استخدام شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف در تهران

تاریخ انقضا :1400/11/19

کد :111686

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط " دو نفركارشناس امور دانشجويي (سرپرست خوابگاه)، يك نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان" جمعاً ۹ نفرجهت استخدام از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس: mpco.sharif.ir مراجعه نمايند.

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط