استخدام گسترده نيروي فني مهندسي يك شركت طرف قرارداد با شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

تاریخ انقضا :1398/4/9

کد :90779

شركت فني و مهندسي طيف افشان در نظر دارد براي اجراي قراردادهاي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در سال جاري نسبت به تامين نيرو در بخشهاي سيمباني، مامور قرائت كنتور برق، آبدارچي و خدمات، و راننده خودرو سنگين جمعا به  تعداد ۹۱  نفر از افراد واجد شرايط  از طريق برگزاري آزمون كتبي،مصاحبه و گزينش ، اقدام نمايد .

لذا افراد واجد شرايط مي توانند با دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام از تاريخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ لغايت ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ از اينجا اقدام نمايند.

 

 

سایت های مرتبط