استخدام در بانك رفاه كارگران

تاریخ انقضا :1399/10/30

کد :104640

بانك رفاه به منظور تامين و تكميل سرمايه انساني مورد نياز خود از واجدين شرايط و براساس اولويت هاي مورد نياز، دعوت به مصاحبه مي نمايد. 

شرايط ثبت نام

   سلامت كامل جسم و روان بنا به تشخيص پزشكان معتمد بانك.

   نداشتن سوء پيشينه كيفري.

   متخصص در زمينه هاي توليد نرم افزار به شرح ذيل:  

   Front-End Developer (CSS3,HTML5,React and Redux)

   Back-End Developer (Python,Node.js and Express,scalable microservices, web crawlers, REST and Socket APIs, infrastructure modeling, AWS)

   NoSQL Developers (MongoDB ,Couchbase, Cassandra, CouchDB)

متقاضيان سوابق خود را به پست الكترونيكي اداره حوزه مديريت به آدرس ذيل ارسال نمايند.

Modiryat@bankrefah.ir  

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط