استخدام بانك صادرات ايران سال ۹۷

تاریخ انقضا :1397/11/26

کد :88420

بانك صادرات ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد نيـاز خـود در تعـدادي از شهرسـتان هـا و شـهرهاي برخـي از استان ها براي تصدي در شغل بانكدار و بانكيار (تحويلدار)، از داوطلبان مرد و زن واجـد شـرايط بـه شـرح جـدول زيـر بر اساس ضوابط آيين نامه اسـتخدامي مربـوط، از طريـق آزمـون كتبـي ، مصـاحبه ، معاينـات پزشـكي و . . . بـا انعقـاد “قرارداد كار موقت” و “بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي” دعوت به همكاري مي نمايد.

استان هاي مورد نياز

اصفهان
ايلام
بوشهر
چهارمحال بختياري
خوزستان
زنجان
سيستان و بلوچستان
قزوين
قم
كردستان
كرمانشاه
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤد
لرستان
مازندران
هرمزگان
همدان
يزد

نكته ۱ : داوطلبين زن صرفاً مي تواننـد در شهرسـتان هـاي داراي سـهميه زن ثبـت نـام نماينـد در غيـر ايـن صـورت ثبـت نـام ايشـان كان لم يكن تلقي و حق هيچ گونه اعتراضي را بعد از ثبت نام نخواهند داشت.
نكته ۲ : از قبول شدگان مراحل استخدامي تعهد عدم تقاضاي انتقال به ساير استانها و همچنين تعهد خدمت در كليه شهر/ شهرستانهاي استان مورد تقاضا اخذ مي گردد.

شرايط عمومي براي ثبت نام:
۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران و تعهد به نظام و قانون اساسي.
۲- تدين به يكي از اديان رسمي كشور.
۳- تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك.
۴- عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان.
۵- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.
۶- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني (ويژه داوطلبين مرد)
توجه : كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاريخ ترخيص خـدمت وظيفـه و يـا تـاريخ صـدور كـارتمعافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ باشد.
۷- بومي بودن (صرفاً محل تولد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم در شهرستان / شهر مورد نظر بانك، مـلاك بـوميبودن مي باشد)
۸- مدرك تحصيلي : كارشناسي و كارشناسي ارشد
توجه ۱ : تاريخ فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايد قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ باشد.
توجه ۲ : صرفاً مدارك تحصيلي موسسات آموزش عالي داخل كشـوركه مورد تاييد وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري مي باشد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
۹- معدل : حداقل معدل كل براي متقاضيان ۱۶ تمام مي باشد.
۱۰- سن : داوطلبين داراي مـدرك تحصـيلي كارشناسـي حـداكثر ۲۷ سـال تمـام ( متولـدين ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ بـه بعـد) و داوطلبين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حداكثر ۲۹ سال تمام (متولدين ۱۳۶۸/۱۱/۰۱ به بعد).
۱۱- رشته هاي تحصيلي و گرايش هاي مورد نياز به شرح جدول زير مي باشد:
رشته تحصيلي گرايش
بانكداري كليه گرايش ها
حسابداري ، حسابرسي
مهندسي مالي / مالي
ريسك و بازار هاي مالي
علوم اقتصادي
مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
مهندسي صنايع
مديريت اجرايي / مديريت امور بانكي/ مديريت MBA / مديريت كسب و كار / مديريت بازرگاني / مديريت بيمه / مديريت پروژه / مديريت تكنولوژي / مديريت دولتي / مديريت صنعتي / مديريت مالي / مديريت منابع انساني / مديريت كار آفريني / مديريت فناوري اطلاعات/ مديريت ريسك / مديريت عملياتي / مديريت بازاريابي / مديريت گمركي / مديريت استراتژيك
فناوري اطلاعات و مديريت
ارتباطات و فناوري اطلاعات
علوم كاميپوتر
مهندسي كامپيوتر معماري سيستم هاي كامپيوتر/ نرم افزار/ سخت افزار/ رايانش امن/ فناوري اطلاعات/ هوش مصنوعي
مهندسي فناوري اطلاعات سامانه هاي شبكه اي/ معماري سازماني/ شبكه هاي كامپيوتري/ سيستم هاي چند رسانه اي/ تجارت الكترونيك/ امنيت اطلاعات
حقوق حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري / حقوق تجارت الكترونيكي / حقوق تجاري اقتصادي بين الملل / حقوق شركت هاي تجاري / حقوق اقتصادي/ حقوق مالي- اقتصادي / حقوق بين الملل / حقوق خصوصي / حقوق عمومي / حقوق بين الملل عمومي / حقوق دادرسي اداري / حقوق تجارت بين الملل / حقوق تجارت / حقوق اداري/ فقه و حقوق اقتصادي/ فقه و حقوق اسلامي/ فقه و حقوق خصوصي/ حقوق جزا و جرم شناسي
آمار آمار اجتماعي و اقتصادي/ آمار رياضي/ آمار بيمه/ بيم سنجي
رياضي رياضي كاربردي در كامپيوتر/ رياضي كاربردي در تحقيق در عمليات/ رياضيات مالي
زبان و ادبيات انگليسي، مترجمي زبان انگليسي، آموزش زبان انگليسي ـــــــ

نحوه ثبت نام:
۱- متقاضيان پس از مطالعه دقيق و اطمينـان كامـل از دارا بـودن شـرايط اسـتخدام، بـه منظـور ثبـت نـام در آزمـون استخدامي مي بايست از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ با مراجعه به سايت اينترنتي بانك بـه آدرس WWW.BSI.IR نسبت به تكميل فرم ثبت نام موجود در سايت مذكور اقدام و در ادامـه از طريـق درگـاه اينترنتـينسبت به واريز وجه ثبت نام به ميزان ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) ريال اقدام نمـوده و بـا دريافـت كـد رهگيـري نهـايي ازتكميل كليه مراحل ثبت نام اطمينان حاصل نمايند.
* با عنايت به عدم امكان بازپرداخت وجه ثبت نام، خواهشمند است صرفاً در صورت احراز شرايط مورد نياز بانك، اقـدام به ثبت نام گردد.
۲- مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تعيين گرديده است. (به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد به علت عدم تمديد مهلت ثبت نام، در مقطع زماني فوق نسبت به انجام و تكميل مراحل ثبت نام خـود اقـدام نمايند.)
۳- هنگام ثبت نام، داشتن فايل اسكن شده عكس ۴×۳ ، صفحه اول شناسنامه و صـفحه توضـيحات (در صـورت وجـودتوضيح )، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني هوشمند (ويژه داوطلبين مرد) و مدرك تحصـيلي دارايمعدل با مشخصات و فرمت درج شده بر روي سايت الزامي مي باشد.
با عنايت به اين كه صرفاً مدارك ارسالي در زمان ثبت نام اينترنتي ملاك پذيرش بانك جهت استخدام خواهـد بـود،لذا مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است در صـورت قبـولي در آزمون كتبي، بانك نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارك پذيرفته شـدگان در آ زمـون اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود كه داوطلب حقايقي را كتمان نموده و واجد يكي از شرايط و ضوابط نبوده يا مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك وجود داشته باشد و يا داراي مدرك تحصيلي بالاتري كه تاريخ اخذ آن قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷باشد، از ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه همكاري در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ساير نكات:
۱- كارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۲ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ از طريق سايت اينترنتـي ايـن بانـك قابل دريافت مي باشد.
۲- آزمون استخدامي راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ برگزار مي گردد.
۳- نشاني محل برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه و سايت اينترنتي بانك درج خواهد شد.
۴- مفاد آزمون استخدامي جمعاً داراي ۱۲۰ سوال به شرح جدول زير مي باشد :
مواد آزمون تعداد سوال
رياضي و آمار ۲۰
هوش ۲۰
مهارت هاي ICDL ۲۰
زبان انگليسي ۲۰
اطلاعات عمومي (در زمينه هاي مالي، اقتصادي، اجتماعي، مديريت و حقوقي) ۴۰

توجه : به سوالاتي كه بيش از يك پاسخ داده شود و براي پاسخ هاي غلط ۳ نمره ي منفي منظور خواهد شد.


 

 

سایت های مرتبط