آیین نامه کاریابی ها و راهنمای ثبت نام

بسمه تعالی
ابلاغیه میزان حق‌الزحمه دفاتر مشاور شغلی و کاریابی غیردولتی
(داخلی و خارجی) در سال 1395
1- حق‌الزحمه کاریابی بابت ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می‌باشد:
1-1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 150000 ریال تعیین می‌گردد.
2-1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 230000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 120000ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2- چنانچه به همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
تبصره 3-در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت‌نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌گردد.
تبصره 4- انجام فرایند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانم‌ها انجام می‌شود.
2- حق‌الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین می‌گردد:
1-2- حق‌الزحمه بکارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می‌گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1395 می‌باشد.
تبصره- در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 95 به حق‌الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.
2-2- کاریابی می‌تواند حق‌الزحمه بکارگماری را تا سقف یکماه حقوق دریافی کارجو از کارفرما دریافت نماید.
3-2- حق‌الزحمه  بکارگماری کاریابی بابت کارجویابی که از طریق اجرای بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه بکارگماری می‌شوند براساس بند 1-2 دریافت می‌گردد.
تبصره1- برای قراردادهای کمتر از یکسال حق‌الزحمه به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- کاریابی‌ها حق‌ دریافت حق‌الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو خود از بکارگمارده اقدام نماید.
3- کاریابی‌ها حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.
4- کاریابی با توافق با بکارگمارده می‌تواند حق‌الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.
5- کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره- میزان تضمین اخذشده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.
6- کاریابی نمی‌تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی ،گذرنامه، گواهینامه و ..... را به عنوان تضمین اخذ نماید.

 برای مشاهده راهنمای ثبت نام جویندگان کار در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی اینجا کلیک کنید.

سایت های مرتبط