استخدام گسترده دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان

تاریخ انقضا :1398/3/27

کد :90898

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان در راستاي تأمين نيروي پرستاري و كارشناس هوشبري مورد نياز خود در بيمارستان حضرت ابوالفضل (ص) شهرستان ميناب و بيمارستان شهداء شهرستان بندرلنگه ، بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) رودان، بيمارستان رستماني پارسيان و مجتمع آموزشي درماني و پژوهشي پيامبر اعظم (ص) بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 100/273 مورخ 93/3/20 مقام محترم وزارت تعدادي از افراد واجد الشرايط را از طريق مصاحبه عمومي، تخصصي و گزينش به صورت شركتي با در نظر گرفتن شرايط مندرج در آگهي بكارگيري نمايد.

1- پرستار - ميناب 10 نفر - دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري - بندرلنگه 7 نفر  - رودان يك نفر - پارسيان يك نفر -  آقا/ خانم  

2- كارشناس هوشبري - مجتمع آموزشي درماني و پژوهشي پيامبر اعظم (ص) دو نفر - دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هوشبري - آقا/ خانم  

1. شرايط عمومي پذيرش شركتي
1/1 . تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي

2/1.  تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

3/1.  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژ برادران).

4/1.  عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

5/1. عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر.

6/1. داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته مي شوند.

7/1. نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني.

8/1. داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي باشند.

9/1. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. شرايط اختصاصي پذيرش شركتي:
1/2. داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثر35سال تمام تا تاريخ مصاحبه (98/4/12)

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.
ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل: همسر ، پدر، مادر، خواهر، و برادر تا ميزان 5 سال.
ج) آزادگان، فرزندان شاهد ،جانباز 25% و بالاتر و آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند  از  شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
د) مدت خدمت سربازي
ه) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق.
2/2. مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره : مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشند. ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد با ذكرتاريخ اتمام طرح اجباري الزامي است .
1 ـ در صورتي مي توانند در اين مصاحبه شركت نمايند كه تا تاريخ مصاحبه (98/4/12) طرح اجباري خود را به اتمام رسانده باشند. 
3. مدارك مورد نياز:

1) تكميل برگ درخواست شغل در سايت دانشگاه  

2) دو قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده

3) اصل به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي

4)  اصل به همراه تصوير كارت ملي

5) اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

6) اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)

7) اصل به همراه تصوير پايان طرح اجباري مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن

8) اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط.

9) اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

تبصره : مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيرا پزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.
4. نحوه ثبت نام مقدماتي و مهلت ثبت نام:
1/4 . ارائه مدارك به صورت فيزيكي به واحد استخدام اداره تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه مي باشد.

2/4 . به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3/4 . مهلت تحويل مدارك از تاريخ 98/3/27 لغايت 98/3/29مي باشد.
5. زمان و محل توزيع كارت :
زمان و مكان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت دانشگاه اعلام مي گردد.
6- تذكرات :
1/6 . ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/6 . ازكل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي (30) درصد آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي يابد، بيست وپنج  25 درصد آن به  جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست وپنج  25 درصد و بالاتروفرزندان و  همسران آزادگان بالاي يكسال اسارت معرفي  شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و 5%  پنج درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيربيست وپنج( 25%)درصد و آزادگان زير يك (1)سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص مي يابد. در موارديكه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي (شرايط احراز مندرج در آگهي) الزامي است.
3/6. انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام  نموده اند ، انجام خواهد شد.
4/6 . پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
5/6. جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
6/6. معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي ازسه( 3) درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.
7/6. به مدارك ارسالي دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8/6. مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود
و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد. حتي در صورت انعقاد قرارداد شركتي، قرارداد مزبور لغو و بلااثر ميگردد.   
9/6. انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.
تبصره :داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرربه هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند .درصورت عدم مراجعه ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده واز افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.
10/6. هرگونه اطلاع رساني درخصوص مصاحبه از طريق  سايت دانشگاه خواهد بود و داوطلبان مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت نمايند.
11/6 . با توجه به اين كه ملاك ثبت نام از متقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مي باشد، لازم است در تكميل آن نهايت دقت را بعمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

                                              دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان 

کلمات کلیدی : پرستار و کاردانی هوشبری

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط