استخدام پيماني دانشگاه علوم پزشكي لرستان در مناطق عشاير

تاریخ انقضا :1399/4/21

کد :100607

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان براي تامين نيروي انساني مورد نياز در واحد هاي تحت پوشش خود در نظر دارد تعداد ۴ نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي ،تخصصي، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورزي به صورت پيماني در مناطق عشايري بكارگيري نمايد:

مهلت ثبت نام تا ۲۱ تير ۹۹ ميباشد.

                                                                دانلود فايل شرايط آگهي 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط