آشنایی با قوانین تامین اجتماعی : بیمه کارکنان از چه زمانی شروع می شود؟

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی : بیمه کارکنان از چه زمانی شروع می شود؟


براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابر این بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان 

 

چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط