استخدام يك شركت در استان تهران

تاریخ انقضا :1399/8/30

کد :103476

به يك كارمند بازرگاني خارجي آقا، آشنا به زبان انگليسي و مكاتبات خارجي، آشنايي با فرايند ثبت سفارش و ترخيص از گمرك در يك شركت بازرگاني معتبر نيازمنديم.

44768680
09210845446


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط