يك شركت معتبر جهت پرستاري از كودك و سالمند در استان تهران نيروي نگهدار استخدام مي كند

تاریخ انقضا :1400/7/9

کد :109044

((آرامش نگين سبز))
نگهداري و مراقبت از سالمند
شماره ثبت 385252
پوشكي ، لگني،آلزايمري ، سالم
شبانه روزي ، روزانه
22732661 - 22653598
44962729 - 88316719
66739698 - 33335685
دفتر مركزي 66925709
09125233914

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط