استخدام دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

تاریخ انقضا :1399/5/25

کد :101139

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در نظر دارد از ميان متقاضيان واجد شرايط براي رشته هاي ميكروب شناسي پزشكي و علوم تشريح و نانوفناوري پزشكي و فيزيولوژي در مقطع كارشناسي ارشد، هر رشته يك نفر را براي انجام تعهدات قانوني به صورت غير هيات علمي، دعوت به همكاري نمايد.
داوطلبان محترم مي توانند درخواست خود را به انضمام رزومه به اين معاونت و يا به ايميل edu@shmu.ac.ir حداكثر تا تاريخ ۹۹/۵/۲۵ ارسال نمايند.

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط