استخدام گسترده و جديد 17 عنوان شغلي مركز پزشكي شرق بنياد امور بيماري هاي خاص واقع در تهران

تاریخ انقضا :1399/9/18

کد :103845

 مركز پزشكي شرق بنياد امور بيماري هاي خاص، بيمارستاني عمومي(جنرال) داراي بخشهاي بستري زنان، مردان و كودكان و بخشهاي ويژه بستري و پاراكلينيكي شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل، همودياليز تالاسمي، شيمي درماني، زنان وزايمان، پرتودرماني، فيزيوتراپي، تصوير برداري و آزمايشگاه وكلينيك هاي تخصصي وفوق تخصصي است. اين مركز واقع در”اتوبان افسريه، مسگر آباد”  به نيروهاي متقاضي كار با شرايط احراز مندرج در متن خبر نيازمند است، كه متقاضيان پس از طي مراحل استخدامي و قبولي، مي توانند آغاز بكار نمايند.

* روش ثبت نام:

شرايط احراز متقاضيان براي پستهاي مورد نياز به شرح ذيل  مي باشد:

۱-مدير پرستاري
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط مدرك تحصيلي كارشناسي/ كارشناسي ارشد ترجيحا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.
تجربه هفت سال تجربه بعنوان سوپروايزر و يا سرپرستار وحداقل دو سال به عنوان مدير پرستاري۲-مدير پزشكي
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط پزشك متخصص در يكي از رشته هاي پزشكي تر جيحا متخصص در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي
تجربه حداقل۵ سال سابقه كار در بخش هاي مختلف بيمارستاني و۳سال سابقه مديريتي در بيمارستان

۳-مدير كلينيك
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي ارشد يكي از علوم پيرا پزشكي وترجيحا پزشك عمومي
تجربه حداقل۵ سال سابقه كار در بخش هاي مختلف بيمارستاني و۳سال سابقه مديريتي در بيمارستان

۴- مدير مالي
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي وترجيحا كارشناسي ارشد حسابداري، حسابرسي و امور مالي
تجربه حداقل ۵ سال سابقه كار در واحد مالي و۳ سال سابقه مديريت مالي

۵- مدير اداري -پشتيباني
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس ترجيحا دكتري در يكي از رشته هاي اداره امور بيمارستان ها، مديريت خدمات بهداشتي و درماني.
تجربه ۵ سال سابقه مديريتي وحداقل ۳ سال سابقه كار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تأ ييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

۶- مدير كيفيت
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي ارشد مديريت و مدارك گذراندن دوره هاي مديريت كيفيت به مدت ۱۰۰ ساعت وترجيحا دكتري
تجربه حداقل ۲ سال به عنوان مديريت كيفيت در بيمارستان يا مدير سيستمهاو روشها در سازمانهاي ديگر

۷- مسئول فن اوري اطلاعات سلامت
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي / كارشناسي ارشد ترجيحا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر
تجربه پنج سال سابقه در بخش هاي رايانه اي و ۲ سال سابقه كار مرتبط درفناوري اطلاعات بيمارستان
سن حداكثر ۴۰سال

۸-سوپروايزر باليني
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.
تجربه سابقه سه سال سرپرستاري وحداقل يكسال سوپر وايزراموزشي
سن حداكثر ۴۵ سال

۹-سرپرستار
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاري و يك سال بعنوان سر پرستار بخشهاي عادي وبراي احراز پست سرپرستاري بخش هاي ويژه ICU,CCU,NICU ، دياليز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل داراي سه سال تجربه باشد.
سن حداكثر ۴۰ سال

۱۰-پرستار
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاري وبراي احراز پست پرستاري در بخش هاي ويژه ICU,CCU,NICU ، دياليز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل داراي سه سال تجربه در بخشهاي فوق الذكر باشد.
سن حداكثر ۳۵ سال

۱۱-سوپر وايزر تصوير برداري
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط دارا بودن مدرك كارشناسي راديولوژي /كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي تكنولوژي پرتو شناسي(راديولوژي)
تجربه داشتن ۱۰ سال سابقه كار در بخش تصويربرداري پزشكي
سن حداكثر ۴۰ سال

۱۲- كارشناس تصوير برداري
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناس راديولوژي
تجربه حداقل ۲ سال كار در رشته مربوطه
سن حداكثر ۳۵ سال

۱۳-كارشناس تغذيه
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط مدرك كارشناسي / كارشناسي ارشد تغذيه
تجربه حداقل ۵ سال سابقه كار در واحد تغذيه وبراي تصدي پست باعنوان مسئول تغذيه حداقل دوسال سابق در پست مسئوليت در بيمارستان
سن حداكثر ۳۵سال

۱۴- مسئول واحد استريليزاسيون مركزي
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط حداقل مدرك كارداني اتاق عمل وترجيحا مدرك كارشناسي پرستاري يا اتاق عمل
تجربه ۵ سال سابقه كار پرستاري وحداقل سه سال در اتاق عمل يا بخش استريليزاسيون مركزي
سن حداكثر ۴۵ سال

۱۵-مسئول لندري
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط ديپلم ترجيحا فوق ديپلم ترجيحا كارشناس دريكي از گرايشهاي مديريت
تجربه حداقل دوسال كار در مراكز بشكل مدير واحد يا مسئول در لندري صنعتي وترجيحا بيمارستاني
سن حداكثر ۴۵ سال

۱۶-كارشناس مديريت اطلاعات سلامت
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي وترجيحا كارشناسي ارشدمديريت اطلاعات سلامت( مدارك پزشكي)


تجربه ۳ سال سابقه كار در بخش مديريت اطلاعات سلامت( مدارك پزشكي)
سن حداكثر ۳۵ سال۱۷- كارشناس تجهيزات پزشكي
شرايط احراز
تحصيلات مرتبط كارشناسي مهندسي پزشكي /كارشناسي مهندسي الكترونيك ترجيحا كارشناسي ارشد
تجربه حداقل سه سال در بيمارستان به عنوان كارشناس تجهيزات پزشكي
سن حداكثر ۴۰

توجه: براي كسب دريافت اطلاعات بيشتر  ميتوانيد با بنياد بيماريهاي خاص به آدرس ايميل cffsd.estekhdam@yahoo.com ارتباط برقرار نماييد.

                                                  فايل راهنماي كامل آزمون

                                                 جهت تكميل فرم اينجا كليك كنيد


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط