آگهي گسترده و جديد دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران در استان تهران و ساير استانها

تاریخ انقضا :1399/5/22

کد :101488

                                                آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران

بانك رفاه كارگران با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز بانك از ميان افراد واجد شرايط با مدرك تحصيلي كارشناسي جهت شغل بانكدار (تحويلدار شعبه) و كارشناسي ارشد جهت بكارگيري در مشاغل تخصصي، در استان تهران و ساير استانها، از طريق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و رفتاري، پس از تأييد صلاحيتهاي عمومي (گزينش)، احراز توانايي ها و سلامت كامل جسماني، به صورت «قراردادي» دعوت به همكاري نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در آزمون از تاريخ 99/5/12 لغايت 99/5/22 به پايگاه اينترنتي بانك رفاه كارگران به نشاني https://www.refah-bank.ir   مراجعه نمايند.

                                                                                    مديريت امور سرمايه انساني بانك رفاه كارگران
                                                                                                      اداره منابع انساني

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط