استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايرانشهر

تاریخ انقضا :1400/1/23

کد :105834

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايرانشهر جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت روستايي از طريق آزمون كتبي و شفاهي (مصاحبه ) و گزينش براي شغل بهورزي بكارگيري مي نمايد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايرانشهر براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت روستايي طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرايي پذيرش بهورز مصوب هيأت امناي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در نظر دارد تعداد ۲۰۳ نفر از افراد واجد شرايط را بصورت استخدام پيماني (۳ نفر مانده از مجوزهاي ۸۵۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ و ۴۵۷۵ مورخ ۹۸/۶/۱۵ ) و تعداد۱۲ نفر قرارداد كار معين (تبصره ۳) از افراد واجد شرايط طبق مجوز شماره هاي ۷۵۳۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ و ۶۱۷۵ مورخ ۹۹/۸/۲۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق آزمون كتبي و شفاهي ( مصاحبه) و گزينش براي شغل بهورزي بكارگيري نمايد .

مهلت ثبت نام : ۲۳ فروردين ماه ۴۰۰
                                                      جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد
                                                       دانلود فايل راهنماي آزمون

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط