استخدام مهندس شيمي نساجي جهت واحد تكميل پارچه در استان تهران

تاریخ انقضا :1400/7/9

کد :109039

مهندس شيمي نساجي جهت واحد تكميل پارچه در غرب تهران ، جاده مخصوص كرج نيازمنديم
44546856

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط