استخدام دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1399

تاریخ انقضا :1399/4/21

کد :100608

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان براي تامين نيروي انساني مورد نياز در واحد هاي تحت پوشش خود در نظر دارد تعداد ۱۹۹ نفر از افراد واجد شرايط را از طريق امتحان عمومي ،تخصصي، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورزي به صورت قرارداد كار معين بكارگيري نمايد:

مهلت ثبت نام تا ۲۱ تير ۹۹ ميباشد.

                                                                       دانلود فايل آگهي


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط