آگهي پذيرش نيروي قرارداد كار موقت در مجتمع صنعتي اسفراين

تاریخ انقضا :1397/11/24

کد :88562

شركت مجتمع صنعتي اسفراين در نظر دارد ۸۱ نفر نيروي انساني مورد نياز را در مقاطع ديپلم فني، فوق ديپلم، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح فايل پيوست ذيل از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، روانشناختي، طب كار و گزينش به صورت قراردادي جذب نمايد.

افرادي كه متقاضي شركت در آزمون مي باشند مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ تا تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/24 به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده اقدام به ثبت نام نمايند. 

https://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2019/01/677_orig.pdf


 

 

سایت های مرتبط