استخدام در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/9/10

کد :103842

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۲۲۸۲/ ۱۰۱/ د مورخ ۰۹/۰۹/۹۸ مديركل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، دستورالعمل ۸۵۱۷/ ۲۰۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ معاونت توسعه مديريت منابع و برنامه ريزي، مجوز شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۹۸/۰۳/۲۷ سازمان اداري استخدامي كشور و بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۲۰۹/ د مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ معاونت توسعه مديريت منابع و برنامه ريزي، در سال ۱۳۹۹ از بين افراد واجد شرايط جهت تحصيل در مركز آموزش بهورزي معاونت بهداشتي، براي روستاهاي جدول زير به تعداد ۷ نفر( ۵ نفر زن- ۲ نفر مرد) از طريق امتحان تخصصي، مصاحبه و گزينش براي رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي داوطلب مي پذيرد:

مهلت ثبت نام از ۱ الي ۱۰ آذر ۹۹ مي باشد.


شرايط عمومي

– داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي كشور جمهوري اسلامي ايران
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
– بومي بودن در محل خدمت طبق شرايط اختصاصي مندرج در اين آگهي
– داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم قانوني از خدمت (ويژه برادران)
تبصره: معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته مي شود كه بر اساس اعلام كميسيون پزشكي دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد.
– عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان
– عدم سابقه محكوميت جزائي موثر
– داشتن سلامت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشش با تأييد كميسيون پزشكي دانشگاه
– نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشگاه
– نيروهاي قراردادي دانشگاه به شرط داشتن شرايط مندرج در آگهي و نداشتن تعهد استخدامي به واحدهاي تابعه دانشگاه يا ساير موسسات، مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشند.
– نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب رأي مراجع قانوني

                                                            مشاهده منابع آزمون

                                                            مشاهده شرايط آگهي 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط