فراخوان دعوت به همكاري دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بهبهان

تاریخ انقضا :1398/2/31

کد :90408

موسسه كارآفرينان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاري آزمون علمي و مصاحبه تخصصي » جهت تأمين تعداد  14 نفر نيرو مطابق شرايط ذيل ، در واحدهاي تابعه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بهبهان  پس از سير مراحل پبش بيني شده، به عنوان «مجري» اقدام نمايد.

                              *مهلت ثبت نام از تاريخ  1398/02/22  لغايت  1398/2/31  مي باشد


عنوان شغلي: كمك پرستار - 11 نفر آقا/ خانم بهبهان - كمك پرستار 3 نفر مرد آغاجاري

شرايط سني : حداقل 18 و حداكثر 30 سال سن

مدرك تحصيلي: داشتن مدرك تحصيلي ديپلم - داشتن گواهينامه يكساله كمك پرستاري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الكترونيكي و منحصراً از طريق سامانه موسسه كارآفرينان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام مي‌شود 


 

 

سایت های مرتبط