چگونه در مصاحبه شغلی ظاهر شویم؟

چگونه در مصاحبه شغلی ظاهر شویم؟اشاره:

پس از ارسال رزومه و شرح ویژگیها و مهارتها، مصاحبهکننده و مدیر شرکت برای بررسی و اجرای آزمونهای شفاهی، تعدادی از رزومههای برتر را انتخاب میکنند و به جهت آخرین مراحل ارزیابی از متقاضیان منتخب دعوت به عمل میآورند. هر مدیری برای انتخاب کارمندان خود، از اولویتها و معیارهای خاصی پیروی میکند. پرسشهای جلسه مصاحبه شغلی کاملاً متفاوت و به تناسب هر فرد، سوابق شغلی و تحصیلیاش تنظیم میشوند. بنابراین نمیتوان به الگوی واحدی وابسته بود. به همین جهت مطالعه و آگاهی از نحوه اجرای مصاحبهای موفق و رعایت چارچوبهای آن به معضلی بسیار مهم برای کارجویان تبدیل شده است. در این مقاله برآنیم تا راهکارهای مناسبی را پیش روی متقاضیان قرار دهیم تا با آگاهی از اصول موفقیت با اجرایی متفاوت احتمال پذیرش و استخدام خود را افزایش دهند.

 

پیش از برگزاری جلسه مصاحبه شغلی

تمام کوششها و تلاشهای کارجویان برای برگزاری اجرایی موفق و قابلیت پاسخگویی به پرسشهای مصاحبهکننده است. مصاحبهکنندگان افرادی را برمیگزینند که دارای بالاترین میزان سوابق شغلی، تحصیلی و مهارتهای میان فردی باشند. بنابراین نخستین گام برای اجرای مصاحبهای موفق، تناسب و ارتباط میان رشته دانشگاهی و یا مهارت کسب شده با شرکت و سازمانی است که برای پیشبرد اهداف تجاری خویش از منابع انسانی مستعد دعوت به عمل میآورد. در گام بعدی تخصصها هستند که حرف اول را میزنند. هر چه میزان تخصص و مهارت کارجویان بیشتر باشد، قدرت مانور و فرصتهای شغلی بیشــتری را پیدا خواهند کــرد. در سومین گام باید نحوه فعالیتها، مدیران، کارمندان، نوع محصول و خدمات شرکت و درنهایت مخاطبان شرکت را بشناسید و نســـبت به عملکرد اعضا اطلاعات لازم را کسب کنید. آیا روحیه شما با این نوع کار سازگار خواهد بود؟ آیا به آینده شغلی خود اندیشیدهاید؟ میزان حقوق و تسهیلات را در نظر گرفتهاید؟ فاصله محل زندگی تا محل کار از مهمترین معضلهای کارمندان تازه کار به حساب میآید؛ آیا فرآیند فاصله مسیر، انرژیتان را کاهش نمیدهد؟ آیا روحیه کار گروهی جزو ویژگیهای شخصیتی شما است؟ انتقادپذیر و مسئولیتپذیر هستید؟ میتوانید خواستهها و دستوران مدیر را برآورده کنید؟ همه این مسائل را باید پیش از انتخاب شغل در نظر بگیرید. روی تک تک این موارد باید فکر کنید و درنهایت تصميم قاطعي اتخاذ نمایید. زیرا قرارداد شما 1 ساله است و هرگونه تخلف در اجرای دستورات مدیر، نه تنها از اعتبار و سابقه شما میکاهد، بازتاب نامطلوبی در روند سوابق کاریتان به جای باقی خواهد گذاشت.

 

آنچه در محل مصاحبه باید انجام داد

پیش از هر اقدامی باید اعتماد به نفس و آرامش خودتان را حفظ کنید. تا حد امکان در گفتوگوهایی که اغلب به منظور تخریب روحیه افراد و ایجاد موج منفی است، شرکت نکنید. بیاطلاعی و فقدان مطالعه کافی تصورات نادرستی از صحنه مصاحبه و فرد مصاحبهکننده به وجود میآورد. همواره به یاد داشته باشید؛ افرادی که در جلسه مصاحبه شرکت میکنند، اطلاعاتی ابتدایی دارند، بنابراین زیاد ذهن خودتان را درگیر مسائل حاشیهای نکنید.

پس از اینکه در زمان مقرر در محل مصاحبه حاضر شدید؛ با توجه به نوع برگزاری مصاحبه (انفرادی- گروهی و...) منتظر بمانید تا نوبت شما فرا رسد. با لباس رسمی در اتاق مصاحبهکننده ظاهر شوید. پس از مواجهه با مصاحبهكننده باید کاملاً مراقب رفتار، گفتار و حرکات خود باشید. مصاحبهکننده لحظه به لحظه، نوع پاسخگویی به پرسشها و مهارتهایتان را بررسی میکند.

 

نحوه پاسخگویی به پرسشهای مصاحبهکننده

لحظه به لحظه مراحل مصاحبه جدیتر و تخصصیتر خواهد شد. پرسشها را کامل و صحیح پاسخ دهید. از گزافهگویی و حاشیهپردازی بپرهیزید. صادق باشيد. اگر درباره موضوعی اطلاعات کافی نداشتيد و نتوانســتید آن را به خوبی پاسخ دهید، نگران نشوید. مدیران و مصاحبهکنندگان معمولاً افرادی را میپذیرند که مسئولیتپذیر باشند و تنهــا بر روی کارشان تمرکز داشته باشند. افراد انعطافپذیر و ساعي همواره در اولویت پذیرش قرار دارند.

 

نسبت به حرفه و تخصص خودتان تعصب داشته باشید

اغلب کارجویان تنها به دنبال کسب یک فرصت شغلی هستند. کار به صورت پارهوقت و تماموقت هر کدام برای هر متقاضی تعریفی متفاوت دارد. اگر دانشجو هستید و میخواهید که در حین تحصیل سوابق کاری مناسبی نیز داشته باشید کار پارهوقت و مرتبط با رشته تحصیلی بسیار مفید است و پیشزمینههای لازم را برای دستیابی به شغل ایدهآل فراهم خواهد آورد. اما برای افرادی که فارغالتحصیل شدهاند، تخصص، ارتباط میان رشته تحصیلی و کاری، کیفیت کار، سوابق خدمتی در شرکتها و سازمانها و درنهایت میزان حقوق دریافتی جزو اولویتهـــای فعالیت محســوب میشـــود. هر کارجو با پذیرش شرایط هر سازمانی جزئی از تیم و فرهنگ همان سازمان خواهد شد. بنابراین صحت و دقت؛آگاهی و مطالعه فرهنگ سازمانی و دستورالعملهای هر سازمان را ارزیابی کنید و متناسب با روحیه خود شغل مورد نظرتان را برگزینید.

 

نحوه تخصیص حقوق و تسهیلات 

سعی کنید تا حد امکان درباره مسائل حقوقی پیشگام نباشید. به مصاحبهکننده اجازه دهید تا وی درباره مسایل حقوقی بحث کند. قطعاً با توجه به سوابق شغلی و تحصیلی و عناوین درج شده در رزومه سقف حقوق دریافتی مشخص خواهد شد. البته در رزومه جداگانهای که خود سازمان به شما ارائه میدهد میزان مبلغ حقوق از شما پرسیده خواهد شد. سعی کنید حدود مبلغ درخواستی را قيد کنید. اگر مصــاحبه با موفقیـت به پایان رسـید و برای آغاز به کار با شـــما تماس گرفتند در آخرین جلسه سمت و حقوقتان مشخص خواهد شد.

همواره به یاد داشته باشید، کار جدید، سابقه و تجربهای مفید خواهد بود. بنابراین هر شغل جدید و متناسبي ارزش یک سال قرارداد کاری را دارد. در هنگام امضای قرارداد كمي تامل كنيد. لحظهاي به صف کارجویان، سوابق و ارتقای شغلی خود بیندیشید. همه جوانب را در نظر بگيريد و قرارداد را براي دورهاي معين امضا كنيد.

 

فرآيند استخدام

پروسه استخدام نزد مديران مختلف با معيارهاي متفاوت ارزيابي ميشود. در واقع هر مديري با توجه به مهارتها و ظرفيتهاي كارجويان سعي ميكند تا برترينهاي هر حرفه را پس از آزمونهاي كتبي و شفاهي بپذيرد.

از همان لحظهای که کارجویان در مصاحبههای شغلی شرکت میکنند و رزومههای خودشان را برای تأیید نهایی میفرستند، در واقع فرآیند ارزیابی و انتخاب آغاز میشود. نقش خلاقیت و استعدادهای فردی عاملی جدی در انتخاب افراد شایسته محسوب میشود. در نهایت مصاحبه با آزمون عملی به پایان میرسد. کارجویان برگـزیده پس از دورهای سه ماهه که از سوی برخی از شرکتها به دلیل اهمیت و کیفیت بازدهي آنان انجام میشود، در پست سازمانی خودشــان مشغول به کار میشوند.

هر مدیری با سرمایهگذاری بر روی کارمندانش به طریق مختلف سعی میکند تا بستری مطمئن برای پیشرفت و افزایش شعبههای خویش فراهم آورد. از این منظر انتخاب و آموزش کارجو و در مرحله دیگر تبدیل آن به کارمندی شایسته نقشی تأثیرگذار در آینده شغلی وی و پیشبرد اهداف تجاری مدیر دارد.

 

کلام آخر

کسب اطلاعات کافی درباره نوع مشاغل مختلف، آشنایی با نحوه فعالیت، نوع مهارت و ویژگیهای هر شغل میتواند کلیدهای اولیه و راهکارهای مناسبی را پیشروی کارجویان و فارغالتحصیلان قرار دهد.

در همين رابطه آگاهی، مطالعه و مشاوره با کارشناسان نيز بسترهای مناسـبی را برای تحصیل و اشــتغال کارجویان فراهم ميکند. در واقع باید در ابتدا مشاغل مختلف را بررسی کنید و نیاز بازارکار را نیز بشناسید. سپس شغلی را برگزینید که متناسب با رشته تحصیلیتان باشد.

مصاحبه شغلی فرصتی برای تبلور و نمایش مهارتها است که در یک بازه زمانی و در یک محل از پیش تعیین شده باید با گفتمانی دو جانبه در قالب آزمونهای کتبی و شفاهی

به نتیجه رسد. از این منظر کارجویان ومتقاضیان فرصت مییابند تا با رقابت، خلاقیتهای خودشان را به اثبات برسانند و در جایگاه و شغل آرمانی خویش مشغول به کار شوند.

 

 

Written By: Carole Martin

مترجم : سيد رسول ميرزايي موسوي

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط