استخدام دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تاریخ انقضا :1400/10/30

کد :111774

دانشگاه علوم پزشكي شيراز به يك نفر  دكتري (PhD) رشته شنوائي شناسي به عنوان هيات علمي آموزشي تعهدات خدمت نيازمند است.

علوم توانبخشي دكتري (PhD) رشته شنوائي شناسي يك نفر زن -مرد شركت دانشجويان در اين فراخوان ممنوع مي باشد.


– نوع خدمت: هيات علمي آموزشي تعهدات خدمت
– متقاضيان درخواست كتبي و مدارك خود را از شروع فراخوان لغايت ۳۰ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به دانشكده علوم توانبخشي ارسال نمايند.
دانشگاه علوم پزشكي شيراز تعهدي براي تبديل وضعيت متقاضي به هيات علمي پيماني ندارد. تمديد سالانه تعهدات خدمت و همچنين درخواست تبديل وضعيت به پيماني فرد پذيرفته شده در اين فراخوان، منوط به انجام مطلوب فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي معين شده توسط گروه آموزشي مربوطه مي باشد.

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط