استخدام شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

تاریخ انقضا :1398/3/30

کد :90821

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط شغل  " مسئول دفتر" از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس www.mpco.sharif.ir  مراجعه نمايند.
شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط