استخدام نقشه كش الكتريكال و تكنسين برق در البرز

تاریخ انقضا :1398/1/30

کد :89933

به نقشه كش الكتريكال مسلط به تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط، تكنسين برق مسلط به كنترل كيفيت و نقشه خواني تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار و تكنسين برق مسلط به نقشه خواني و مونتاژ تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار جهت شركت طيف آسا البرز در شهرك صنعتي سيمين دشت كرج نيازمنديم.
آدرس ايميل: info@tayfasa.com
 

 

 

سایت های مرتبط