آگهي جذب نيروي امريه در دانشگاه تهران

تاریخ انقضا :1397/11/30

کد :88947

به اطلاع متقاضيان و علاقمندان مي رساند دانشگاه تهران بر اساس اولويت ها و شرايط خاصي اقدام به جذب نيروي امريه مي نمايد.

متقاضيان امريه لازم است به پرديس، دانشكده يا واحد مدنظر خود در دانشگاه تهران مراجعه نموده و درخواست امريه مرتبط با رشته تحصيلي خود را اعلام نمايند. درخواست واحد مربوطه بايستي 55 روز قبل از اعزام (تاريخ تعيين شده در برگه سبز) به اداره كل منابع انساني ارسال گردد. در غير اينصورت به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سپس دانشگاه از بين متقاضيان، افراد واجد شرايط را انتخاب مي­ نمايد. بديهي است تكميل فرم ­ها و موافقت واحد تا زمان تاييدِ دانشگاه، حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.

شرايط و اولويت هاي پذيرش:

داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر
معدل دوره كارشناسي ارشد حداقل 16
سكونت در تهران (بومي بودن)
اولويت با فارغ التحصيلان دانشگاه تهران
خانواده هاي محترم كميته امداد، بهزيستي، مشمولين متاهل و معاف از رزم در اولويت هستند.

اطلاعات و مدارك مورد نياز:
1- تصوير كارت ملي
2- تصوير شناسنامه
3- در صورت متاهل بودن تصوير كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه همسر
4- گواهي فارغ التحصيلي معدل دار
5- عكس پرسنلي
6- برگه سبز يا همان برگه اعزام بدون درج غيبت
7- شماره تلفن ثابت و همراه
8- تصوير هر چهار فرم تكميل شده به شرح جدول ذيل


نام فرم


توضيحات

فرم شماره 1


امتياز بندي امريه


اين فرم امتياز بايد توسط استاد راهنما تكميل، امضاء و به مهر دانشكده يا مدير گروه ممهور گردد.

فرم شماره 2


پيشنهاد به كارگيري نيروي امريه


قسمت نوع كار پيشنهادي بايد توسط مدير، معاون يا رئيس دانشكده تكميل و با امضاي مقام مسئول و مهر واحد تاييد شود. ساير قسمت ها توسط متقاضي تكميل گردد.

فرم شماره 3


تعهد قبل از خدمت


در اين فرم متقاضي خود را ملزم به رعايت كليه مقررات و قوانين اعلام شده از سوي دانشگاه اعلام مي دارد.

فرم شماره 4


مشخصات و سوابق تحصيلي


متقاضي بايستي ضمن الصاق عكس روي اين فرم، آن را با دقت تكميل نمايد.

متقاضيان مي توانند اطلاعات و مدارك مذكور را به آدرس پست الكترونيكي  solhrm@ut.ac.ir  ارسال نمايند.

لازم به ذكر است به مدارك ناقص، ناخوانا، بي كيفيت و مداركي كه به موقع ارسال نشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط