استخدام در بانك ملت

تاریخ انقضا :1400/10/30

کد :111800

بانك ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانكي به مشتريان و تكميل نيروي انساني خود در رده شغلي بانكدار، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانك، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد، بومي و ساكن يكي از شهرهاي مندرج در جدول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون كار، به تعداد محدود دعوت به همكاري مي نمايد:
استان شهر محل تقاضا جنسيت مقطع تحصيلي
بوشهر بندر كنگان مرد و زن كارشناسي و كارشناسي ارشد
بندر عسلويه مرد و زن كارشناسي و كارشناسي ارشد
جم مرد كارشناسي
بندر دير مرد كارشناسي

شرايط عمومي و اختصاصي:
1. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2. متدين بودن به يكي از اديان رسمي كشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
3. دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن كارت معافيت دائم قانوني
تبصره1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.
تبصره2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان كارت معافيت دائم پزشكي، در صورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشك معتمد بانك بلامانع خواهد بود.
4. عدم اشتغال(رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي.
5. تندرستي و توانايي كامل جسمي‏/ رواني براي انجام شغل محوله، طبق تاييد پزشك معتمد بانك.
6. نداشتن محكوميت و سوءپيشينه كيفري با تاييد مراجع ذيصلاح
7. عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
8. دارا بودن يكي از مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد
تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.
9. رشته هاي تحصيلي مجاز به شرح جدول ذيل مي باشد:
شغل مورد نظر رشته تحصيلي مورد نياز مقطع تحصيلي
كارشناسي كارشناسي ارشد

بانكدار مديريت بازرگاني، مالي، صنعتي، دولتي، بيمه، امور بانكي، امور بيمه، بازاريابي كليه گرايش هاي رشته هاي تحصيلي ذكر شده در مقطع كارشناسي
علوم اقتصادي‏‏‏/ اقتصاد بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانكداري، كشاورزي، اقتصاد اسلامي
آمار آمار و كاربردها
رياضي رياضيات و كاربردها(رياضي كاربردي)
بانكداري امور بانكي، بانكداري، بانكداري اسلامي، امور شعب بانك
حسابداري حسابداري، صنعتي، مالي، مالياتي، دولتي، بانكي، بازرگاني، مديريت، حسابرسي
مهندسي صنايع مهندسي صنايع

تبصره 1: صرفاً متقاضيان داراي مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به ارائه تقاضاي استخدام مي باشند.
تبصره 2: متقاضيان دانشجوي مقاطع بالاتر، مي بايست قبل از بكارگيري در بانك، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانك ارائه نمايند.
تبصره 3 : دارندگان مقاطع تحصيلي بالاتر مجاز به ثبت نام در مقطع تحصيلي پايين تر نمي-باشند.
تبصره 4 : مدرك تحصيلي كارشناسي متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد، مي بايست مطابق يكي از رشته هاي مندرج در جدول فوق باشد.
10. حداقل معدل كل براي مقاطع تحصيلي موصوف 14 مي باشد.
11. دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1400/10/30 جهت مقطع تحصيلي كارشناسي
12. دارا بودن حداكثر سن 32 سال تمام تا تاريخ 1400/10/30 جهت مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد
13. متقاضيان مي بايست ساكن و بومي شهر مورد تقاضا(شهرهاي مندرج در جدول فوق) باشند. ضمنا متقاضيان علاوه بر داشتن سكونت در شهر مورد تقاضا، در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل بومي تلقي مي شوند:
الف) تولد در شهر مورد تقاضا.
ب) تحصيل حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان.
ج) حداقل يكسال بصورت پيوسته يا 2 سال به صورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت كار در محل معين، در شهر مذكور را داشته باشد.
د) در يكسال منتهي به تاريخ 1400/10/30، به صورت پيوسته در شهر مورد تقاضا سكونت داشته باشد (با ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه داراي كد رهگيري بنام خود يا پدر يا مادر).
تبصره1: متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا كه درحال حاضر در آن شهر سكونت نداشته و در محل سكونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهاي ب‏-ج‏- د باشند؛ صرفاً مجاز به ثبت تقاضاي استخدام در شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره2: از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل 15 سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
14. ارائه گواهينامه مهارت هاي هفتگانه رايانه(ICDL) از سوي متقاضيان الزامي مي باشد.
15. از توفيق يافتگان مراحل استخدامي فوق، قبل از بكارگيري در بانك، ضمانتنامه بانكي به مبلغ 50.000.000 ريال اخذ مي گردد.
16. مراحل استخدامي بانك بترتيب شامل :
1-16 . ثبت تقاضاي استخدام در سايت مربوطه
2-16 . بررسي اطلاعات ثبت شده و كنترل شرايط عمومي و اختصاصي ذكر شده در بندهاي فوق
3-16 . اولويت بندي اوليه بر اساس معدل كل مدرك تحصيلي متقاضي حداكثر دو برابر ظرفيت
4-16 . دعوت از حائزين شرايط جهت ارائه مدارك و مستندات و تشكيل پرونده استخدامي
5-16 . آزمون روانشناختي و مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري)
6-16 . گزينش
7-16 . معاينات پزشكي
8-16 . اخذ وثايق و تضامين شغلي مطابق دستورالعملها و ضوابط بانك
9-16 . دوره آموزشي بدو خدمت ويژه بانكداران
تبصره : دعوت از متقاضيان حائز شرايط(تا دو برابر ظرفيت مصوب هر شهر)، بدواً بر مبناي اولويت معدل مدرك تحصيلي، بتفكيك جنسيت و مقطع تحصيلي(به نسبت تعداد ثبت نام كنندگان هر مقطع) و در ادامه پذيرش و معرفي جهت ادامه مراحل استخدامي براساس بالاترين نمرات مكتسبه در مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري) و آزمونهاي روانشناختي و نياز تعيين شده جهت هر شهر انجام خواهد شد.

مراحل ثبت نام:
1‏- مراجعه به سايت بانك ملت به نشاني: www.bankmellat.ir
2‏-تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور
3‏-ارسال عكس: متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر 200 كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4-ارسال تصوير صفحه اول شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي(با ذكر معدل كل) : متقاضيان مي بايست تصوير مدارك ذكر شده را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر 200 كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند


نكات مهم در ثبت نام:
1- قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
2- ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات و الصاق مدارك اشاره شده در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارك متقاضيان دعوت شده اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك و اطلاعات ثبت شده وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

تذكرات مهم:
1‏- آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانك ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانك به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانك مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضاي مجازي، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه در بررسي و تطبيق مدارك استخدامي متقاضيان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بكار در بانك، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مقطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي ارشد در مقطع پايين تر ثبت نام نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از پايان مهلت تعيين شده جهت ثبت نام در سايت مربوطه، حداكثر تا 2 برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي حائزين شرايط عمومي و اختصاصي با اولويت معدل آخرين مدرك تحصيلي اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل استخدامي، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه خيلي مهم:دعوت از متقاضيان جهت تشكيل پرونده و انجام مصاحبه هاي استخدامي به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در كليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مكتسبه همچنين نياز هر شهر، نسبت به بكارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال بكارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
6‏- موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي بترتيب شامل: آزمون روانشناختي، مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري)، گزينش و معاينات پزشكي، اخذ وثايق و تضامين شغلي مطابق دستورالعملها و ضوابط بانك و بر اساس نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
7- از متقاضيان جهت ثبت نام، هيچگونه وجهي دريافت نمي گردد.


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط