استخدام موسسه كارآفرينان آوا سلامت در دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه

تاریخ انقضا :1398/2/31

کد :90299

موسسه كارآفرينان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاري آزمون علمي و مصاحبه تخصصي » جهت تأمين تعداد  29  نفر نيروي شركتي طبق جدول رشته شغل ذيل، در واحدهاي تابعه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه  پس از سير مراحل پبش بيني شده، به عنوان «مجري» اقدام نمايد.

كارشناس آزمايشگاه 14 نفر مرد يا زن حداكثر 35 سال - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي علوم آزمايشگاهي 
كارشناس راديولوژي 13 نفر مرد يا زن حداكثر 35 سال دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته تحصيلي تكنولوژي 
پرتوشناسي (راديولوژي)
كارشناس پذيرش 2 نفر مرد يا زن حداكثر 35 سال كارشناس مدارك پزشكي
كارشناس فناوري اطلاعات سلامت 
كارشناس انفورماتيك پزشكي
كارشناس كتابداري در شاخه پزشكي
* اولويت جذب به ترتيب با بومي شهرستان مراغه، سپس بومي استان آذربايجان شرقي و در انتها غير بومي استان مي باشد
توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الكترونيكي و منحصراً از طريق سامانه موسسه كارآفرينان آوا سلامت به آدرس: 
http://avasalamat.org  انجام ميشود

 

 

 

سایت های مرتبط