رزومه نویسی

تقريباً تمام افراد مي‌دانند كه رزومه براي انجام مصاحبه ضروري است، اما همگي آن‌ها درك درستي از ساير كاربردهاي رزومه كه به اندازه مصاحبه اهميت دارد ندارند. در واقع رزومه شكل دهنده ساختار مصاحبه مي‌باشد و به نحوي عمل مي‌نمايد كه در ذهن مصاحبه كننده باقي مانده و او را براي استخدام شما توجيه مي‌كند. با اين اوصاف يك رزومه خود چهار كاربرد دارد كه هر يك از ديگري متمايز بوده و داراي اهميت مي‌باشد
6 تير 1389 12:0
اگر به شانس يا همان اتفاق لحظه‌اي مثبت اعتقاد داشته باشيد و بينديشيد كه پايه‌گذار موفقيت است، بايد بدانيد كه چنين اصلي همواره نمي‌تواند ثابت باشد و قطعا دلايل ديگري دست به دست هم مي‌دهند تا پيروزي از آن شما باشد. گاهي اوقات رعايت‌كردن چند نكته كوچك و آگاهي از اصول پايه‌اي، مي‌تواند سكويي براي پرتاب باشد.
10 اسفند 1388 9:0

سایت های مرتبط