استخدام گسترده شركت پتروشيمي پارس فنل با اصلاحيه جديد

تاریخ انقضا :1398/3/24

کد :90703

متقاضياني كه داراي مدرك تحصيلي مهندسي شيمي گرايش HSE هستند مي توانند در فرم ثبت نام رشته آزموني مهندسي ايمني را نيز انتخاب نمايند.
– فارغ التحصيلان دانشگاه شهيد بهشتي نيز حائز شرايط يك نمره تقليل در معدل مي باشند.

 با استعانت از خداوند متعال، شركت پارس فنل(سهامي خاص) نيروي انساني مورد نياز خود را براي زمان بهره برداري، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي: ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس/ فوق ليسانس طبق شرايط در نظر گرفته شده (آزمون كتبي، مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي)، طبق شرايط ذيل و با انعقاد قرارداد مدت معين، مطابق قوانين كار و تامين اجتماعي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و به صورت ساكن و شاغل دائم (اين شركت طرح اقماري ندارد)، جذب مي نمايد.

۱ مهندسي شيمي / پليمر كليه گرايش ها به جز صنايع غذائي كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل  ۱۴
۲ مهندسي برق/ ابزار دقيق قدرت كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل ۱۴
الكترونيك/ابزار دقيق/ كنترل/ مخابرات كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد/ زن- حداقل معدل ۱۴
۳ مهندسي ايمني/ بهداشت حرفه اي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد - حداقل معدل۱۴
۴ محيط زيست كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل ۱۴
۵ مهندسي مكانيك كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل ۱۴
۶ مهندس صنايع كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل ۱۴
۷ مهندس متالورژي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد- حداقل معدل ۱۴
۸ ليسانس شيمي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد/ زن- حداقل معدل ۱۴
۹ ليسانس مديريت كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد/ زن- حداقل معدل ۱۴
۱۰ ليسانس حسابداري كليه گرايش ها كارشناسي مرد/ زن - حداقل معدل۱۴
۱۱ كارداني برق كليه گرايش ها كارداني مرد- حداقل معدل ۱۴
۱۲ كارداني شيمي كليه گرايش ها كارداني مرد - حداقل معدل۱۴
۱۳ كارداني ايمني / بهداشت حرفه اي كليه گرايش ها كارداني مرد- حداقل معدل ۱۴
۱۴ ديپلم رياضي فيزيك – علوم تجربي ديپلم مرد- حداقل معدل ۱۴
۱۵ ديپلم راننده (داراي گواهينامه پايه ۱) كليه گرايش ها ديپلم مرد- حداقل معدل ۱۲

شرايط عمومي داوطلبان

۱- تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
۲- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور، مصرح در قانون اساسي.
۴- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي با تاييد طب كار بهداشت و درمان.
۵- عدم تعهد خدمت در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي.
۶- عدم اشتغال به كار به صورت رسمي، پيماني و يا آزمايشي در واحدهاي تابعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي.
۷- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم غير پزشكي.
۸- نداشتن سوء پيشينه كيفري به تاييد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
۹- كليه پذيرفته شدگان نهائي (آزمون كتبي – مصاحبه – معاينات پزشكي) مي بايست ساكن منطقه عسلويه گردند.
۱۰- با عنايت به اينكه امكانات اسكان شركت در منطقه بسيار محدود مي باشد، تامين مسكن پذيرفته شدگان نهايي بومي كه مي بايست در منطقه عسلويه ساكن گردند، به عهده خودشان خواهد بود.

تعريف بومي: به متقاضياني بومي اتلاق مي شود كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشند.
* متقاضياني كه محل تولد و يا صدور شناسنامه آنان، شهرهاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
* متقاضياني كه محل تولد و يا صدور شناسنامه يكي از والدين آنان، شهرهاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد و خود متقاضي به مدت حداقل ۱۰ سال ساكن شهر هاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
* دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم از يكي از شهرهاي استان بوشهر يا شهرستان هاي مهر، لامرد و يا پارسيان
* متقاضياني كه مدت ده سال در يكي از شهرستان هاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان طبق تائيد و گواهي كتبي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سكونت يا اشتغال داشته باشند.
شرايط اختصاصي داوطلبان

۱- متقاضيان شركت در آزمون مي بايست محل تولد يا محل صدور يا محل اخذ ديپلم آنها يكي از استان هاي بوشهر يا فارس يا خوزستان باشد.
۲- دارا بودن كارت پايان خدمت سربازي تا قبل از تاريخ برگزاري آزمون كتبي در خصوص آقايان
• براي متقاضيان مرد، كه خدمت سربازي را انجام داده اند، تاريخ اتمام سربازي درج شده بر روي كارت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبي خواهد بود
• براي متقاضيان مرد، داراي كارت معافيت از خدمت سربازي، تاريخ صدور كارت معافيت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبي خواهد بود.
• متقاضيان مرد داراي كسر خدمت سربازي مي بايست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازي را بدون در نظر گرفتن مدت هر گونه كسر خدمت درج نمايند.
۳- حداقل معدل براي كليه داوطلبان مقاطع تحصيلي مختلف، مطابق جدول نيازها مي باشد.
تبصره ۱: دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، صنعتي شيراز، دانشگاه شيراز، صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان، علم و صنعت ايران، خواجه نصير الدين طوسي، علامه طباطبائي، فردوسي مشهد، صنعتي سهند تبريز، چمران اهواز و صنعت نفت آبادان داراي الويت بوده و يك نمره تقليل در حداقل معدل كل براي آنها منظور خواهد شد.
۴- حداكثر سن براي داوطلبان با مقطع تحصيلي فوق ليسانس ۳۲ سال، ليسانس ۳۰ سال، فوق ديپلم ۲۸ سال و ديپلم ۲۶ سال در تاريخ برگزاري آزمون كتبي ميباشد.
تبصره ۱: مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود.
تبصره ۲: مدت سابقه كار قبلي مرتبط با شغل، با ارائه گواهي معتبر از محل خدمت قبلي و گواهي پرداخت حق بيمه مربوطه، تا سقف سه سال به حداكثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد.
۵- متقاضيان در مقطع تحصيلي ديپلم صرفاً مي بايست بومي شهرستان عسلويه، جم، كنگان و دير، طبق شرايط مندرج در شرايط اختصاصي آزمون (تعريف بومي) باشند.
۶- در مقاطع تحصيلي بالاتر از ديپلم، پنجاه درصد جذب پذيرفته شدگان، از بين متقاضيان واجد شرايط بومي (طبق تعريف بومي مندرج در آگهي) خواهد بود و در صورت عدم امكان تامين، بر اساس امتياز مكتسبه در مجموع آزمون كتبي و مصاحبه و در غير اينصورت از پذيرفته شدگان ساير مناطق جغرافيايي كه امتياز بالاتري كسب نموده باشند تامين خواهد شد.
۷- مدرك تحصيلي افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون استخدامي خواهد بود كه در مقطع تحصيلي ديپلم مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش و در مقاطع تحصيلي دانشگاهي كه از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاهها و دانشگاه آزاد موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده و مدارك ياد شده، مورد تاييد وزارت علوم قرار گرفته باشد.
جدول زمانبندي و تاريخهاي مهم اجرائي
تاريخ شرح
از تاريخ ۹۸/۰۲/۲۱ تا ۹۸/۰۳/۲۴ ثبت نام در سامانه الكترونيكي و اخذ كد رهگيري
تاريخ ۹۸/۰۳/۲۷ مراجعه به وب سايت و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنماي آزمون
تاريخ ۳۰ يا ۳۱ خرداد ۹۸ برگزاري آزمون كتبي
ساير مراحل بعدي و تشريفات اداري متعاقباً اعلام خوهد شد.

شرايط اولويت هاي اجتماعي مطابق جدول ذيل مي‌باشد.
نوع اولويت تقليل در شرط معدل
فرزندان شهدا، مفقودين، جانبازان و ايثارگران ۱ نمره

تذكر:داوطلبان محترم، تقليل در معدل مجموعا حداكثر يك نمره خواهد بود.
مدارك موردنياز

۱- تكميل فرم الكترونيكي تقاضاي ثبت نام در سايت
۲- اسكن و بارگذاري عكس ۴*۳ جديد ( طبق مشخصات ذكر شده در سايت)
۳- پرداخت الكترونيكي مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) بابت ثبت نام و شركت در آزمون از طريق سامانه ثبت نام. لازم به ذكر است هزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد داشت.

تذكرهاي بسيار مهم:
۱- داوطلبان گرامي مي‌بايست براي آگاهي از تمام مراحل جذب و آزمون، بصورت مستمر به سايت پتروشيمي باخترمراجعه نمايند.
۲- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده خود شخص متقاضي مي‌باشد و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد، داوطلب اطلاعات نادرست داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
۳- فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پايين تر، نخواهند بود و در صورت مشاهده، به عنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تذكر: مدارك داوطلباني كه فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا تاريخ صدور معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد، مورد پذيرش قرار نخواهند گرفت.
۴- به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني كه پس از مهلت مقرر( ۹۸/۰۳/۲۴ )اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۵- ثبت نام زماني تكميل مي‌باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
۶- لازم به توضيح است كه افراد بر اساس بيشترين نمره آزمون كتبي و تا تكميل ظرفيت مورد نياز در هر گرايش جهت طي انجام ساير مراحل استخدامي دعوت خواهند شد.
جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي (مشتمل بر آزمون كتبي- مصاحبه تخصصي و روان شناختي و معاينات پزشكي) خواهد بود و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
۷- همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت ملي در روز برگزاري آزمون كتبي ضروري خواهد بود.
۸- آزمون كتبي در تاريخ ۳۰ يا ۳۱ خرداد ۹۸، در شهرستان هاي بوشهر، شيراز و اهواز برگزار خواهد گرديد. ساعت و آدرس محل برگزاري آزمون در زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون، اعلام مي‌گردد.
۹- جذب نيروها صرفاً جهت بكارگيري در كارخانه شركت واقع در منطقه عسلويه مي‌باشد.
۱۰- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري خدمت به ميزان ۵ سال اخذ خواهد شد.
مواد آزمون
عنوان رشته مواد آزمون
مهندسي شيمي / پليمر انتقال حرارت – ترموديناميك – انتقال جرم و عمليات واحد – سيالات – راكتور – كنترل – كاربرد رياضيات
مهندسي برق – قدرت مدار ۱ و ۲ – بررسي سيستم هاي قدرت – كنترل – ماشين – اندازه گيري الكتريكي – الكترومغناطيس
مهندسي برق – الكترونيك، كنترل و ابزار دقيق مدار ۱ و ۲ – مدار منطقي – اندازه‌گيري – الكترونيك – كنترل – الكترومغناطيس
مهندسي مكانيك ترموديناميك – سيالات – انتقال حرارت – استاتيك – مقاومت مصالح – ديناميك و ارتعاشات
مهندس صنايع مباني سازمان و مديريت – كنترل پروژه – تحقيق در عمليات ۱ و ۲ – آمار و احتمال – اقتصاد مهندسي – كنترل موجودي
مهندس مواد خواص فيزيكي – خواص مكانيكي – شيمي فيزيك و ترموديناميك – خوردگي و الكتروشيمي
مهندسي ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي آلودگي هواي محيط كار و كنترل آن – عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار – اصول بهداشت محيط – حريق و روش‌هاي مبارزه با آن – دفع مواد زايد صنعتي – HSE
ليسانس شيمي شيمي آلي – شيمي معدني – شيمي تجزيه – شيمي فيزيك
محيط زيست آلودگي آب و هوا و صوتي – بيماري هاي حرفه اي و مخاطرات شغلي – ايمني و بهداشت محيط كار – HSE ومديريت ريسك – اصول ايمني و حفاظت محيط زيست
مديريت تئوري هاي مديريت – مديريت منابع انساني – تحقيق در عمليات – بازاريابي – اقصاد خرد و كلان – رياضي و آمار
حسابداري حسابداري مالياتي – حسابرسي – حسابداري صنعتي – اصول تنظيم و كنترل بودجه – مديريت مالي – رياضي و آمار
كارداني برق مدارهاي الكتريكي – ماشين – تكنولوژي و كارگاه سيم پيچي – كارگاه برق – الكترونيك – مدار منطقي
كارداني ايمني / بهداشت حرفه اي آلودگي هواي محيط كار و كنترل آن – عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار – اصول بهداشت محيط – حريق و روش‌هاي مبارزه با آن – دفع مواد زايد صنعتي – HSE
كارداني شيمي انتقال حرارت – موازنه – ترموديناميك و شيمي فيزيك – سيالات – عمليات واحد و انتقال جرم – شيمي آلي
ديپلم رياضي و فيزيك / تجربي رياضي – فيزيك – شيمي
دروس عمومي زبان و ادبيات فارسي – هوش و استعداد – مباني كامپيوتر – زبان انگليسي
جهت ثبت نام در آزمون اينجا كليك نماييد
 

 

 

سایت های مرتبط