استخدام شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

تاریخ انقضا :1398/4/10

کد :90942

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط شغل « مسئول دفتر» از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس www.mpco.sharif.ir  مراجعه نمايند.
شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف
 

 

 

سایت های مرتبط