استخدام دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/9/27

کد :103979

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد بند يك تبصره ماده يك دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد ۲۴ نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون كتبي تخصصي، مصاحبه و گزينش براي پذيرش در رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي ( قرارداد كار معين ) در محل هاي تعيين شده استخدام نمايد. 

پذيرش در كليه خانه بهداشت هاي جدول ذيل در صورت احراز شرايط لازم به صورت قرارداد كار معين  مي باشد:

*شرايط عمومي:
o    اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
o    داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
o    التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
o    بومي بودن در محل خدمت طبق شرايطي كه در اين آگهي آمده است.
o    داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران).
تبصره1: معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه براساس اعلام كميسيون پزشكي دانشكده  يا مراكز تخصصي طب كار، با وظايف بهورزي  منافات نداشته باشد.
o    عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
o    عدم سابقه محكوميت جزائي موثر.
o    داشتن سلامت جسماني، رواني، ‌اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشش با تائيدكميسيون پزشكي.
o    نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشكده.
o    داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت موسسه و ساير دستگاههاي دولتي باشند.
تبصره2: نيروهاي قراردادي دانشكده  در صورت احراز شرايط  مندرج در آگهي و نداشتن تعهد استخدامي به واحدهاي تابعه دانشكده  يا ساير موسسات دولتي ، مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشند.
o    نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني


*شرايط اختصاصي:
1. دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني و يا كارشناسي در يكي از رشته‌ها‌ي بهداشت عمومي، مامايي و پرستاري براي داوطلبان زن و داشتن مدرك تحصيلي كارداني و يا كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بهداشت عمومي، بهداشت محيط و پرستاري براي داوطلبان مرد.
- شركت داوطلبان داراي مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع كارشناسي در آزمون بهورزي مجاز نمي‌باشد.
تبصره: در صورتي كه داوطلب در بدو استخدام داراي مدرك تحصيلي ذكر شده در بند 1 بوده و در عين حال مدرك تحصيلي هم‌تراز يا بالاتر در ساير رشته‌ها‌ي تحصيلي داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضري مبني بر عدم درخواست به كارگيري و يا اعمال مدرك ديگر پس از شروع به كار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
- پذيرش دانشجويان ممنوع مي باشد و در صورت احراز قبولي ، پذيرش نهايي آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دريافت هر گونه مدرك قبل از شروع كلاس هاي بهورزي مي باشد . در صورت عدم ارائه گواهي مذكور و يا ترديد در صحت گواهي مي‌بايست از دانشگاه  محل تحصيل مدارك لازم دال بر تاييد تعداد واحد‌ها‌ي گذرانده شده (تا زمان برگزاري آزمون) و عدم امكان دريافت هرگونه مدرك تحصيلي دانشگاهي در رشته پذيرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمينان از اجراي اين فرايند دانشكده  علاوه بر موارد پيشگفت مي‌بايست از اين افراد تعهد مورد لزوم مبني بر عدم برخورداري از شرايط دريافت مدرك تحصيلي را نيز اخذ نمايد.
- پذيرش افراد متعهد خدمت و كليه افرادي كه شرايط به كارگيري و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند؛ ممنوع مي‌باشد. بديهي است در صورتي كه اجراي تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذكور در خانه بهداشت مجاز باشد، به‌كارگيري اين افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امكان استخدام به شكل قراردادهاي اشاره شده در بندهاي پيشين مقدور خواهد بود.
2.  پذيرش بهورز به صورت بومي  در وهله اول از روستاي محل استقرار خانه بهداشت انجام مي شود. داوطلبان بايستي براي هر خانه بهداشت يكي از شرايط ذيل را داشته باشند تا بومي روستا محسوب گردند.
الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي بهورز يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام  ( 01/09/99  ) در روستاي مورد نظر محرز گردد.
ب: حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي،‌ راهنمايي، ‌متوسطه) و در خصوص فارغ التحصيلان نظام جديد دو مقطع كامل از مقاطع (ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي كرده باشند و همچنين سكونت داوطلب حداقل در  دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام(01/09/99) در روستاي مورد نظر محرز گردد.
تبصره 1: داوطلبان زن كه شرايط بندهاي «الف» و «ب»  را نداشته باشند؛ ولي با فرد شاغل در همان روستاي محل گزينش بهورز و واجد شرايط  بندهاي مربوط به داوطلبان بومي ازدواج كرده و حداقل دو سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام در آزمون (01/09/99 )  گذشته باشد و سكونت شان نيز در محل مورد تقاضا پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلقي  و پذيرش آنان بلامانع است. بديهي است اين افراد با متقاضيان  بومي بند «الف» و «ب»  در يك اولويت هستند و اين افراد نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهند بود.
تبصره 2:  احراز شرايط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي «الف» و «ب»  و تبصره 1 از طريق گواهي شوراي اسلامي روستا (ممهور به مهر وامضاي رييس شورا و نصف اعضاي شورا بعلاوه يك نفر) با تائيد خانه بهداشت مربوطه و مركز شهرستان مربوطه صورت مي پذيرد.
تبصره3 : چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح، اشتغال  و يا انجام دوره خدمت ضروري سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته اند، مشروط به آن كه شوراي اسلامي روستا سكونت آنان را گواهي كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان، بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق الاشاره حسب مورد در روستاي اصلي يا روستاي قمر منطقه مورد تقاضا تاييد نمايد، پذيرش آنها بلامانع است. لذا براي گروه هاي مذكور اقامت در دو سال اخير در روستاي مورد نظر مشروط بر اينكه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در اين شرايط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرايط فوق ضروري است.
تبصره4 :  در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعداد حداقل 2 نفر به ازاي هر مورد پذيرش، مي بايست از افراد واجد شرايط ساكن در روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام بعمل آورد:
1)    روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان.
2)    در صورت عدم وجود تعداد كافي متقاضي واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 30 كيلومتر، پس از تاييد مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرايط نمود.
*داوطلب بومي در روستاي قمر و ساير روستاها تا شعاع 30 كيلومتري، مطابق با بندهاي «الف» و «ب» همين بند تعريف مي شود.
3. سن : حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدين بعد از (1/9/1369) و حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدين بعد از                     (01/09/1371) مي‌باشد.
- تاريخ اولين روز شروع ثبت نام ( 01/09/99 ) مبناي محاسبه سن قرار مي‌گيرد.
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه‌ها‌ي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده‌اند به ميزان انجام خدمت فوق.
ب) مدت خدمت وظيفه انجام شده آقايان براساس مندرجات كارت پايان خدمت.
ج) سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه به شرح ذيل تعيين مي گردد:
- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز 25 درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان بالاي يكسال اسارت از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
- افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر، مادر،همسر، خواهر و برادر) به ميزان 5 سال
-  داوطلباني كه در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي.
ساير مشمولين سهميه هاي ايثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در بندهاي فوق مي باشند و در غير اينصورت از ادامه فرآيند جذب حذف خواهند شد.
تذكر مهم: در هر صورت با اعمال هر يك از  بندهاي فوق، سن داوطلب داراي مدرك فوق ديپلم نبايد از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب داراي مدرك كارشناسي نبايد از 32 سال(31 سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نمايد.

*مفاد آزمون : به منظور سنجش توانمندي‌ها‌ي داوطلبان، آزمون‌ها‌ي كتبي و مصاحبه به شرح ذيل به عمل خواهد آمد.
الف- براي سنجش داوطلبان داراي مدرك كارداني و كارشناسي:
الف- 1- آزمون كتبي از دروس تخصصي مرتبط بهورزي: سوالات به صورت چها‌ر گزينه‌اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي‌شود. آزمون كتبي 60% از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
الف- 2- مصاحبه: از بين داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول حداقل به ميزان 2 برابر ظرفيت پذيرش به شرط كسب حداقل شصت درصد حدنصاب نمره آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معادل 40% از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي‌دهد.
تبصره 1: آزمون براي متقاضيان كاردان و كارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون كتبي هيچ ‌يك از افراد با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي بر يكديگر برتري ندارند.
تبصره 2: در صورت عدم تامين نيرو‌ها‌ي مورد نياز تا سقف ذكر شده در بند الف 2،  كارگروه آزمون مجاز است با رعايت اصل ضرورت گزينش افراد با صلاحيت، نمره حدنصاب تعيين شده را تا تكميل نفرات مورد نياز جهت تشكيل جلسه مصاحبه كاهش دهد. پايين آوردن نمره حد نصاب براي مناطقي كه تنها يك داوطلب دارد مجاز نمي باشد.
- از ميان داوطلبان حداقل به ميزان 2 برابر ظرفيت پذيرش ، به ترتيب نمره علمي و با در نظر گرفتن اولويتهاي مقرر قانوني جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رساني از طريق سايت دانشكده  دعوت به عمل مي آيد. پس از انجام مصاحبه، از ميان  بالاترين امتيازات هر خانه بهداشت  به ميزان دو برابر ظرفيت(اصلي و ذخيره) براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزينش دانشكده  معرفي مي گردند.
- ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تاييد صلاحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشكده اعلام مي گردد.
*نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:
ثبت نام در بازه زماني اعلام شده و  در دو مرحله به شرح ذيل انجام مي گيرد.
- مرحله اول: تحويل مدارك و ثبت نام مقدماتي
داوطلبان بايستي در مرحله اول مدارك ذيل را از روزشنبه مورخ(1399/09/01) لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ(1399/09/27) سالجاري به شهرستان محل سكونت ( مركز بهداشت زرنديه واحد طرح گسترش واقع زرنديه : خيابان شهيد محمديان ) و (آموزشگاه بهورزي ساوه واقع در ميدان فلسطين ساختمان شماره 3 ) حضوراً  تحويل و  رسيد دريافت نمايند. آموزشگاه بهورزي موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده  و در صورت دارابودن شرايط لازم نسبت به ثبت نام داوطلبان از طريق سايت اينترنتي دانشكده اقدام نمايند:
-  اصل به همراه تصويرآخرين مدرك تحصيلي
- اصل به همراه تصوير كارت ملي
-  اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
-  اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
- يك قطعه عكس 4×3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشكده توسط آموزشگاه بهورزي ارسال شود.
- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 600/000 (ششصدهزار) ريال به شناسه 393112951123822002114006664651 واريز و به شماره  شباي  180100004001112903020372–IR  بنام درآمدهاي متفرقه دانشكده كه به عنوان حق شركت در آزمون كتبي تخصصي داوطلبان قابل پرداخت مي باشد.
- اصل به همراه تصوير وضعيت طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي اجباري (پرستاري) و ساير رشته ها در صورت استفاده از معافيت سني.
- اصل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن (مقاطع تحصيلي اشاره شده در شرايط اختصاصي و فرم تائيد سكونت)
- اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري و يامعلوليت  حسب مورد از مراجع ذيربط.
– اصل به همراه تصوير سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت.
*ملاك تعيين تاريخ فارغ التحصيلي، پايان خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني آخرين روز ثبت نام (27/09/99) مي باشد.
تبصره :  مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود.


- مرحله دوم: ثبت نام الكترونيكي
آموزشگاههاي بهورزي پس از تحويل و تائيد مدارك داوطلبان، ملزم هستند حداكثر تا تاريخ 1399/09/20 نسبت به ثبت نام الكترونيكي داوطلبان واجد شرايط روستاي اصلي و از تاريخ 1399/09/21 لغايت پايان وقت اداري 1399/09/27نسبت به ثبت نام الكترونيكي داوطلبان واجد شرايط روستاي قمر و يا روستاهاي تا شعاع 30 كيلومتري در آدرس اينترنتي www.savehums.ac.ir  اقدام نموده و كليه مدارك تحويلي را به معاونت بهداشتي دانشكده  جهت تاييد نهايي ارسال نمايند.
به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

*زمان و محل توزيع كارت:
كارت ورود به جلسه امتحان تخصصي از روز سه شنبه(1399/10/09) لغايت پايان وقت اداري روز پنج شنبه (1399/10/11)  با استفاده از كد رهگيري از طريق سايت اينترنتي آزمون به آدرسwww.savehums.ac.ir   قابل چاپ و همچنين در محل ثبت نام اوليه  داوطلبان نيز قابل تحويل خواهد بود.
زمان برگزاري آزمون روز جمعه 1399/1012مي باشد و محل برگزاري امتحان در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
- هرگونه اطلاع رساني در خصوص تغيير زمان توزيع كارت و يا زمان برگزاري آزمون از طريق وب سايت دانشكده به نشاني www.savehums.ac.ir    اطلاع رساني خواهد گرديد و داوطلبان موظف به پيگيري اخبار و اطلاعيه هاي مندرج در سايت مي باشند.

*امتيازات و سهميه هاي قانوني:
الف)ايثارگران در صورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهي (مدرك تحصيلي و بومي بودن) و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شرح ذيل از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود:
1-    ايثارگران سهميه بيست و پنج (25) درصد  شامل :
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان بالاي يكسال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد
كه از كل مجوز تخصيص يافته، 25 درصد آن با در نظر گرفتن اولويت هاي قانوني،  پس از شركت در آزمون و تاييد در مصاحبه تخصصي و معرفي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، برابر جدول فوق به اين گروه اختصاص مي يابد.
2-      ايثارگران سهميه پنج(5) درصد شامل :
رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه  
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج (25) درصد
فرزندان آزادگان زير يكسال  اسارت
كه  5 درصد سهميه استخدامي باقيمانده  با در نظر گرفتن اولويت هاي قانوني،  پس از شركت در آزمون و تاييد در مصاحبه تخصصي و معرفي از سوي مراجع ذيربط، برابر جدول فوق به اين گروه اختصاص مي يابد.
- انتخاب سهميه ايثارگران به ترتيب نمره فضلي از بين كليه ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
- پذيرش مازاد بر سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امورايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

3-     سهميه 3 درصد معلولين:
معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي ازسه(3 ) درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائيديه توانايي انجام امور بهورزي اين عزيزان از شوراي پزشكي يا مراكز تخصصي طب كار استعلام خواهد گرديد.
4-    سهميه آزاد:
تمامي باقيمانده سهميه استخدامي به  داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج درشرايط اختصاصي آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.
-داوطلبان سهميه آزاد مي بايست در زمان ثبت نام به اين مساله دقت داشته باشند كه ممكن است در شغل محل انتخابي، افرادي از سهميه هاي قانوني اعلام شده فوق(ايثارگران و معلولين) در صورت احراز شرايط لازم پذيرفته و از سهميه آزاد فردي جذب نگردد.


*تذكرات:
1- به مدارك ارسالي دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثرداده نخواهد شد.
2- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي درصورت انعقاد قرارداد كار معين، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمي گردد.همچنين در صورت شركت در كلاس هاي آموزشي ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد.
3- اخذ تائيديه مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذيرفته شدن درامتحان (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) ازسوي دانشكده  الزامي است.
4- سپردن تعهد رسمي به دانشكده قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه پس از اتمام  دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال در روستا مورد نظر انجام وظيفه نمايد الزاميست واين تعهد براي كليه بهورزان(اعم از سهميه ايثارگري وغير سهميه ايثارگري)  تا پايان  مدت قابل خريد و انتقال نمي باشد.
5- پذيرفته شدگان كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه دوره انصراف نمايند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشكده  نمي باشند.
6- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت.
7- هرگونه اطلاع رساني درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتي خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را صرفاً از اين طريق دريافت خواهند كرد.
8-  داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود.
9-  در خصوص نحوه شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان واجد  شرايط، آندسته از داوطلبان فارغ التحصيل رشته هاي اجباري(پرستاري) در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه مدت زمان قانوني خدمت آنان(2سال)تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام(1399/09/27) پايان يافته باشد.
در خصوص مشمولين طرح اختياري و يا افرادي كه طرح خود را تمديد نموده اند نيز داوطلبان مي بايست در صورت پذيرش نهايي، قبل از  از شروع دوره كارآموزي بهورزي از ادامه طرح  انصراف داده  و گواهي مربوطه را ارئه نمايند.
10- متقاضيان مربوطه حداكثر به مدت 15 روز پس از اعلام نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند و كميته پذيرش بهورز تحت نظر كميته آزمون دانشكده  موظف است طي دو هفته كاري بررسي واعلام نتيجه نمايد.
11- به مداركي كه پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتيب اثر داده نمي شود.ليكن در صورت ارسال مدارك ناقص، تصميم گيري در خصوص پذيرش و يا رد آن به عهده كميته آزمون خواهد بود.
12- استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرايط موضوع مفاد (شرايط احراز مدرك تحصيلي) و (بومي بودن) با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل و طبق قوانين ايثارگران مي باشد.
13-در صورت عدم مراجعه پذيرقته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشي از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شركت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر اين كه فرد ذخيره قبل از شروع دوره توسط هسته گزينش دانشكده  معرفي گردد.
14-. قبل از شروع دوره آموزشي، سپردن تعهد محضري به دانشكده از سوي بهورزان جذب شده مبني بر اينكه پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد، شيفت‌ها‌ي مورد نظر دانشكده  را همراه با بيتوته در روستا انجام دهند، الزاميست. (دوره تعهد براي كليه افراد جذب شده حداقل 15 سال است).
15- سپردن تعهد براي كليه بهورزان (اعم از ايثارگران و...) الزامي بوده و تعهدنامه تا پايان تعهد قابل خريد و انتقال نمي‌باشد.
تبصره: پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي، از ادامه دوره انصراف نمايند و يا به هر دليلي اخراج شوند، ضمن پرداخت هزينه‌ها‌ي مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهي‌ها‌ي بعدي پذيرش بهورز دانشكده  نمي‌باشند.
16- بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجايي، تغيير رديف پستي و عنوان شغلي نمي‌باشند. همچنين دانشكده نيز مجاز به تغيير عنوان، جابجايي يا به‌كارگيري بهورز در خارج از حيطه وظايف بهورزي نيست. نقل و انتقال بهورزان به هر دليل پس از انجام تعهدات، تأمين فرد جايگزين و موافقت معاونت بهداشت دانشكده مقدور است. 

 

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط