استخدام مدير جهت رستوران

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109795

مدير آقا يا خانم

جهت مديريت رستوران

حداكثر 35 سال

تماس : 09388581261

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط