قالبهای مختلف رزومه نویسی

آشنایی با
قالبهای مختلف رزومه نویسی


چگونه رزومه بنويسيم؟رزومه نويسي اصولي دارد که براي ديده شدن درميان انبوه درخواست دهندگان يک موقعيت شغلي، بايد اين اصول را رعايت کنيد.
 قالب رزومه ميتواند به اشکال مختلفي باشد که موضوع بسيار مهمي هم هست. امروزه برخي کارفرمايان براي بررسي رزومههاي دريافتي از نرمافزارهاي اسکن خودکار استفاده ميکنند.
 پس براي رزومه نويسي در بازار شغليِ امروز بايد به مختصات موردپسند اين نرمافزارها نيز وارد باشيد. ازطرفي رزومه بايد به مذاق کارفرما هم خوش بيايد. اگر ميپرسيد با همهٔ اينها چگونه رزومه بنويسيم که شغل بهتري پيدا کنيم، در ادامه با ما همراه باشيد.
حقایقی درباره رزومه نویسی که شاید هنوز نمیدانید
قبل از اینکه سروقت نکات رزومهنویسی برویم، اول بیایید چشمتان را به حقایقی باز کنیم که از اهمیتداشتن رزومهٔ خوب برای استخدام خبر میدهند:
استخدامکنندگان قبل از تصمیم برای دعوت بهمصاحبه استخدامیبهطور میانگین فقط حدود ۶ ثانیه روی هر رزومه وقت صرف میکنند؛
۱۵ تا ۲۰ کلمهٔ اول رزومه اهمیت حیاتی دارد، چون تقریبا همان متنی است که مـیتوان در عــرض ۶ ثانیهای که گفتیم از نظر گذراند؛
یکسوم ابتدایی رزومه تقریبا مشخص میکند که آیا مدیر استخدام به بررسی مابقی رزومه ادامه خواهد داد یا نه؛
 اغلب استخدامکنندگان قسمت «خلاصه» را میخوانند (پاراگراف کوتاهی در ابتدای رزومه که به توضیح مختصر مهارتها و تجربیات حرفهای اختصاص دارد)؛
براساس نتایج یک نظرسنجی ۵۴ درصد کارجویان رزومهشان را برای هر درخواستی مطابق نیازهای همان درخواست اصلاح نمیکنند، درحالیکه با این کار میتوان تا حد زیادی از سایر رقبا جلو افتاد.
قالبهای رزومه
بهتر است از فرمتهای استاندارد و دستهبندیهای رایج برای نوشتن رزومه استفاده کنید. بهتر است رزومهتان را براساس یکی از سه قالب زیر بنویسید:
■ زمانی؛
■ عملکردی؛
■ ترکیب زمانی و عملکردی.
در رزومههای زمانی سوابق شغلی بهترتیب زمانی فهرست میشوند. با سابقهٔ شغلی اخیرتان شروع کنید و مهارتها و دستاوردهای مربوط به هر پست را زیر عنوان همان موقعیت شغلی بنویسید. برعکس در رزومههای عملکردی تأکید باید روی مهارتها و دستاوردهای مربوط به عناوین شغلی ذکرشده باشد. اما در رزومههای ترکیبی روی هر دو، هم عناوین شغلی و هم مهارتها و دستاوردها، یکاندازه مانور داده میشود.
ابتدای رزومه در همهٔ قالبها با خلاصهٔ کوتاهی شروع میشود که شامل عنوان شغلی (ترجیحا مرتبط با شرح شغل) و توضیح مختصری (در حد دو تا سه جمله) در باب مهارتها و تجربیاتی است که احتمال میدهید کارفرمای بعدی را به استخدامتان مجاب خواهد کرد. این توضیح مختصر را میتوانید بهصورت بولتگذاریشده هم بنویسید.
در ادامه قالبهای مختلف،  رزومه را برایتان بازتر میکنیم:
۱. قالب زمانی
در این نوع رزومه همانطور که گفتیم سوابق شغلی بهترتیب برعکس (از آخر به اول) نوشته میشوند. درواقع کارجو صلاحیتش را بهطور عمده در دو قسمت «سوابق تحصیلی» و «سوابق شغلی» بهاختصار اما گویا نشان میدهد. ابتدای رزومه هم باید با خلاصهای از مهارتها و تجربیات حرفهای شروع شود. رزومهٔ زمانی درکل بهدرد متقاضیانی میخورد که میخواهند نشان دهند در حوزهٔ کاری مشخصیپیشرفتداشته و مسئولیتپذیر بودهاند.
بنابراین:
رزومهٔ زمانی قالب موردپسند مدیران استخدام است؛
این قالب بهطور خاص روی محلهای کار قبلی تأکید میکند و بیشتر بهدرد کارجویانی میخورد که برای کارفرمایان معتبر کار کردهاند.
اما:
تأکید روی زمان، وقفههای شغلی کارجو را بیشتر نشان میدهد؛
 این قالب برای کارجویان جدید یا متقاضیان باسابقهای که نمیخواهند سنشان معلوم شود مناسب نیست (البته کارفرمایان معمولا برای استخدام محدودهٔ سنی مشخص میکنند)؛
   تغییرات مسیر شغلی در رزومههای زمانی شاید ناگهانی بهنظر برسند.
۲. قالب عملکردی
این قالب برای کارجویانی که تازه وارد بازار کار شدهاند کاملا مناسب است. برای متقاضیانی که وقفههای کاری داشتهاند هم همینطور. رزومهٔ عملکردی به کارجو کمک میکند تا کارفرما را بیشتر روی مهارتهایش متمرکز کند و نه روی وقفههای شغلی یا تجربیات کاری محدودی که احیانا دارد. در خلاصهٔ ابتدایی رزومه هم که باید به ذکر مهمترین و مرتبطترین مهارتها و تجربیات شغلی پرداخته شود و سایر قسمتها سازماندهی مهارتها خواهند بود. مثلا اگر رزومهای برای درخواست پست تحلیلگر مالی مینویسید، میتوانید قسمتی را به فهرستکردن تجربیاتتان در بودجهبندی اختصاص دهید.
بنابراین:
  قالب عملکردی به حرفهایهایی که چند حوزهٔ کاری مختلف را تجربه کردهاند کمک میکند تا مهارتهای قابلانتقال بین حوزههای تجربهکرده را برجستهتر نشان دهند؛
  این قالب به کارجویان سنین مختلف امکان میدهد روی مهارتها و پتانسیلهایشان تأکید کنند تا روی مدتزمان اشتغالشان در پستهای قبلی؛
این قالب میتواند مسائل بعضا دردسرساز درزمینهٔ سوابق شغلی (مثلا وقفههای شغلی) را کمرنگتر نشان دهد.
این قالب موردپسند بسیاری از مدیران استخدام نیست، چراکه نمیتوانند نحوهٔ عملکرد کارجو و پیشرفتش را خیلی خوب بسنجند؛
این نوع رزومه بهاعتقاد برخی استخدامکنندگان نشاندهندهٔ مخفیکاری چیزی است؛
۳. قالب ترکیبی
قالب ترکیبی آمیزهای از دو قالب دیگر است. در این نوع رزومهها برای مثال میتوانید با مهارتها و دستاوردهایتان شروع کنید و سپس با ذکر جزئيات از سوابق شغلی خود بنویسید. اگر سعی دارید وقفههای شغلیتان خیلی معلوم نباشند، بهتر است رزومهای که مینویسید بیشتر رنگوبوی قالب عملکردی داشته باشد و قسمت سوابق شغلی را مختصرتر کنید.
بنابراین:
قالب عملکردی بهدرد کارجویان جوانی میخورد که مهارتهای زیادی در مدتزمان کوتاهی کسب کردهاند، اما سابقهٔ کاری بلندبالایی ندارند؛
این نوع رزومه میتواند برای افرادی که مدت طولانی در پستی خاص یا برای همان کارفرما مشغول به کار بودهاند مناسب باشد؛
این قالب به کسانی که قصد دارند به حوزهٔ کاری جدیدی وارد شوند کمک میکند تا دستاوردها و مهارتهای قابلانتقالشان را برجستهتر نشان دهند.
اما:
این نوع رزومه وقفههای کاری یا تغییرات شغلی ناگهانی را بهنسبت رزومههای عملکردی مشخصتر نشان میدهد؛
این قالب موردپسند بسیاری از مدیران استخدام نیست؛
نکات پایانی
چگونه رزومه بنویسیم
خلاصه اینکه نحوهٔ ارائهٔ رزومه میتواند نقش بسزایی روی آیندهٔ شغلیتان داشته باشد. رزومهای میتواند شما را از مرحلهٔ اسکن نرمافزاری به پای میز مصاحبه برساند که ساده و واضح باشد. یادتان باشد که کلیدواژههای مرتبط با مهارتهایتان را به اندازه کافی تکرار کنید، اما نه آنقدری که توی ذوق بزند یا کپی شرح شغل باشد.
در پایان بد نیست خلاصهای از نکاتی را که گفتیم با هم مرور کنیم تا بهتر بدانیم که چگونه رزومه بنویسیم:
◄ شرح شغل را بهدقت بخوانید و سعی کنید بفهمید که کارفرما با استخدام کارمند جدید میخواهد چه مشکلی را حل کند. بعدش رزومهای تدارک ببینید که نشان دهد با مهارتها و تجربیاتتان میتوانید کلید حل آن مشکل باشید.
◄ «خلاصه» یا همان چند جملهای را که ابتدای رزومه در باب مهارتها و تجربیات حرفهایتان مینویسید باید براساس مختصات هر شغل درخواستی اصلاح کنید.
◄ در قسمت جداگانهای با عنوان «مهارتها» حداکثر مهارتهایی را که به شغل درخواستیتان میخورند ذکر کنید.
◄در طول رزومه از کلیدواژهها و عباراتی که در آگهی شغل آمدهاند بهنحوی منطقی استفاده کنید.
◄بهتر است از تیترهای رایجی همچون «مهارتها» و «سوابق شغلی» برای تقسیمبندی قسمتهای مختلف رزومهتان استفاده کنید.


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط