استراتژی‌هایی برای حفظ آرامش و تسلط به خود در مصاحبه‌های شغلی

آشنایی با
استراتژی‌هایی برای حفظ آرامش و تسلط به خود در مصاحبه‌های شغلی


  اغلب اوقات مصاحبه شغلی یک جلسه‌ کاری پراسترس است. در این مقاله می‌کوشیم راهکارهایی برای کاهش استـــرس جـــلـــســـات مـــصـــاحـــبـــه کـــاری ارائه دهیم.
کمتر ملاقاتی به‌انــــــدازه یــــــک مــــــصــــــاحــــــبــــــه‌ی شــــــغــــــلــــــی اســــــتــــــرس‌زا اســــــت.
اگر به توانایی خود برای انجام شغل مورد نظر اطمینان دارید، تنها کافی است تاثیر خوبی ایجاد کنید و به مدیر استخدام و ســـایـــر افـــراد شـــرکـــت نـــشان دهـــیـــد واجد شرایط کار تیمی به‌عنوان یک عضو فعال هستید.
پس باید ببینیم چه کاری باعث حفظ آرامش ذهنی ما و جلوگیری از تاثیر هیجان بر این فرصت بالقوه می‌شود؟ در این مقاله در زومیت به ۷ راهکار در پاسخ به این سوال می‌پردازیم.

اطلاعات اولیه را بدانید
چه قرار باشد در یک مصاحبه  تلفنی غیر رسمی و راحت شرکت کنید و چه یک جلسه  سنگین و طولانی با روسای شرکت داشتهباشید، در هر حالت باید پیش از آن مطالعه کنید. در اختیار داشتن اطلاعات کافی هنگام مصاحبه به آرامش و آسودگی ذهنی میانجامد. اما چه اطلاعاتی باید داشتهباشید؟
آیلین شاگارا، مشاور و مربی شغلی اینطور میگوید:   شرکت را بشناسید، درباره  شغل مورد نظر، یک شرح کلی از شغل و توصیف آن بدانید. از قبل حرف آمادهای برای توضیح خود داشته باشید که به بالابردن شما کمک کند. بهترین راه برای کاهش نگرانی داشتن آمادگی پیش از مصاحبه است. در نتیجه میفهمید آیا واقعا این شغل را میخواهید؟ آیا برای این شغل شایستگی لازم را دارید؟ آیا این مسیر واقعی شما است؟
آگاهی نسبت به این مسائل امکان پیشبینی موضوعاتی را که مصاحبهکنندگان خواهند پرسید، بیشتر میکند.

تمرین، تمرین و تمرین کنید
تمرین خود را از هر مسیری که پیش ببرید، چه با دوستان، خانواده، مربی، مشاور ... مطمئنا به بیراهه نمیروید. تعدادی مصاحبهی تمرینی برای خود راه بیندازید. در اثر اینکار هیچ سوالی در مصاحبه اصلی شما را بیدفاع نخواهد کرد.
دکتر گیسلی هارشام برادویت، مشاور و مربی در زمینه مشاغل میگوید:    تمرین زیاد اتصالهای عصبی مغز را میسازد. این اتصالها کاملا با رفتار افراد در ارتباط هستند. بههمین دلیل نحوهی عکسالعمل در اثر تمرین به عادتهای فرد تبدیل میشود. بنابراین وقتی در موقعیت استرسآفرین مانند مصاحبهی شغلی قرار میگیرید، بهخاطر تقویت شبکههای عصبی و بهبود مسیر رفتاری خــــود، راحــتتــر قــادر بــه پاسخگویی هستید. 
قدمی به عقب برگردید
شاراگا میگوید هرچقدر هم شغلی را میخواهید، نباید اجازه دهید احساس ناامیدی در نحوه تعامل شما رخنه کند. اگر آشکارا متوجه مناسب بودن موردی شدید، با احتیاط به آن نــزدیــک شــویــد. قــرار نــیــســت دوبــاره بــــعــد از ۶ مــاه دنــبــال شــغــل تــازهای بــگــردیــد، صــرفــا بــه ایــــن دلــیــــل کــه دقــــیــقــا بــــه حــــرف دلــتــان گــوش نــــکـــردیــد. 
شاراگا در ادامه اینطور بیان میکند: مانند یک مشاور رفتار کنید. همانطور که آنها در حال مصاحبه با شما هستند، شما نیز با آنها مصاحبه کنید. باید اطمینان پیدا کنید که انتخاب این شغل و این محیط برایتان مناسب است یا خیر.

اصل ماجرا خودباوری است
در علم روانشناسی به باور فرد نسبت به ظرفیت و توان خود برای انجام اهداف پیش رو خودباوری گفته میشود. هارشام برادویت می گوید:    اگرچه خودباوری ممکن است در گرماگرم تصاحب یک شغل دچار تزلزل و خلل شود، اما مهم این است که همچنان آن را حفظ کنیم. دربارهی توانایی و تخصصهایتان با خود صادق باشید. بهویژه اگر در حال مصاحبه شغلی در زمینهای هستید که قبلا کار نکردهاید. نسبت به مهارتهای قابل انتقال خود رویکرد شفافی داشتهباشید. آیا میتوانید از مهارت خود در جهتهای دیگر  استفاده کنید؟ داشتن احساس اعتماد بهنفس عمیقتر به افراد در بحث و گفتگو در مورد خودشان و صحبت دربارهی مناسب بودنشان برای محیط شغلی کمک شایانی میکند.

خود را به مشکلات گره نزنید
در صورتیکه همه چیز خوب پیش برود، بهاحتمال قوی در مراحل بعدی با افراد مختلفی از شرکت نـــیـــز در سه یا چهار جلسه مصاحبه خواهید داشت. اما اگر متوجه شدید گذر از این مراحل حفظ اشتیاق اولیه را برایتان سخت کردهاست، حتما به ندای درونیتان گوش دهید و علت را کشف کنید.
به گفته شاراگا وقتی افراد همهچیز را در رزومه خود بیان میکنند، قصد دارند همهی موارد را به همه اعلام کنند. اما این روش جواب نمیدهد. یا اینکه برای درخواست شغل مورد نظر، خود را پایین میآورند و اینطور نشان میدهند که حاضر به قبول حقوق کمتر یا شغل پایینتری هستند. اما مسیر درست آن است که معتبر و مورد اعتماد باشید و خود را بهصورت جعلی ارائه ندهید.

به ذهن خود استراحت بدهید
وقتی مصاحبه خوب پیش میرود، در مراحل بعدی باید با افرادی که تصمیمهای نهایی را میگیرند، ملاقات کنید. هر اندازه هم از تصور مشغول به کار شدن در این شرکت هیجان زده شوید، باز هم طی کردن این مراحل کار خستهکنندهای بهنظر میرسد. اما نکات ریزی هست که با رعایت آنها به سرحال ماندن خود کمک میکنید.
هارشام برادویت در اینباره توضیح میدهد: از لحظات بیکاری بهنفع خود بهره ببرید. در فواصل بین جلسههای مصاحبه و انتظار برای جلسهی بعد، با تکنیکهای تنفس عمیق، تمرکز خود را به لحظهی حال بیاورید و آرامش خود را حفظ کنید. بهخاطر داشتهباشید نه تنها آنها شما را ارزیابی میکنند، بلکه شما نیز باید آنها را ارزیابی کنید. افراد حاضر در شرکت را از نظر میزان انرژی بخشی بسنجید. آیا با آنها احساس راحتی دارید یا برعکس انرژی شما را تخلیه میکنند؟

هر فرصتی را جدی بگیرید
مصاحبههای شغلی در تمام سطوح فرصتهایی برای ارتباطات بین فردی ایجاد میکند. حتی اگر مصاحبه غیر رسمی و راحت باشد، همان نوشیدن یک فنجان قهوه و گپ و گفتگو میتواند به اندازهی یک مصاحبهی نهایی جدی باشد. در نتیجهی این مصاحبهها ممکن است در طول سه هفته یا سه ماه یک شغل واقعی هم اتفاق بیفتد.
مائده حوائی 

چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط