شروع ثبت نام استخدام سازمان تامين اجتماعي در استان هاي لرستان و آذربايجان شرقي

تاریخ انقضا :1398/3/23

کد :90830

سازمان تامين اجتماعي به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز مراكز تابعه مديريت هاي درمان استان لرستان و آذربايجان شرقي افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و طي مراحل گزينش بصورت استخدام پيماني دعوت به همكاري مي نمايد. لذا بدينوسيله به اطاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي سازمان تامين اجتماعي مي رساند كه ثبت نام در اين آزمون طبق مفاد اين آگهي (از طريق مراجعه حضوري و تحويل مدارك به مديريت هاي درمان مذكور به نشاني مندرج در اين آگهي) در عناوين شغلي قيد شده در فايل Pdf عناوين شغلي و مدارك مورد نياز امكان پذير خواهد بود.

ثبت نام از روز يكشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ آغاز و لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۳ خاتمه مي يابد. كليه متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

شرايط عمومي استخدام

۱ -تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲ -اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران و دين مبين اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي.
۳ – دارا بودن حداقل ۲۲ سال سن تمام و حداكثرسن برابر مفاد مندرج در شرايط اختصاصي .
۴ -دارا بودن گواهي فراغت از تحصيل و دانش تخصصي و توانايي هاي الزم براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغل مورد نظر .
۵ -دارا بودن كارت پايان خدمت زير پرچم و يا معافيت دائم (ويژه آقايان)
۶ -داشتن سلامت جسمي و رواني و عدم اعتياد به مواد مخدر.
۷ -نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
۸ -استخدام افرادي كه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا آراء قانوني مراجع ذيصلاح به مجازاتهاي اخراج، بازنشستگي، بازخريد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده اند ممنوع است.
۹ -داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، آزمايشي و پيماني سازمان تامين اجتماعي باشند.
تذكر: ملاك عمل تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان آخرين روز ثبت نام مورخ ۹۸/۳/۲۳ و محاسبه سن آن ها اولين روز ثبت نام مورخ ۹۸/۳/۱۹ مي باشد.

                                              دفترچه راهنماي آزمون استخدامي محلي ۹۸

                                                           فرم تقاضانامه آزمون محلي ۹۸ 

                                                                          عناوين شغلي 

                                                                 مدارك تحصيلي مورد نياز

                                                            جزوه آشنايي اجمالي با سازمان 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط