جذب سرمايه انساني شركت ممرادكو (سهامي خاص) در كرمان

تاریخ انقضا :1397/12/25

کد :89529

 • شركت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه ( ممرادكو ) (سهامي خاص) زير مجموعه شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه  به منظور تكميل نيروي انساني مورد نياز جهت خدمت در محل مجتمع آهك و دولوميت واقع در استان كرمان جنب كارخانه فولاد سازي بوتيا از بين واجدين شرايط مرد / زن در مقاطع تحصيلي ديپلم ، كارداني ، كارشناسي از طريق برگزاري آزمون استخدامي كتبي (عمومي و تخصصي) و كسب نمره حد نصاب لازم ،  به صورت قرارداد موقت طبق قوانين كار و تأمين اجتماعي اقدام
  به جذب نيرو مينمايد. لازم بذكر است كليه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شركت ممرادكو ، توسط دانشگاه / مجري برگزاري آزمون انجام ميپذيرد .
  داوطلبان واجد شرايط ميتوانند براي ثبت نام به پايگاه اينترنتي www.karasa.ir  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق از تاريخ  15/12/1397   تا پايان روز مورخ  25/12/1397 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
  الف) شرايط عمومي:
  1. تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
  2. تدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مطرح در قانون اساسي.
  3. نداشتن سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
  4.عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصلاح.
  5. داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم.
  6. داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني جهت انجام فعاليتهاي شغلي طبق تأييد مراجع پزشكي معتبر شركت.
  ب ) شرايط اختصاصي استخدام:
  1- سطح تحصيلي، گرايش و تعداد مورد نياز:
  جدول (1) رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مورد نياز در مقطع ديپلم
  مجتمع آهك و دولوميت 
  رديف رشته هاي تحصيلي در مقطع ديپلم مدرك تحصيلي تعداد جنسيت عنوان شغلي حداقل سابقه كار محل كار
  1 مكانيك ديپلم 1 مرد تعمير كار مكانيك 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  2 برق ديپلم 1 مرد تعمير كار برق
  و ابزار دقيق 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  3 كليه رشته هاي فني ديپلم 3 مرد نمونه گير 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  4 كليه گرايشها ديپلم 6 مرد نگهبان 2-1 سال كارخانه آهك دولوميت
  5 كليه گرايشها ديپلم 1 مرد راننده 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  جمع كل 12
  جدول (2) رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مورد نياز در مقطع كارداني 
  مجتمع آهك و دولوميت
  رديف رشته هاي تحصيلي در مقطع فوق - ديپلم مدرك تحصيلي تعداد جنسيت عنوان شغلي حداقل سابقه كار محل كار
  1 برق كارداني 2 مرد تكنسين نت برق و ابزار دقيق 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  2 برق كارداني 4 مرد تكنسين اتاق كنترل 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  3 مكانيك كارداني 1 مرد تكنسين نت مكانيك 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  4 مكانيك كارداني 8 مرد اپراتور توليد 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  5 شيمي كارداني 2 مرد تكنسين آزمايشگاه 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  6 مالي و بازرگاني كارداني 1 مرد/ زن كارپرداز 2 سال كارخانه آهك دولوميت
  جمع كل 18
  جدول(3) رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مورد نياز در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
  مجتمع آهك و دولوميت
  رديف رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مدرك تحصيلي تعداد جنسيت عنوان شغلي حداقل سابقه كار محل كار
  1 مهندسي ايمني صنعتي- بهداشت حرفه اي (HSE) كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد رئيس HSEC 8-6 سال كارخانه آهك دولوميت
  2 مهندسي ايمني صنعتي-بهداشت حرفه اي (HSE) كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد سرپرست HSEC 6-4 سال كارخانه آهك دولوميت
  3 مهندسي ايمني صنعتي – بهداشت حرفه اي (HSE) كارشناسي 3 مرد كارشناس HSEC 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  4 مديريت (كليه گرايشها) كارشناسي 1 مرد - زن مسئول دفتر مدير مجتمع 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  5 مهندسي برق كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد سرپرست تعميرات و نگهداري 6 سال كارخانه آهك دولوميت
  6 شيمي كاربردي كارشناسي 1 مرد كارشناس كنترل كيفيت 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  7 مهندسي صنايع كارشناسي 1 مرد كارشناس مهندسي و برنامه ريزي 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  8 مهندسي شيمي كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد سرپرست توليد 6-4 سال كارخانه آهك دولوميت
  رديف رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مدرك تحصيلي تعداد جنسيت عنوان شغلي حداقل سابقه كار محل كار
  9 مهندسي مكانيك / تاسيسات كارشناسي 1 مرد سرشيفت نت 4 سال كارخانه آهك دولوميت
  10 مهندسي شيمي كارشناسي 1 مرد سرشيفت توليد 4 سال كارخانه آهك دولوميت
  11 مهندسي عمران - نقشه برداري كارشناسي 1 مرد كارشناس نقشه برداري 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  12 مهندسي شيمي كارشناسي 1 مرد كارشناس آزمايشگاه 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  13 مهندسي برق كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد سرپرست خدمات فني 6-4 سال كارخانه آهك دولوميت
  14 حسابداري كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد / زن سرپرست مالي 4-6 سال كارخانه آهك دولوميت
  15 حسابداري كارشناسي 1 مرد/ زن كارشناس حسابداري صنعتي 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  16 حسابداري كارشناسي 1 مرد/ زن كارشناس حسابداري انبار 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  17 حسابداري- مديريت بازرگاني و صنعتي كارشناسي 1 مرد انباردار 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  18 مديريت بازرگاني كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مرد سرپرست بازرگاني 6- 4 سال كارخانه آهك دولوميت
  19 مديريت بازرگاني كارشناسي 1 مرد كارشناس خريد و تداركات 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  20 حسابداري كارشناسي 1 مرد/ زن جمعدار و كنترل انبار 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  21 مديريت - كليه گرايشها كارشناسي 1 مرد / زن كارشناس اداري 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  22 مديريت - كليه گرايشها كارشناسي 1 مرد / زن كارشناس خدمات و رفاه كاركنان 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  23 كامپيوتر و آي تي كارشناسي 1 مرد / زن كارشناس فن آوري اطلاعات 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  24 كليه رشته ها كارشناسي 1 مرد سرپرست انتظامات 3 سال كارخانه آهك دولوميت
  جمع 27
  ● شرايط سني
  ● حداكثر سن قابل قبول براي داوطلبان ديپلم 25 سال (متولدين 13/12/1372)كارداني 27 سال (متولدين 13/12/1370) و كارشناسي و بالاتر 32 سال (متولدين 13/12/1365) مي باشد. 
  تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ فارغ التحصيلي، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه و محاسبه سن داوطلبان آخرين  روز ثبت نام (25/ 12/ 1397) مي باشد.
  ● موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده مي شود:
  1-مدت زمان انجام خدمت سربازي (حداكثر به مدت 24 ماه) به حداكثر سن مجاز افزوده خواهد شد.
  2-مدت زمان سابقه كار مرتبط كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد به حداكثر سن مجاز افزوده خواهد شد مشروط بر اينكه سن متقاضي ديپلم از 35 ، فوق ديپلم از 37 و ليسانس از 42 سال بيشتر نباشد . 
  3-فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان  بالاي 50 درصد از شرط سني يكسال بهره مند مي گردند .
  ج) ساير شرايط:
  1- متقاضيان مقطع كارشناسي مي بايست بومي استان كرمان و مقاطع كارداني و ديپلم،  بومي يكي از شهرها و بخش هاي توابع شهرستان كرمان  به شرح نقاط ذيل باشند .
  ● شهرستان كرمان : دهستان اختيار آباد، دهستان درختنگان، دهستان زنگي آباد، دهستان سرآسياب فرسنگي،  شهر كرمان،  شهر زنگي آباد و شهر اختيار آباد
  ● شهر گلباف: بخش ماهان، دهستان قناتغستان، دهستان ماهان، شهر جويبار،  شهر ماهان، شهر محي آباد
  ●  شهر راين: بخش چترود، دهستان كويرات، دهستان معزيه، دهستان هوتك، شهر چترود، شهر كاظم آباد
  2-  براي متقاضيان استخدام در مقاطع ديپلم و فوق ديپلم به افرادي بومي اطلاق ميگردد كه داراي يكي از موارد ذكر شده در  (بند ج رديف 1)  مي باشد.
  1-2-  محل سكونت متقاضي در يكي از توابع شهرستان ذكر شده در (بند ج رديف 1 ) مي باشد.
  2-2-  محل تولد/محل صدور شناسنامه فرد متقاضي، پدر، مادر و يا همسر متقاضي يكي از موارد ذكر شده در (بند ج رديف 1 ) مي باشد.
  3-2-  طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از موارد ذكر شده در (بند ج رديف 1 ) مي باشد.
  4-2- فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه 3 سال از سنوات تحصيلي آن ها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از موارد ذكر شده در (بند ج رديف 1 ) مي باشد.
  3- براي متقاضيان استخدام در مقطع كارشناسي به افرادي بومي اطلاق مي گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
  1-3-محل سكونت متقاضي در يكي از شهرستانهاي استان كرمان باشد.
  2-3-محل تولد/ محل صدور شناسنامه فرد متقاضي، پدر، مادر و يا همسر متقاضي يكي از شهرستانهاي استان كرمان باشد.
  3-3 -طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از شهرستانهاي استان كرمان باشد
  4-3-فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه 3 سال از سنوات تحصيلي آن ها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از شهرستانهاي استان كرمان  باشد.
  4-شاغلان فعلي در شركت هلدينگ ميدكو و شركتهاي تابعه آن حق حضور در آزمون را ندارند.
  5-افرادي كه به هر نحو قبلا در شركت پذيرفته شده و خاتمه كار يا ترك كار نموده اند حق ثبت نام ندارند.
  6-متقاضياني كه قبلأ در آزمونهاي جذب نيروي شركت ممرادكو شركت نموده و پذيرفته نشده اند در صورت تمايل و داشتن شرايط لازم بايستي مطابق مفاد اين اطلاعيه مجددأ ثبت نام و در اين آزمون شركت نمايند و هيچ تقاضاي ديگري معتبر نخواهد بود.
  7- افرادي كه اعضاء درجه يك خانواده آنان در شركت مشغول بكار مي باشند مجاز به ثبت نام نمي باشند ( فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهرو همسر)
  8-  تعيين واحد سازماني متقاضيان، بنا به تشخيص شركت ممرادكو مي باشد.
  9- پذيرفته شدگان نهايي، تابع آيين نامه استخدامي و نظام پرداخت شركت ميدكو خواهند بود و نحوه همكاري به صورت قرارداد موقت ميباشد.
  10- پذيرفته شدگان نهايي در طي دوره آزمايشي سه ماهه، مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت رضايت از عملكرد ايشان ادامه همكاري وجود خواهد داشت و در غير اينصورت بدون هيچ گونه قيد و شرط و با رعايت مفاد قانون كار، به خدمت آنان پايان داده خواهد شد.
  11- شركت ممرادكو هيچگونه تعهدي در قبال اسكان و سرويس اياب و ذهاب پذيرفته شدگان نخواهد داشت.
  12- شركت ممرادكو سرويس اياب و ذهاب براي هيچ يك از شهرستان هاي مجاور ندارد و سرويس دهي در شعاع ترانسپورت تعيين شده توسط شركت صورت مي پذيرد.
  13- معاينات پزشكي و آزمونهاي سلامت و توانايي جسماني و رواني براي فعاليت در محيط هاي صنعتي و مشاغل مورد نياز صورت ميپذيرد. لذا عدم موفقيت در اين مرحله به منزله منتفي شدن فرآيند جذب ميباشد. 
  تذكر: اخذ برگه ارزشيابي گواهي پزشكي در آزمايشات باليني و پاراكلينيكي شامل ( اديومتري،اپتومتري هر دو چشم10، راديوگرافي قفسه سينه، راديوگرافي مهره كمر، آزمايشات تشخيص طبي،پاتولوژي و نوار قلب) مي باشد.
  14- با توجه به اينكه پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيلات اعلام شده ميباشد. لذا پذيرفته شدگان نهايي ميبايست صرفأ با شرايط و مدارك تحصيلي پذيرش شده به كار در شركت مشغول گردند. و هيچگونه مدرك تحصيلي بالاتر از شرايط اعلام شده و پذيرش شده قابل قبول و اعمال نميباشد.
  15- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد و ضمانت نامه معتبر مبني بر ادامه خدمت در شركت ممرادكو مادامي كه شركت به خدمات ايشان نياز دارد اخذ ميگردد.
  د) نحوه ثبت نام و ارسال مدارك:
  داوطلبان از تاريخ درج آگهي حداكثر تا پايان روز مورخ 25/12/1397مهلت دارند تا با مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن، در پايگاه اينترنتي اعلام شده فرم ثبت نام را تكميل و مدارك زير را بارگذاري نمايند:
  ● فايل اسكن شده عكس داوطلب 4*3 با زمينه سفيد.                                    ●فايل اسكن شده آخرين مدرك تحصيلي منطبق با جدول فوق. 
  ● فايل اسكن شده پشت و روي كارت ملي.                                                 ● اسكن تمامي صفحات شناسنامه 
  ● اسكن پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم                  ● اسكن گواهينامههاي معتبر مورد نياز.
  ● اسكن رزومه كاري، سوابق و بيمه به تاييد سازمان تأمين اجتماعي .
  *متقاضي براي اثبات بومي بودن بايد با توجه به انتخاب گزينه، صفحه اول شناسنامه خود ، پدر ، مادر و يا همسر و جهت اثبات محل سكونت سند محضري منزل و يا اجاره نامه معتبر را اسكن و ارسال نمايد. 
  توضيح 1:
  اسكن كليه مدارك ميبايست با فرمت jpg با حجم 40 كيلوبايت جهت عكس و 100 كيلوبايت جهت مدارك ديگر ذخيره شود.
  تذكر: لازم به توضيح است مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن ثبت نام به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
  متقاضيان شركت در آزمون ميبايست پس از ثبت نام كد پيگيري خود را يادداشت نموده و تاپايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبت نام با مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود.
  داوطلبان بايد پس از ثبت نام به طور مكرر به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد پيگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند.
  توضيح2:
  لازم است  داوطلبان گرامي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده  و مدارك و مستندات مورد نياز در اين اطلاعيه ملاك عمل قرار خواهد گرفت. صدور كارت شركت در آزمون به منزله تأييد اطلاعات ارسالي نمي باشد و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و در صورت شروع به كار از ادامه اشتغال وي جلوگيري به عمل خواهد آمد و قرارداد وي فسخ خواهد شد.
  توضيح3:
  هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع و يك گرايش را دارد.
  توضيح 4:
  در كليه مراحل ممكن است در صورت نياز به صورت پيامك به متقاضيان اطلاع رساني صورت پذيرد لذا لازم است در اعلام اطلاعات و شماره تلفن تماس دقت كافي مبذول گردد.
  زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
  ● آزمون در شهر كرمان برگزار خواهد گرديد.              ●   دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون از طريق سايت karasa.ir ، اعلام مي گردد. 
  مواد آزمون:
  1- آزمون به صورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخهاي نادرست برگزار ميگردد.
  2- آزمون كليه مقاطع تحصيلي شامل 40 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي ميباشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي ، هوش و استعداد تحصيلي و فناوري اطلاعات ميباشد و سؤالات تخصصي شامل دروس تخصصي رشته تحصيلي مورد نظر خواهد بود. 
  توضيح:
  اقليت هاي ديني ا ز پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف ميباشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع ميشود. 
  اعلام نتايج آزمون:
  نتايج آزمون در پايگاه اينترنتي karasa.ir  متعاقبأ اعلام خواهد شد.
  تذكر: درصورت بروز هرگونه مشكل در ثبت نام اينترنتي، داوطلب موظف است مراتب را از طريق شماره تلفن هاي 66530043-021 و 66560465-021 اعلام نمايد.
   

برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط