل عدم امكان استرداد وجوه واريزي به متقاضيان ، انطباق مشخصات و شرايط فردي با شرايط و ضوابط استخدام قبل از مراجعه به بانك توسط داوطلب ضروري مي باشد.

۷ـ خانواده درجه ۱ شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام جهت برخورداري از امتيازات مصوب اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.

تذكر: با توجه به عدم استرداد مدارك تحويلي ، ارائه مدارك اصلي صرفاً جهت مطابقت با روگرفت مدارك دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارك در موعد ثبت نام خودداري گردد.

۸- ارائه تصاوير اسكن شده شناسنامه ، كارت ملي ، وضعيت سربازي ، مدرك تحصيلي و نامه مربوط به امتيازات مصوب(فرزندان معظم “شهداء ، جانباز، آزاده ، نظامي” و بسيج فعال) در قالب لوح فشرده به مسئول دفتر استخدام (اسكن شده با پسوند JPG.* و حداكثر ظرفيت ۲۰۰كيلو بايت).

۹-دارندگان مداركي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند مي بايستي به هنگام ثبت نام روگرفت گواهي اتمام طرح ويا معافيت از آن را ارائه نمايند.

(و) نحوه ثبت نام:

۱ـ متقاضيان استخدام در يكي از رشته هاي مندرج در جداول ذيل لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ ۰۸/۰۵/ ۹۷ روزهاي شنبه تا پنج شنبه ساعت(۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ ) حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك و لوح فشرده اشاره شده در بند ۹ نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره: پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان ۰۸/۱۵/ ۹۷ مي باشد.ضمناًدر صورت تكميل ظرفيت قبل از تاريخ مزبور، ثبت نام متوقف خواهد شد لذا توصيه مي شود داوطلبان در روزهاي آغازين نام نويسي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

۲ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

(ز) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي : به شرح جدول ذيل وضمناً هرگونه تغيير در زمان ، مكان آزمون ورودي ، از طريق سايت نهاجا به آدرس WWW.Nahaja.Aja.ir اطلاع رساني خواهد شد.
زمان برگزاري آزمون ساعت ۳۰ : ۰۷ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۳۰
محل برگزاري آزمون متعاقباً در زمان ثبت نام اعلام خواهد شد.

( ح ) مواد امتحاني :
داوطلبين افسري ( جدول الف ) و كارمند علمي ( جدول ب ) دروس تخصصي هر رشته در مقطع كارشناسي ، زبان انگليسي ، رايانه ، اطلاعات عمومي، هوش
داوطلبين كارمندي تجربي ( جدول ج ) معلومات مرتبط با تخصص ، ادبيات فارسي ، دين و زندگي ، اطلاعات عمومي، هوش

يادآوري: آزمون زبان و ادبيات انگليسي در همان زمان و در محل دايره گزينش و استخدام فرماندهي آموزش هاي هوايي شهيد خضرايي تهران مي باشد.

نشاني محل هاي ثبت نام:

۱- تهران: ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان شهيد غفاري نسب(حجت)- فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي- دايره گزينش و استخدام – تلفن: ۳۵۷۴۳۴۱۳ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۸۴ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۷۵ ۰۲۱ .

۲- شيراز : بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران – دفتر استخدام– تلفن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷

۳- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن :۰۳۱۳۴۴۳۹۷۶۷

۴- تبريز : ميدان آذربايجان – خ فرودگاه – پايگاه هوايي شهيد فكوري – دفتر استخدام– تلفن :۰۴۱۳۲۶۴۲۴۰۰-۰۴۱۳۱۴۲۲۱۲۸-۰۴۱۳۱۴۲۲۶۷۳

۵- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام – تلفن:۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴

۶- دزفول : پايگاه شكاري وحدتي – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : ۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹-۰۶۱۴۲۴۲۸۷۴۱

۷ – بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان شهداي پايگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن ۳۱۵۴۳۳۰۰ ۰۷۷

۸- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد – دفتر استخدام– تلفن :۰۷۶۱۳۷۰۱۵۱۵

۹- محمودآباد: كيلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱

۱۰-كرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم خلبان شهيد كاربر – دفتر استخدام – تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳

۱۱- مشهد: انتهاي خيابان فداييان اسلام (نخريسي)– روبروي دفتر مركزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن : ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸

۱۲-كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري – بعد از ترمينال كاوياني – نرسيده به ميدان امام خميني- دفتر استخدام- تلفن: ۰۸۳۱۴۲۳۴۸۳۸

۱۳- چابهار: شهرستان كنارك – روبروي دادگستري- درب ورودي پايگاه شهيد برادران دل حامد- دفتر استخدام – تلفن:۰۵۴۳۱۲۶۴۷۳۴

۱۴- اميديه: جاده اميديه رامشير – قبل از شهرستان رامشير – پايگاه مقدم شهيد اردستاني- منازل سازماني- هتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن: ۰۶۹۲۲۶۲۹۱۲۹

۱۵- بيرجند – كيلومتر ۲ جاده بيرجند مشهد – روبه روي شركت نفت – دفتر استخدام پايگاه هوايي شهيد حسيني بيرجند- تلفن ۰۵۶۳۲۳۲۲۷۹۹

۱۶-يزد-بلوار آزادگان-فرودگاه بين المللي شهيد صدوقي – سايت تسهيلات پروازي نيروي هوايي – دفتر استخدام نهاجا – تلفن ۰۳۵۳۷۲۱۲۸۸۹

جدول الف) طرح استخدام تخصص هاي افسري :
نوع استخدام جنسيت تعداد/ نفر رشته تحصيلي و گرايش مقطع رديف
پيماني مرد ۳ مهندسي عمران – عمران كارشناس ۱
پيماني مرد ۳ مهندسي مكانيك – مكانيك خودرو كارشناس ۲
پيماني مرد ۳ مهندسي برق – الكترونيك كارشناس ۳
پيماني مرد ۳ زبان وادبيات وآموزش زبان انگليسي كارشناس ۴
پيماني مرد ۲ حقوق كارشناس ۵
پيماني مرد ۲ فيزيوتراپي كارشناس ۶
پيماني(بهداشتي) مرد ۲ روانشناسي باليني كارشناس ۷
پيماني(بهداشتي) مرد ۳ علوم تغذيه كارشناس ۸
پيماني(بهداشتي) مرد ۲ بهداشت محيط كارشناس ۹
پيماني(بهداشتي) مرد ۳ بهداشت حرفه اي كارشناس ۱۰

جدول ب) طرح استخدام كارمند علمي رسمي و پيماني:
رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي و گرايش تعداد/نفر جنسيت نوع استخدام
۱ كارشناس پرستاري ۳ مرد رسمي
۲ كارشناس بينايي سنجي ۱ مرد/زن پيماني

جدول ج) طرح استخدام كارمند تجربي رسمي و پيماني: 
رديف مقطع تحصيلي تخصص تعداد/نفر جنسيت نوع استخدام
۱ ديپلم باغبان و سمپاش ۲ مرد پيماني
۲ ديپلم آشپز ۲ مرد رسمي 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط