استخدام مركز بهداشت شهرستان بوشهر

تاریخ انقضا :1400/8/8

کد :110260

مركز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهاي  تابعه خودبر اساس مجوز برنامهphcشهري(شركتي )  به تعداد۳ نفر واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي و پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد  شركتي به شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته هاي شغلي مورد نياز
عنوان شغل محل جغرافيايي خدمت تعداد مورد نياز جنسيت شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي توضيحات
زن مرد
كارشناس سلامت روان مراكز شهري بوشهر ۳ * * كارشناس ارشد روانشناسي باليني ،كارشناسي ارشدروانشناسي باليني كودك،كارشناس ارشد روانشناسي عمومي كه پايه ي كارشناسي روانشناسي باليني دارند.

۱- شرايط عمومي جذب نيروي شركتي

۱/۱- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي

۲/۱- داشتن تابعيت ايران

۳/۱- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)

۴/۱- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محكوميت جزايي موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­هاي دولتي به­موجب آراي مراجع قانوني

۷/۱- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه­هاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۹/۱- داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام كاري كه براي آن استخدام مي­شوند بر اساس ماده ۳۷ دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي كه به تاييد هيات امنا در تاريخ ۹۶/۱۱/۶رسيده است .

تبصره : ماده ۳۷ دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون  استخدامي( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي نموده باشند منوط به تاييد توانمنديهاي جسمي ، رواني ، ذهني و حركتي افراد توسط واحد طب كار موسسه و يا كمسيون پزشكي (طبق شيوه نامه سلامت جسماني و رواني وزارت متبوع ) است ) .

۲- شرايط اختصاصي جذب نيروي شركتي

/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام (۱۸ سال براي دارندگان ديپلم بهياري) و حداكثر ۲۵ سال تمام براي دارندگان ديپلم بهياري، ۳۵ سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني وكارشناسي ،۴۰ سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و ۴۵ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر تا تاريخ انتشار آگهي

تبصره : منظور از سن كامل براي هر سن معادل همان سن و ۱۱ ماه و ۲۹ روز مي باشد  به عنوان مثال براي ۲۰ سال تمام يعني ۲۰ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز.

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغايت ۱۳۶۷/۵/۲۹) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري ويا استراحت پزشكي رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل

ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، همسر و فرزندان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.

ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( ۲۵%)، همسر و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت تا ميزان ۵ سال

د) داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها.

هـ) مدت خدمت سربازي

و) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق .

۲/۲- مشمولين خدمت اجباري پزشكان وپيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره۲- در خصوص داوطلباني كه به استناد بخشنامه شماره  ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۳/۷/۱۶ نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي پايان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد كفايت مي نمايد. ضمناً مشمولين مذكور مي­توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشكي  بوشهر شركت نمايند.۳/۲اولويت ها:

افراد ي كه داراي هريك از شرايط ذيل باشند بترتيب در اولويت پذيرش قرار دارند:

۱- بومي به ترتيب محل مورد تقاضا،شهرستان ،استان،خارج از استان   به اين شيوه كه : اولويت انتخاب با بومي مورد تقاضا بعد بومي شهرستان مي باشد و در صورتي از داوطلبان ساير شهرستانها انتخاب صورت مي گيرد كه داوطلب  بومي مورد تقاضا وبعد بومي شهرستان موجود نباشد و ترتيب انتخاب براساس بومي بودن به صورت :بومي موردتقاضا بعد بومي شهرستان / بومي ساير شهرستانهاي تابعه استان / خارج از استان خواهد بود . تمامي سهميه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.

۲- ايثارگران بر اساس بند۷ آگهي مربوطه

۳- در شرايط كسب امتياز يكسان في ما بين شركت كنندگان در آزمون اولويت با فرزند يا همسر پرسنل شاغل يا باز نشسته دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

۳- نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز

۱/۳- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از تاريخ۱۴۰۰/۰۷/۲۷به مدت هفت روز كاري(به استثناي روزهاي پنجشنبه وجمعه وتعطيلي رسمي) حداكثر تاپايان وقت اداري ۱۴۰۰/۰۸/۰۸مدارك مورد نياز ثبت نام را از ساعت ۸الي ۱۲ظهر به واحدكارگزيني مركز بهداشت شهرستان بوشهرواقع در بلوار والفجر روبروي ايستگاه خارگ تحويل دهند.  

-جهت دريافت كارت ورود به جلسه در تاريخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ از ساعت ۸ الي۱۲ظهربه واحد كارگزيني مركز بهداشت شهرستان بوشهر مراجعه نمايند.

۲/۳- مدارك مورد نياز ثبت نام:

– تكميل برگ درخواست شغل

– يك قطعه عكس ۴×۳

-تصوير آخرين مدرك تحصيلي

– تصوير كارت ملي

– تصوير شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن

– تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)

– تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن يااشتغال به طرح به همراه تصوير آن

– تصوير مدارك دال بر بومي بودن (در خصوص اولويتهاي لازم)

– تصوير سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

۳/۳- به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۴- زمان آزمون :

روز پنجشنبه۱۴۰۰/۰۸/۱۳ساعت ۹صبح درسالن فجر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر(واقع در خيابان معلم –روبه روي ستاد نماز جمعه )

لازم به ذكر است نيم ساعت قبل از آزمون درب سالن بسته خواهد شد.

۵-مواد امتحان :

۱/۵- امتحان تخصصي/ عمومي شامل سوالات مربوط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد … سوال به صورت چهار گزينه اي  مي باشد .

۶- كسب بالاترين نمره به عنوان نمره قبولي مد نظر قرار ميگيرد .

تبصره: در صورت انجام مصاحبه مجموع نمرات علمي در آزمون ومصاحبه ملاك عمل خواهد بود.

۷- تذكرات

۱/۷- ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

۲/۷- از كل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي (۳۰) درصد آن برابر قوانين ومقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي يابد. از ۳۰درصد فوق­الذكر، بيست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يك­سال و بالاي يكسال اسارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امورايثارگران استان و پنج(۵) درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (۲۵) درصد وآزادگان زير يك (۱) سال اسارت اختصاص مي يابد.

تبصره: فرزندان (شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند.

۳/۷- انتخاب ايثارگران در حد سهميه ۵ درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

۴/۷-  پذيرش مازاد بر ۳۰ درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

۵/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

۶/۷- تمامي سهميه مجوزبعد از ايثارگران به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي پس از كسب حد نصاب لازم اختصاص مي يابد.

۷/۷- داوطلب بومي شهرستان يا استان به ا فرادي اطلاق مي گردد كه واجد يكي از شرايط ذيل باشد:

۱/۷/۷- بومي شهرستان :

الف) شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح(اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا پيش دانشگاهي) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

د) داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است).

۲/۷/۷- بومي استان :

الف) استان  محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان  محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح(اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه استان  محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا پيش دانشگاهي) را به صورت متوالي يا متناوب در استان  محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

د) داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان  محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است).تبصره۱: مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد.

تبصره۲: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان بوشهر تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

۸/۷- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود.

۹/۷- مدارك تحصيلي بالاتر يا پائين­تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده درشرايط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارك معادل، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نمي­باشد.

۱۰/۷- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حكم مزبور لغو وبلااثر مي­گردد.

۱۱/۷- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر(اعلام شده توسط كارگزيني شبكه بهداشت و درمان شهرستان  در زمان تحويل مدارك) به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از كسب اطلاع و ابلاغ از سوي مركز بهداشت شهرستان ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده واز افراد ذخيره به­جاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.

۱۲/۷- هرگونه اطلاع رساني درخصوص امتحان از طريق شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كنگان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.

۱۳/۷- باتوجه به اين كه ملاك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مي باشد لازم است درتكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

۱۴/۷- به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي يا غير رسمي (قرارداد تبصره اي مصوب هيات امناء –پزشك

خانواده – شركتي – ساعتي -۸۹ روزه مشروط به تائيديه هسته گزينش دانشگاه )كه در واحدهاي تابعه دانشگاه اشتغال بكار داشته يا دارند ..شبكه بهداشت شهرستان مي تواند به ازاء هر ماه سابقه خدمت در شبكه بهداشت و درمان همان شهرستان  ۲ درصد از نمره كل آزمون  ودر ساير نقاط استان  ۱درصد  از نمره كل آزمون  و حداكثر تا   ۷۲ درصد از نمره كل آزمون ( حد اكثر سه سال ) به نمره كل افزوده نمايد .

۱۵/۷-انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي­­باشد. در مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يك رشته شغلي يكسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهي استخدامي باشد، ملاك عمل نمره آزمون كتبي قرارمي گيرد وبعنوان نفر اصلي به گزينش معرفي مي شودقرار خواهد گرفت.۱۶/۷- مركز بهداشت شهرستان بوشهر هيچ گونه تعهدي جهت تامين غذا، اياب و ذهاب و  مسكن پذيرفته شدگان ندارد.

۱۷/۷-به همراه داشتن ماسك هنگام ورود به جلسه  الزامي ميباشد.

۱۸/۷-از به همراه داشتن تلفن همراه  درجلسه جدا خودداري گردد.

فرم ثبت نام

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط