استخدام پيك موتوري باموتور و گواهينامه جهت كار در يك شركت معتبردر استان تهران

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109800

به يك پيك موتوري به همراه موتور و گواهينامه

جهت كار در يك شركت معتبر

نيازمنديم

88102023 داخلي 101

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط