استخدام گسترده جهت موسسه كارآفرينان آوا سلامت

تاریخ انقضا :1397/9/14

کد :87007

موسسه كارآفرينان آوا سلامت به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي اسفراين  در 13 رشته شغلي  به صورت شركتي و قراردادي طبق جدول ذيل نسبت  به اجراي فراخوان استخدامي از طريق برگزاري آزمون علمي و مصاحبه اقدام مي نمايد.
* مهلت ثبت نام از تاريخ  6/09/1397  لغايت  14/09/1397 مي باشد

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرتخصص و تواناييجنسيتتعداداستان محل خدمتشهر محل خدمت
 1 ديپلم، کاردان دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه و فوق ديپلم كليه رشته ها نیروی شرکتی -نگهبان
 6 مرد-داشتن حداقل قد 175 سانتیمتر - داشتن تناسب بین قد و وزن - موفقیت در آزمون روانشناختی و آمادگی جسمانی
 مرد 6 خراسان شمالي اسفراین
 2 ديپلم دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه  نیروی شرکتی -(خدمتگزار)
 3 مرد و 7 زن-دارا بودن شرایط جسمانی و فیزیکی
 مرد و زن  خراسان شمالي اسفراین
 3 کارشناس، کارشناس ارشد دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته علوم آزمايشگاهي - كارشناسي ارشد در رشته بيوشيمي باليني و ميكروب شناسي پزشكي منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته كارشناس علوم آزمايشگاهي  نیروی قراردادی- کارشناس آزمایشگاه (تشخیص طبی)
 1 نفر زن
 زن 1 خراسان شمالي اسفراین
 4 کارشناس ارشد دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي كامپيوتر نیروی قرار دادی-مهندسی کامپیوتر (تحلیل گر سیستم)
 1 نفر مرد
 مرد  خراسان شمالي اسفراین
 5 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري ها - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته آمار زيستي ، انگل شناسي پزشكي، اپيدميولوژي منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري ها نیروی قراردادی- کارشناس مبارزه با بیماری ها
 2 نفر مرد
 مرد  خراسان شمالي اسفراین
 6 کارشناس، کارشناس ارشد - دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته روانشناسي كليه گرايش ها -كارشناسي ارشد روانشناسي كليه گرايش ها منوط به داشتن كارشناسي در رشته روانشناسي نیروی قراردادی- کارشناس سلامت اجتماعی
 1 نفر مرد
 مرد  خراسان شمالي اسفراین
 7 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي مددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي - كارشناسي ارشد رشته مددكار اجتماعي منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي مددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي نیروی قراردادی- مددکار اجتماعی
 1 نفر آقا و خانم
 مرد و زن 1 خراسان شمالي اسفراین
 8 دکترا دارا بودن مدرك تحصيلي دكتراي حرفه اي در رشته دارو سازي نیروی قراردادی- کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
 1 نفر مرد
 مرد 1 خراسان شمالي اسفراین
 9 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته روانشناسي باليني - كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته روانشناسي (تمام گرايشها) نیروی قراردادی-روانشناس
 1 نفر زن و 1 نفر مرد
 مرد و زن  خراسان شمالي اسفراین
 10 کارشناس، کارشناس ارشد دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته تغذيه - كارشناسي ارشد در رشته تغذيه باليني منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته تغذيه نیروی قراردادی- کارشناس تغذیه
 1 نفر آقا و خانم
 مرد و زن  خراسان شمالي اسفراین
 11 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني - كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي بهداشت عمومي، بهداشت خانواده، مبارزه با بيماري ها، حسابداري، اقتصاد مديريت دولتي و امور مالي نیروی قراردادی- کارشناس بیمه و اقتصاد درمان
 1 نفر آقا و خانم
 مرد و زن 1 خراسان شمالي اسفراین
 12 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته بهداشت حرفهاي - كارشناسي ارشد در رشته بهداشت حرفهاي، ارگونومي، مهندسي ايمني و بازرسي فني، ايمني و محيط زيست، پدافند غير عامل در نظام سلامت، سم شناسي محيط، مهندسي محيط زيست با گرايش آلودگي هوا منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته بهداشت حرفه اي نیروی قراردادی- کارشناس بهداشت حرفه ای
 1 نفر مرد
 مرد 1 خراسان شمالي اسفراین
 13 کارشناس، کارشناس ارشد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مهندسي بهداشت محيط - كارشناسي ارشد در رشته مهندسي بهداشت محيط، منابع طبيعي (محيط زيست )، مديريت سلامت ايمني و محيط زيست، مديريت پسماند، آبشناسي (هيدرولوژي )، بهسازي محيط، معماري و آمايش، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، بهداشت مواد غذايي، بهداشت و ايمني مواد غذايي، بهداشت پرتوها منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مهندسي بهداشت محيط نیروی قراردادی- کارشناسی بهداشت محیط
 1 نفر مرد
 مرد 1 خراسان شمالي اسفراین

 

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونيکي و منحصراً از طريق سامانه 
موسسه کارآفرينان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام ميشود.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط