استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران سال ۹۹ در سراسر كشور

تاریخ انقضا :1399/5/31

کد :101479

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت ارضي ميهن عزيز اسلامي، از بين جوانان ولايتمدار ، متدين ، انقلابي با تفكر بسيجي و متعهد به حفظ ارزش هاي انقلابي نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت افسر پيماني(پنج ساله) و كارمند علمي پيماني و تجربي پيماني(شش ساله) وفق ماده۳۳ قانون آجا براي خدمت در يگان هاي تابعه نزاجا و همچنين كارمند هيئت علمي وفق ماده ۳۸ قانون آجا جهت خدمت در دانشگاه افسري امام علي(ع) با شرايط و امتيازات زير همرزم مي پذيرد.

الف) شرايط استخدام :

۱ شرايط عمومي :
۱-۱ متدين به دين مبين اسلام (التزام عملي به فرايض ديني و آگاهي داشتن به احكام شرعي در حد نياز و قرائت و روان خواني قرآن كريم).
۲-۱ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
۳-۱ ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.
۴-۱ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران .
۵-۱  عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
۶-۱ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي .
۷-۱ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروهاي سياسي.
۸-۱ عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوء پيشينه كيفري برابر اعلام مراجع ذيصلاح.
۹-۱ حداقل قد ۱۶۵ سانيمتر و داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش.
۱-۱۰ كساني كه به عنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي انجام ماموريت در هرنقطه از كشور را  داشته باشند.
۱۱-۱شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي¬گيرد.
۱۲-۱استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي باشد.
۱۳-۱در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري توجه مي¬شود.

۲ شرايط اختصاصي كارمند علمي پيماني:

۱-۲ دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
۲-۲ پايان طرح عمومي براي رشته هايي كه ملزم به گذراندن طرح اجباري بوده و پايان طرح عمومي و مدرك ضريب k براي پزشكان متخصص.
۳-۲ داشتن حداقل معدل ۱۳ براي رشته هاي مهندسي و حداقل معدل ۱۴ براي رشته هاي غير مهندسي و براي پزشكان عمومي و متخصص حداقل معدل ۱۳.
۴-۲ حداكثر سن براي¬ داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال و براي داوطلبان مقطع كارشناسي ۲۸ سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۵-۲ موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و آزمون مقاومت جسماني.
۶-۲ سپردن تعهد خدمتي به مدت ۶ سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
۷-۲ مدت قرارداد كارمندان پيماني ۶ سال مي باشد.
۸-۲يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده¬اند ارفاق مي شود.
۹-۲ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.

۳)شرايط اختصاصي كارمند تجربي پيماني:

۱-۳ داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه با حداقل معدل ۱۳.
۲-۳ موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي ، آزمون مقاومت جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي و ارزيابي مهارت فني.
۳-۳ داشتن گواهينامه تخصصي در رشته مورد نياز از سازمان فني حرفه اي كشور.
۴-۳ حداكثر سن براي داوطلبان استخدام كارمند تجربي۲۶ سال تمام مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۵-۳ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده¬اند ارفاق مي شود.
۶-۳ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.

۴  شرايط اختصاصي افسر پيماني(نيروهاي بهداشتي):

۱-۴دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
۲-۴  داشتن حداقل معدل ۱۳ براي پزشكان عمومي يا متخصص.
۳-۴ حداكثر سن براي¬ داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال و براي داوطلبان مقطع كارشناسي ۲۸ سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۴-۴ موفقيت در معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و آزمون مقاومت جسماني.
۵-۴ سپردن تعهد خدمتي به مدت ۵ سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
۶-۴ مدت قرارداد افسران پيماني ۵ سال مي باشد.
۷-۴ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده¬اند ارفاق مي شود.
۸-۴ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهرغيبت سنواتي داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.

۵ شرايط اختصاصي كارمند هيئت علمي براي دانشگاه افسري امام علي(ع):

۱-۵  داشتن مدرك تحصيلي معتبر از دانشگاه هاي دولتي معتبر مراكز استان تهران با حداقل معدل ۱۴
۲-۵ موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي ، آزمون مقاومت جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي و ارزيابي مهارت فني.
۳-۵ حداكثر سن براي¬ داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال تمام مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۴-۵ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده¬اند ارفاق مي شود.
۵-۵ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.
۶-۵ وضعيت شايستگي علمي و آموزشي و پژوهشي داوطلبان هيئت علمي پس از قبولي نهايي داوطلبان در فرآيند گزينش مربوط با مصاحبه حضوري دفتر امور هيئت علمي دانشگاه افسري امام علي(ع) تاييد مي گردد.

ب) امتيازات:
۱  همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تكفل محسوب گرديده و كاركنان استخدامي و عائله تحت تكفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزاياي حكمت كارت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و حوادث و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهند گرديد.
۲  فرزندان خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و نظاميان در صورت ارائه مدرك معتبر از مراجع ذي صلاح از امتيازات قانوني مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد .
۳ حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي در اولويت مي باشند.
۴)فرزندان شهدا، جانبازان از كارافتاده كلي (نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران) و آزادگان از كارافتاده كلي از شرايط سن و معدل معاف مي باشند.

د ) مدارك لازم جهت ثبت نام: 
اصل كليه مدارك ثبت نامي توسط مسئولين دفاتر جذب و عضويابي رويت مي گردد.
۱ سه قطعه عكس ۴*۳ پشت نويسي شده.
۲  يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي.
۳  يك برگ روگرفت پايان طرح عمومي براي رشته هاي كه ملزم به ارائه آن مي باشند و روگرفت پايان طرح عمومي و ضريب k براي پزشكان.
۴  يك برگ روگرفت كارت پايان خدمت (براي داوطلباني كه خدمت سربازي را انجام داده اند).
۵  يك برگ روگرفت كارت معافيت غير پزشكي دائم.
۶  يك برگ روگرفت گواهي اشتغال به خدمت سربازي در صورت نداشتن غيبت سنواتي (جهت كاركنان وظيفه).
۷  يك برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت سنواتي هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
۸  يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
۹  يك برگ روگرفت كارت ملي.
۱۰  يك برگ روگرفت گواهينامه سازمان فني حرفه اي كشور براي مشاغل كارمند تجربي.
۱۱ يك برگ روگرفت گواهينامه رانندگي پايه يكم براي مشاغل كارمند تجربي(راننده).
۱۲  يك برگ روگرفت معرفي¬نامه معتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان (از بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور) و بسيجيان فعال، نظاميان شاغل و بازنشسته.

*تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام و انجام فرآيند گزينش مربوط و اعلام نتيجه قبولين نهايي:

۱  داوطلبان عضويابي شده به همراه مدارك مندرج در بند(د) از تاريخ ۱۳۹۹/۷/۱تا ۱۳۹۹/۸/۱ به نزديك ترين دفتر جذب و عضويابي استان محل سكونت مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

۲ فرآيند گزينش داوطلبان از تاريخ۲۴/۸/ ۱۳۹۹ شروع  و در تاريخ ۲۸/۸/ ۱۳۹۹ خاتمه مي يابد.

۳  نتيجه نهايي فرآيند گزينش افسر پيماني ، كارمند پيماني و هيئت علمي تا تاريخ ۱۳۹۹/۹/۱۵به دفاتر جذب و عضويابي مربوط  اعلام خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در صورت تكميل سهميه در هر تخصص ، ثبت نام متوقف خواهد شد.


دامپزشك افسر پيماني مرد مشهد-اصفهان–تهران-بروجرد-سنندج-اهواز-دغاغله-خرم آباد-مراغه.

كارشناسي روانشناسي باليني افسرپيماني مرد كازرون-تهران-زنجان-سنندج-مريوان-دشت آزادگان-اهواز-خاش.

كارشناسي علوم تغذيه افسرپيماني مرد كازرون-تهران-اصفهان-شهرضا-دزفول-دغاغله-كرمان-خاش-ايرانشهر-مراغه-سقز.

كارشناسي بهداشت عمومي افسرپيماني مرد تهران-همدان-دزفول-دغاغله-كرمان-خاش-قوشچي-سراب.

كارشناسي بهداشت محيط افسرپيماني مرد تهران-زنجان-همدان-مريوان-دزفول-دشت آزادگان-اهواز-دغاغله-كرمان-خاش-ايرانشهر-قوشچي-سراب.دكتراي زبان انگليسي كارمند هيئت علمي
دااف امام علي(ع) ۲ مرد تهران

متخصص بيماري هاي عفوني كارمند علمي پيماني ۱ مرد/زن تهران

روانپزشك كارمند علمي پيماني ۱ مرد/زن تهران

كارشناسي مترجمي زبان انگليسي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

كارشناسي مترجمي زبان عربي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

مهندسي مكانيك – جامدات كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران

مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

مهندسي مكانيك- مكانيك كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان

مهندسي مكانيك- ساخت و توليد كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان

مهندسي مكانيك- طراحي جامدات كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان

مهندسي صنايع- توليد صنعتي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

مهندسي صنايع- صنايع كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

مهندسي برق- مخابرات
(مسلط به زبان فارسي پشتو) كارمند علمي پيماني ۱ مرد مشهد

مهندسي برق- الكترونيك كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران

مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران

مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان

مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان

مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد كرمان

مهندسي كامپيوتر– سخت افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد دزفول

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد اهواز

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد خزراباد

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد بروجرد

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد دغاغله

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد قوشچي

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۲ مرد مشهد

مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۲ مرد كرمان

كارشناسي تربيت بدني/
آسيب شناسي ورزشي و امدادگري كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران

تعميركار ماشين آلات سنگين كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران

جوشكار كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه

آرايشگر كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران

نقاش ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران

نقاش ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد

آشپز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه

آشپز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران

كمك كار بهداشتي كارمند تجربي پيماني ۱ مرد اروميه

صافكار خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان

لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱ مرد قوچان

لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱ مرد اصفهان

لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان

تعميركار دستگاه هاي حرارتي و برودتي كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان

تعميركار سوخت و برق خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان

جوشكار خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجد سليمان

برق ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه

مكانيك خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد

برق فشار قوي كارمند تجربي پيماني ۱ مرد دشت آزادگان

باطري ساز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان

متصدي انتظامات بانوان كارمند تجربي پيماني ۱ زن اهواز

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجد سليمان

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۳ مرد تهران

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد شيراز

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مراغه

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد دزفول

راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط