استخدام يك شركت معتبر توليدي واقع در استان البرز

تاریخ انقضا :1399/9/27

کد :103961

يك شركت معتبر توليدي به يك نفر مهندس كشاورزي با شرايط ذيل نيازمند است :

گرايش باغباني با سابقه نيازمنديم محدوده (كرج محمدشهر)

فكس:66927309
Info@hajiaghazadehgroup.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط