استخدام دانشگاه علوم پزشكي اسدآباد (همدان)

تاریخ انقضا :1399/5/22

کد :101779

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اسدآباد در نظر دارد جهت تكميل نيروي انساني صرفا در قالب نيروي شركتي مراقب سلامت  نسبت به جذب ۷ نفر به تفكيك ۱نفر كارشناس ارشد  روانشناسي باليني ، ۴ نفر كارشناس بهداشت عمومي ، ۱ نفر كارشناس مامايي و ۱ نفر كارشناس بهداشت حرفه اي  از طريق برگزاري آزمون كتبي و طي مراحل گزينش با شرايط ذيل اقدام نمايد و پذيرش در آزمون تعهد استخدامي براي دانشكده ندارد .

لذا از تمامي متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از روز جمعه مورخ  ۰۵/۱۷/ ۹۹ لغايت تا پايان وقت اداري روزچهار شنبه  مورخ  99/۵/22جهت ثبت نام صرفا از طريق سايت رسمي دانشكده علوم پزشكي شهرستان اسدآباد به آدرس  https://asaums.ac.ir  مراجعه نمايند لازم به ذكر است زمان و مكان آزمون صرفا از طريق سايت رسمي دانشكده علوم پزشكي شهرستان اسدآباد متعاقباً اعلام خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط