مواردی که نباید در تقاضا نامه نوشته شود

مواردی که نباید در تقاضا نامه نوشته شود


 

اشاره:

تقاضانامهها فرد را بر سر دوراهي قرار ميدهند، از يک سو داوطلب ميخواهد تمام قابليتها و تواناييهايش را به تصوير بکشد و بدين صورت نشان دهد از ساير داوطلبان برتر است، از سوي ديگر نميتواند بيش از حد در مورد خود و ويژگيهايش صحبت کند، زيرا ممکن اســـــــت به خودخواهي و تندروي متهم گردد. داوطلب قصد دارد تمايل و اشتياق خود براي استخدام در جايگاهي را که کارفرما اعلام کرده نشان دهد و به تصوير بکشد اما اگر احساسات خــــود را بي پروا بروز دهد ممکن است چاپلوس به نظر آيد. در اين صورت نوشتن تقاضانامه را ميتوان به راه رفتن بر روي طناب تشبيه نمود.

بهترين روش و راه حلي که ميتوان پيش گرفت اين است که تقاضانامه ساده و موثر نوشته شود. تمايل براي اشتغال در آن شغل به نحوي مناسب در تقاضانامه بيان شود و توضيح داده شود که چگونه کارجو ميتواند در حل مشکلات کارفرما مفيد باشيد و کارجو خـــــــــاص و منحصر به فرد باشد. به هر حال به عنوان يک متقاضي کار اگر از هر روشي در نوشتن يک تقاضانامه شغلي استفاده کنيد بايد دقت شود که از موارد ذيل اجتناب گردد:

 

استفاده از صفاتي که بيانگر خودخواهي فرد هستند

استفاده از صفات «برترين» و مواردي که متقاضي شغل را فردي خودخواه و از خود راضي جلوه دهد در تقاضانامه مطلوب به نظر نميرسد، زيرا چنانچه داوطلب فردي از خود راضي به نظر آيد، طرف مقابل دچار اين ترديد ميشود که چطور ميتوان در کنار اين فرد کار کرد.

بنابراين هنگامي که قابليتهاي خود را شرح ميدهيد از نوشتن عباراتي از قبيل «بهترين داوطلب» و «تناسب کامل» اجتناب کنيد. شما به عنوان يک داوطلب در جايگاهي قرار نداريد که چنين ارزيابي نسبت به خود داشته باشيد و با بيان اين قبيل موارد صرفاً فردي خودخواه به نظر ميآييد. اگرچه قصدتان از بيان اين جملات اين است که فردي مثبت انديش و با اعتماد به نفس به نظر آييد اما روش صحيحي را انتخاب نکردهايد.

 

اهداف کلي

ممکن است جزوه آن دسته از افرادي باشيد که در تقاضانامهشان اين عبارت را بيان ميکنند: «در جستجوي شغلي در يک سازمان معتبر داراي فرصتهاي پيشرفت شغلي هستم». بيان اين جمله خنده دار است، اينکه هر فردي به دنبال چنين موقعيت و جايگاهي باشد امري معمول است و اشاره به آن در تقاضانامه صرفاً هدر دادن فضاي مفيد نامه بوده و مطلب مفيدي را به مخاطب نميرساند.

نکته ديگري که بايد بدان توجه نمود اينکه کارفرمايان علاقه اي به دانستن اينکه داوطلب چه ميخواهد ندارند بلکه آنان تمايل به يافتن فردي دارند تا بتواند مشکلات کنوني آنان را حل نمايد و براي شرکت موفقيت به همراه داشته باشد. با توجه به اين موارد بهتر در تقاضانامه هر چه کمتر در مورد خود نوشته و در مقابل در خصوص نحوه کمک به حل مشکلات کارفرما شرح دهيد.

 

علت ترک شغل قبليام  اين بود که...

هدف از نوشــــــتن تقاضانامه اين است تا کارفرما را به خواندن رزومه مشتاق نماييد. از اين رو تقاضانامه بايد در مورد آينده و برنامه هـــــــاي پيش رو باشد.

اگر بيان کنيد علـــــت ترک شغل قبلي تان اين بوده که شرکت شرايط بســــــيار بدي داشته است در اين صورت شمــــــــا از کارفرماي قبلي خود با بدي ياد کردهايد که اين عمـــــــــل غيرحرفهاي است.

اگر هم بيان نماييد که کارفرما به خواستهها و نيازهاي شما اهميت نميداده است ؛ اين جمله را با مطالب بالا مقايسه کنيد، با بيان اين جمله به کارفرما کنوني ميرسانيد که نيازها و خواستههاي شما نسبت به خواسته هاي او در الويت قرار دارند و او را نگران ميکنيد!

با تمام اين اوصاف حتـــــــــي اگر حق با شما باشد اما شرايط حاکم بر شغل قبلي به پايان رسيده است و نبايد آن شـــــــــرايط منفي را همراه با خود وارد اوضاع کنوني نماييد و فرقي نميکند چگونه آن را به تصوير بکشـــــــــــيد. پـــــس در مورد شرايط گذشته حرفي نزنيد مگر آنکه از شما پرسيده شود.

 

استفاده از کلمات تکراري  و غيرمفيد

تقاضانامه اي که در آن از کلماتي از قبيل «فعاليت گروهي، سخت کوش، شرايطي که امکان استفاده از تمام قابليتهايم فراهم آيد» استفاده گــــــردد، به سرعت از روند بررسي حذف ميگردد. هدف از نوشتن تقاضانامه اين است شما نسبت به ساير داوطلبان برجسته و بهتر به نظر آييد، اما بيان اين کلمات ديگر جذابيتي ندارد و تکراري شده است و متقاضيان بسياري از آن استفاده ميکنند و صرفاً خواننده را خسته ميکند.

 

لحن شوخي

برخي افـــــــــراد سعي دارند از لحن شوخي در نوشتن استفاده نمايند. بايد به طرف مقابل نشان دهيد در هدف خود مصمم و جدي هستيد نه آنکه با بيان طنزآميز خود را برجسته نماييد. از طرفي موضوع و لحن بياني که در نظر شما جالب است ممکن است در نظر فرد ديگري به همان اندازه جالب به نظر نرسد. مطالب طنز معمولاً در حالت نوشتار به زيبايي گفتار نخواهند بود و ميتواند نظر خواننـــــده را نسبت به شـــما و صلاحيت شما تغيير دهد.

الناز طالب زاد


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط